Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

 


Welkom op de thuispagina van het VVA


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

De Nederlandse onderwijsminister Jet Bussemaeker beklemtoont de betekenis van onze taal.
Daarbij sluit Geert Joris, vorige algemene secretaris van de Nederlandse Taalunie, aan. Hij verklaart wat de Taalunie doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de Taalcanon


 

De Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week van het NederlandsHet VVA nam ook dit jaar deel
met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De Week van het Nederlands 2017, de derde, zal plaatsvinden van
7 tot en met 14 oktober 2017.

 


 

1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Heerlijk die beklemtoning van die taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")

 


 

HERINNERING AAN EEN VVA-BEZOEK AAN LEUVEN EN AAN UTOPIA

VVA-Afdeling Limburg bracht een bezoek aan Leuven en aan de tentoonstelling Utopia in het Museum M in Leuven op 10 januari 2017. Er waren meer dan tachtig (80) deelnemers. Toine Vanherck maakte er een korte maar bijzonder treffende reportage van – duur 4’17”. Ze is beschikbaar tot 15 februari 2017.

U kunt ze afhalen van de cloud.
Eerst opslaan, dan openen.

Klik hier

Neem een kijkje

 DE VERENGELSING TEN TOP GEDREVEN

De beleidsvoerders van universiteiten en minder die van de hogescholen blijven constant drukking uitoefenen op de publieke opinie, in feite op de vertegenwoordigers van het volk om de wettelijke taalregeling voor het hoger onderwijs te verruimen naar steeds meer verengelsing.

Een paar dagen geleden heeft het Leuvens studentenblad Veto nog een bijdrage geleverd tot het discours, die ernstig tot nadenken stemt. Daarin wordt niet alleen aangetoond dat de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel op stiekeme en slinkse wijze de huidige taalregeling met de voeten treden onder het oogluikend toezien van de regeringscommissarissen door Engelstalige opleidingen te propageren en de studenten ertoe aan te zetten om de equivalente Nederlandstalige opleidingen te mijden. Daarvoor worden er geen lessen meer gegeven, die berusten op ‘zelfstudie’! Zie Veto.

Iets eerder werd er in de kranten nog gepleit voor versoepeling van de taalvereiste voor buitenlandse professoren die na drie jaar moeten aantonen dat ze een bepaald niveau van het Nederlands moeten beheersen.

Via de media zullen de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de politieke partijen en de onderwijsminister zelf het ook maar geweten hebben. De universiteitsverantwoordelijken blijven de druk opvoeren om een decretale wijziging van het artikel over de taalregeling af te dwingen. Wij weten dat noch de minister, noch de volksvertegenwoordigers van de partijen en zeker van de grootste meerderheidspartij voor deze legislatuur er toch echt geen oren naar hebben.

Niet alleen opiniërende artikels oefenen die druk uit. Ook de officiële adviesorganen die het beleid moeten stofferen met creatieve ideeën worden daartoe ingeschakeld. Heel duidelijk komt daartoe de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in het vizier. Heel wat verantwoordelijken uit het onderwijs en uit het hoger onderwijs hebben zitting in die raad. Ook daar wordt aangestuurd op decretale wetswijziging. Eens te meer moet worden verwacht dat ook de Vlor adviesteksten redigeert om naar ‘versoepeling’ te amenderen en een verdere verengelsing in de hand te werken.

Laten we echter zeker niet vergeten dat de herziening van het decreet op het hoger onderwijs van 2012 met daarin het artikel met de taalregeling al een onvoorstelbare ‘verruiming’  naar verengelsing toe van ons universitair onderwijs heeft tot stand gebracht. De meest flagrante verruiming was de introductie van de zogenaamde anderstalige opleidingen. Dat heeft meteen een verengelsing van opleidingen en opleidingsonderdelen in ijltempo tot stand gebracht ondanks de barrières uit het artikel over de taalregeling.

In Nederland waar zowat 60 % van de opleidingen in het Engels worden gegeven is er sinds 2014 en 2015 vanuit de universiteiten zelf al ruim bezwaar aangetekend tegen die tendens en met goede argumenten. Zie het Groot Manifest hieronder. Aansluitend op het artikel in Veto publiceert De Standaard van donderdag 1 december 2016 het artikel “Verengelsing maakt onderwijs slechter” van drie professoren uit de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Het artikel ook met goede argumenten gestoffeerd neemt uitdrukkelijk stelling tegen de steeds maar toenemende verengelsing in het hoger onderwijs.

Het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) bij monde van zijn Werkgroep Taal en Onderwijs heeft vanaf het begin van de decretale initiatieven gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van een buitensporige verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs. VVA is sinds 2002 tot op de dag van vandaag met grote intensiteit de evolutie van die problematiek blijven volgen. Ook in de aanloopperiode van de decretale wijziging van 2012 heeft het VVA zijn visie daarover aan alle Vlaamse partijen zowel mondeling als schriftelijk in contacten met de volksvertegenwoordigers van de Onderwijscommissie van het Vlaamse Parlement duidelijk kenbaar gemaakt. Het VVA ondersteunt dan ook met genoegen en met nadruk het opinieartikel van prof. Deneckere, prof. De Wever en prof. Vrints in De Standaard van 1 december 2016.

Stop de verdringing van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs.

Herwaardeer de kwaliteit van het hoger onderwijs in het Nederlands.

Het gaat hier om een fundamentele maatschappelijke aangelegenheid.

Res tua agitur.


1 december 2016

Ghislain Duchâteau
Vicevoorzitter VVA
Verantwoordelijke Werkgroep Taal en Onderwijs VVA

***

HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL 
 
                          
27 juni 2015

 
MANIFEST VAN HET TAALCOLLECTIEF
                                                                      

Een pleidooi voor een taalrenaissance in het hoger onderwijs van de 21e eeuw – te beginnen met Nederlands

De talen hebben het zwaar te verduren in ons hoger onderwijs. Kleine talenstudies aan universiteiten worden opgeheven, studierichtingen als Duits en Frans verdwijnen of worden geïntegreerd in algemene letterenstudies en veel lerarenopleidingen in de talen staan onder druk, zeker in het hbo. De kennis van talen als Duits en Frans is onder studenten in enkele decennia dramatisch afgenomen en het is in de meeste opleidingen een zeldzaamheid geworden om gebruik te maken van Duitse of Franse boeken. Ondertussen laat ook de beheersing van het Nederlands te wensen over. ...

Lees de hele tekst en ondersteun:

Het groot manifest der Nederlandse taal


Engels of Nederlands in het hoger onderwijs?

Nederlands toch!

I have there no words for…


Geplaatst: 22 juni 2015, 10:09
Door: Jurriaan HuskensIn de NRC van afgelopen weekend stond een opiniestuk van de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge, getiteld: ‘Nederlands in het hoger onderwijs – en geen globish’ (via Blendle, via NRC). Hij houdt hier een pleidooi voor het behoud van het Nederlands als de voornaamste voertaal in het hoger onderwijs. Dat lijkt roeien tegen de stroom in, want de meeste universiteiten – inclusief de UT (Universiteit Twente) – stevenen af op invoering van het Engels als voertaal in alle opleidingen, zelfs al op bachelor-niveau. Ik vind zijn argumenten zeer de moeite waard, en iedereen die deze discussie voert zou zich zijn argumenten aan moeten trekken.

Lees verder:

I have there no words for... -

----------------------------------- 

DE VVA-PRIJS 2016 VOOR AN DE MOOR

Het VVA heeft haar aangeduid als Vlaamse academica van het jaar

"Vanwege haar inzet voor en publieke oproepen tot meer taalzorg, meer taalfierheid en meer taalwaakzaamheid, zowel tijdens haar professionele leven als in haar vrije tijd." Dat was de officiële reden dat Prince-lid An De Moor door het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) uitgeroepen werd tot Academica van het jaar.

De laudatio voor de nieuwe prijswinnares had als motto:

"La reconnaisance est la mémoire du coeur" J.P. de Labouisse-Rochefort -"De erkenning is het geheugen van het hart"

De laudatio voor An De Moor

Lees het volledige dankwoord van laureate An De Moor

Lees het verslag van de Orde Vanden Prince over de
Algemene Ledendag van het VVA en de prijsuitreiking aan
An De Moor 


UITREIKING
ORDE VAN DE VLAAMSE LEEUW 2016


De Beweging Vlaanderen-Europa vzw en haar zusterorganisatie, de vzw Vlaanderen-Europa, organiseren mee de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw die wordt toegekend voor verdiensten in verband met

  • een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse Gemeenschap
  • prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen
  • acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur

UITREIKING VAN DE ORDE VAN DE VLAAMSE LEEUW

op zondag 10 juli 2016 om 10.30 uur  -
in Aalst - Feestzaal Stadhuis - Grote Markt 3

De feestzitting met uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw is een initiatief van de Beweging Vlaanderen-Europa binnen het kader van Vlaanderen Feest in samenwerking met de Stad Aalst.

Louis Vos & Lieve Gevers, nu dragers van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2016

De Orde van de Vlaamse Leeuw werd op 10 juli 2016 in het stadhuis van Aalst toegekend
aan de historici Louis Vos en Lieve Gevers.Op de foto vlnr de laureaten Louis Vos én Lieve Gevers,
Matthias Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw,
Christophe Dhaese, burgemeester van Aalst,
en An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa.

Erkenning voor academisch werk over Vlaamse Beweging

Historici en echtpaar Lieve Gevers en Louis Vos uitgebreid gelauwerd bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Verslag van Harry De Paepe in DOORBRAAK

LAUDATIO KARL DRABBE
“De ontdekking van de hemel“

(Bezoek van VVA-Limburg aan het Teseum in Tongeren op vrijdag 10 december 2016)

                                                            “Gegroet in’t onverganklijk licht
                                                         En vlammend goud van’t eindloos Eden
                                                              Waar zonneluister voor u zwicht
                                                         en sterren tanen voor uw treden ...”

                                                (Uit het “Loflied der Engelen", Edmond Jaminé)

De Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek van Tongeren is ontegensprekelijk het mooiste monument van de provincie. Daarenboven is zij ook zowel stijlkundig als archeologisch van grote betekenis. Gebouwd tussen 1240 en 1536 is ze volledig gotisch en vertoont ze alle evolutievormen die de ontwikkeling van die stijl kenmerken.

Ze is niet de eerste kerk die in de loop der eeuwen op dezelfde plaats is opgetrokken. Oude geschriften vermelden een kerk door St.-Servatius gebouwd : ze zou de “prima cis Alpes“, de eerste kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw aan deze zijde van de Alpen zijn.

Bij opgravingen in 1912 werden onder de viering resten ontdekt van een Romeinse absis uit de vierde eeuw en later werden Romeinse muren gevonden onder de grondvesten van de huidige kerk.

In de laatste decennia werden bij grotere opgravingen de resten ontdekt van funderingen van vroegere kerken. De aanleiding tot deze opgravingen lag in het feit dat een vloerverwarming noodzakelijk was om het prachtige Le Picard-orgel (1753), het mooiste en beste van de Nederlanden, te beschermen tegen vochtschade.

De ondergrond van de kerk is nu volledig verkend en zal in 2018 toegankelijk zijn voor het publiek.  De wat rommelige schatkamer van vroeger werd vervangen door een prachtig museum voor religieuze kunst, het Teseum. (De T verwijst naar de kerkschat (thesaurum), de archeologische ondergrond (terra) en de stad Tongeren.)

Het is onmogelijk alle voorwerpen op te sommen maar een van de topstukken is een zogenaamde Merovingische gesp, een prachtig voorbeeld van kunstsmeedwerk uit de barbarentijd. Het is een gouden juweel versierd met filigraanwerk en emailwerk met metalen omvatting. Omtrent de herkomst en bestemming tast men in het duister. Gedateerd omtrent het jaar 600.

Een ander bijzonder stuk is een Merovingische tibula. En er is ook een belangrijk ivoren diptiekblad. Verder staat er een indrukwekkend Christushoofd uit de elfde eeuw.

Verder zijn er zilveren  reliekhouders, reliekkoffertjes, draagbare monstransen, oude handschriften en muziekpartituren, kelken, zilveren evangelieboeken, met goud bestikte kazuivels en een reeks koorkapgespen van de 14e tot de 17e eeuw, teveel om op te noemen maar van een onvermoede schoonheid.

Even binnenkijken in het Teseum

We bezochten ook het goed bewaarde kloosterpand met de ommegang.
We werden deskundig begeleid door het puik van de Tongerse gidsenbond en gingen na afloop nog wat napraten bij een glas “Karmeliet“ of ander gerstenat  in de brasserie “De Bazilik“ naast de kerk.

Met dank aan Michel Vanbuul, vicevoorzitter VVA-Limburg, voor de puike organisatie!

Joris Luyckx
 

TENTOONSTELLING IN GALLO-ROMEINS MUSEUM IN TONGEREN
CONFRONTEERT SCHOONHEID VAN TOEN MET DIE VAN NU


Tijdloze schoonheid - Timeless Beauty:
17 december 2016 - 30 juni 2017
 

Deze expo is anders dan je van het Gallo-Romeins Museum gewend bent. Sensueel naakt van kunstfotograaf Marc Lagrange, intrigerende teksten van Romeinse auteurs en authentieke objecten brengen je in de ban van vrouwelijk schoon. Ze vormen een sfeervol samenspel.

Hoe maquilleerden dames zich tweeduizend jaar geleden? Welke sieraden droegen ze? Wat zat er in een Romeinse beautycase? Gebruiksvoorwerpen en educatieve films tonen hoe vrouwen uit het oude Rome zich mooi maakten en verzorgden.
Aansluitend vertellen moderne vrouwen over de manier waarop ze hun lichaam beleven.
Tijdloze schoonheid: maak je op voor een tijdloos mooie expositie.

Rondleiding Tijdloze schoonheid

Bezoek de tentoonstelling onder leiding van een professionele gids. Zowel voor socio-culturele verenigingen als vrienden- of familiegroepen is dit prettig. Tijdens zo’n begeleid bezoek komen alle hoogtepunten aan bod. Je mist niets, krijgt de essentie mee en steekt net wat meer op. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Praktisch:
Duur: 1,5 uur
Max. aantal mensen per groep: 20
Kostprijs: 60,00 euro per groep + toegangsprijs
Wanneer: op dag en tijdstip naar keuze (volgens beschikbaarheid van de gids)

Meer informatie en reserveren:
Huberte Renaers - Tel. +32 (0)12 67 03 40 -
huberte.renaers@limburg.be
Oréane Vandenreyt - Tel. +32 (0)12 67 03 41 - oreane.vandenreyt@limburg.be
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Website

De tentoonstelling kwam tot stand i.s.m. Atelier Lagrange.ONGEVEER 200.000 KUNSTWERKEN UIT HET RIJKSMUSEUM TE BEZICHTIGEN VIA GOOGLE ARTS & CULTURE

 Alle meesterwerken van het Rijksmuseum in Amsterdam zijn voortaan te vinden op Google Arts & Culture, de website van het Google Cultural Institute (ook beschikbaar als app voor Android en iOS ). De digitale collectie bestaat uit zo'n 200.000 objecten. Daarmee is het Rijksmuseum het best vertegenwoordigde museum op Google Cultural Institute.

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/rijksmuseum

DE NACHTWACHT VAN REMBRANDT‘KONINGINNEN VAN DE NIJL’
IN HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN IN LEIDENBezoekers kunnen maar liefst 350 Egyptische topstukken bewonderen, waaronder koninklijke portretten, godenbeelden, verfijnde juwelen, amuletten, kostbare gebruiksvoorwerpen en de sarcofaag en grafgiften van de beroemde koningin Nefertari, uit het Museo Egizio in Turijn. Niet eerder was er in Nederland zo'n grote tentoonstelling over Egyptische koninginnen. De tentoonstelling is te zien t/m 17 april 2017.

Bezoekadres: Rapenburg 28, 2311 EW Leiden

Bekijk de video over deze prachtige tentoonstelling

https://youtu.be/O041xyHT3Mo
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze siteDoelstellingen van het
VVANieuws op de webstek:Algemene ledendag
2017

zaterdag
22 april 2017

Brugge

Organisatie door
VVA-afdeling Brugge


UITNODIGING MET ALLE INFORMATIE:

Klik door naar de
pagina Algemene LedendagNieuwe rubriek op onze website

VV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenAlgemene ledendag 2016

zaterdag
16 april 2016

C-Mine Genk


zie de rapportage

Laureaten
VVA-Prijs

_______

2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger DillemansToekomstverkenningen Richard Celis 2016

UA 10 dec. 2016

Zie:

PAGINA
DOCUMENTEN

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren
De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___


Manifest voor stilte
Woorden zaaien, stilte oogst


STATUTEN
VAN HET
VERBOND DER
VLAAMSE ACADEMICI
(VVA)
VZW

Goedgekeurd op
3 oktober 2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Thuispagina | Omhoog