Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
Vivat academia
 

Vanaf het Academiejaar 2013-2014 publiceren we onder de naam:
'Vivat academia - e-zine van het VVA' een publicatie die digitaal aan de leden wordt verstuurd. E-zine is de afgekorte vorm van 'elektronisch magazine'.

We knopen zo aan bij de traditie van het vroegere tijdschrift, maar dan wel in een eigentijdse aansprekende vorm.

De gepubliceerde e-zines van het VVA vindt u terug op de archiefpagina E-Zine

Naar de inhoud plaatsen we hier een ruime tekst van de huidige VVA-voorzitter Paul Becue:
'De karakteristieken en tendensen van het VVA-tijdschrift.'

We presenteren verder de index van de gedrukte jaargangen van het tijdschrift Vivat Academia.De karakteristieken en tendensen van het VVA-tijdschrift

 

1.Inleiding

In mei 2016 botsten we toevallig in de VVB -lokalen te Berchem op een reeks Vivat Academia. Het waren  ongeveer 40 nummers van de jaren ’90 tot 2008. Op een totaal van 139 nummers Vivat Academia was dat dus 29 % van het totaal. We bladerden daar eens in en zagen dat er toch heel veel interessant materiaal in zat. Diverse personaliteiten hadden immers ooit een artikel geschreven voor het VVA. De artikels zijn ook een reflectie van de tijdsgeest waarin ze gepubliceerd werden en dus erg interessant historisch materiaal.
 
We gingen vervolgens op zoek naar de overige nummers. De voormalige algemene voorzitters Eric Ponette en Matthias Storme beschikken over een ruim privé-archief en waren bereid ontbrekende nummers uit te lenen. Van hen vernamen we ook dat er een voorloper van Vivat Academia was, nl. het Mededelingsblad van het AVOHV -VVA.

We gingen verder grasduinen en belandden bij het ADVN (Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme) dat zijn kantoren heeft in de Lange Leemstraat nr. 26 te 2018 Antwerpen (website: http://advn.be/). Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het functioneert vanuit een open maatschappelijke geest en is gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie. Het ADVN verzamelt, bewaart en beheert het erfgoed omtrent de Vlaamse Beweging in haar brede historische en thematische context. De personeelsleden van het ADVN waren ook erg behulpzaam en verschaften ons vele nummers van Vivat Academia, Mededelingsblad AVOHV en de Tijdingen van het KVOHV in Nieuw Vlaanderen.

Op 11 juli 2016 zijn we begonnen alles in te scannen, met de bedoeling op de VVA-Website een archief te creëren. Alle leden, en ook niet-leden, kunnen dan zo nagaan wat het rijke verleden van het VVA en zijn voorgangers is geweest en welke rol het heeft gespeeld in de Vlaamse Beweging. Het erfgoed is immers indrukwekkend en moet gekoesterd worden.

De bedoeling van dit artikel is enkele algemene karakteristieken en trends aan te geven, zonder al te veel in te gaan op de inhoud van de diverse artikels. Want er is o.i. toch in al die jaren verandering te bespeuren. Dat is ook logisch: de tijd staat niet stil.
 
Ook nu staat het VVA voor uitdagende tijden en moeten vroeger bewandelde paden verlaten worden. Maar daarover zullen we het hebben in ons beleidsplan.   

We gaan hier niet in op de ontstaansgeschiedenis van de diverse verenigingen die hier vermeld worden. Daarvoor verwijzen we naar de andere artikelen in dit E-Zine.

2.De diverse tijdschriften

In feite kunnen we vier periodes onderscheiden, waarvan de tweede en de derde tot dusver de belangrijkste zijn. Het is dan ook vooral over die periodes dat we het in de volgende alinea’s zullen hebben.

2.1.Tijdingen KVOHV

Het KVOHV ontstond na de Eerste Wereldoorlog rond 1935. Haar voorzitter, prof. dr. Jozef van de Weijer, wordt beschouwd als de eerste voorzitter van het VVA. In de schoot van het KVOHV ontstond immers reeds in 1938 bij de jaarlijkse Vlierbeekfeesten een overkoepelend Vlaams Academisch Verbond, maar we mogen dat zeker niet gelijkstellen met het huidige VVA.

Als drijvende kracht achter Nieuw Vlaanderen, een onafhankelijk Leuvens initiatief met rechtse intellectuele inslag, zorgde Van de Weijer ervoor dat dit weekblad de spreekbuis werd van het KVOHV. Het zijn de “Tijdingen van het KVOHV” die verschenen als een deel van “Nieuw Vlaanderen”.

2.2.het Mededelingsblad van het AVOHV.

Het AVOHV is de opvolger van het KVOHV. Het startte in 1951. De K (van Katholiek) werd vervangen door de A van Algemeen om het pluralistisch karakter te vrijwaren. In 1960 werd dat het Mededelingsblad van het VVA. De naam werd veranderd omdat die van AVOHV nogal omslachtig was.

Het Mededelingsblad van het AVOHV was aanvankelijk enkel op de Antwerpse gouw gericht (gouw is de vroegere benaming voor afdeling). Maar het duurde niet lang of het blad groeide uit tot de spreekbuis voor de hele beweging.

We kunnen hier vier periodes onderscheiden:
-De eerste 2 jaargangen: het is een wit boekje dat gemiddeld 16 blz. telt. Er is geen kaft;
-De derde en vierde jaargang: het boekje krijgt een steviger roze kaft, met op de voorzijde een inhoudstafel. We zien ook een moderne schets van de universiteitsbibliotheek in Leuven (Ladeuzeplein) en Gent (architect Van De Velde, aan de Rozier): dit zal zo blijven tot het einde in 1970. Voor elke maand is er een nummer, maar voor de 4e jaargang zit de mot er toch al in: er worden meestal 2 tot 3 nummers gebundeld in een boekje;
-Vanaf de 5e jaargang krijgt het boekje een witte kaft. De eerste bundeling van nr. 1-2 heet nog “Mededelingsblad AVOHV”, maar vanaf nr. 3 wijzigt de naam in “Mededelingsblad VVA”. Voorzitter Goddeeris stelt duidelijk dat de reden van de naamsverandering de vereenvoudiging is (pagina 1). Er zijn dat jaar maar 3 boekjes. De zesde jaargang is iets beter met zes boekjes, maar de zevende en achtste jaargang tellen allebei slechts drie boekjes. Die omvatten wel ca. 32 blz.; 
-Vanaf de tiende jaargang (nvdr.: we weten niets van de negende jaargang) krijgt het blad een groter formaat, maar het wordt beperkt tot 4 blz. en de kaft verdwijnt. Soms is het zelfs slechts 2 blz. Maar de schets van de twee universiteitsbibliotheken in Leuven en Gent blijft op de voorzijde.

2.3.Vivat Academia.

In juli 1970 stak Vivat Academia van wal en het tijdschrift verscheen tot 2008. Aan die carrière van 38 jaar kwam een einde toen het VVA met de vijf jaarboeken begon.

We kunnen grosso modo voor Vivat Academia vier periodes onderscheiden:
-Nr. 1- t/m 39: op de 1e pagina was er een geel-zwarte band waarop Verbond der Vlaamse Academici en Vivat Academia stonden. Op de 1e pagina stond er meestal een manifest. P. Carpentier was nagenoeg twaalf jaar lang  alleen verantwoordelijk voor de redactie ervan;
-Nr. 40 t/m 69: in nr. 40 wordt aangekondigd “Vivat Academia anders dan anders”. Het wil nu een “berichtenblad” voor de leden zijn, geen “tijdschrift”. De pagina’s zijn groter, maar worden sterk gereduceerd: gemiddeld 4 blz, (maar 2 tot 8 blz. is ook soms mogelijk). Het is duidelijk dat het blad dan een moeilijke tijd meemaakt. Op de voorzijde zien we voor het eerst het VVA-logo dat nog steeds geldt;
-Nr. 70 t/m  107: Vivat Academia wordt weer een handig boekje, en telt meer pagina’s. Het is gemiddeld 20 pagina’s dik;
-Nr. 108 t/m 139: Het boekje wordt iets groter, maar ook dikker. Het worden er nu gemiddeld 40 pagina’s. De bezielende kracht is hoofdredacteur Frank Judo.

2.4.E-Zine

Alhoewel de VVA-jaarboeken van heel goede kwaliteit waren en inhoudelijk zeer sterk, werd in 2012 gestopt met de publicatie ervan. Ze kostten veel geld en vereisten veel tijd en energie van de verantwoordelijke redacteurs.

Om die reden begon het VVA in  2013 opnieuw met een tijdschrift. Maar we waren het digitale tijdperk ingetreden en de publicatie op papier werd verlaten. Het is in digitale vorm ook veel goedkoper. Het VVA heeft sindsdien twee publicaties:
-de E-Nieuwsflits die eerder korte actuele nieuwsfeiten rond het VVA aanbrengt en verder ook verwijst via koppelingen naar boeiende nieuwsberichten;
-het E-zine dat meer diepgaande en uitgebreide artikelen van academisch niveau publiceert.

De E-magazines moeten wel gezien worden in combinatie met de huidige VVA-websites : informatie van de afdelingsbesturen kwam vroeger geregeld voor in de tijdschriften. Nu is ze bereikbaar op de diverse websites van het VVA.

3.Engagement.

Doorheen al die jaren merken we wel op dat het tijdschrift er alleen maar is kunnen komen door het engagement van een paar personen. Het valt duidelijk op dat wanneer die personen ermee stoppen, het blad het (tijdelijk) moeilijk heeft om verder te gaan:
-de publicatie wordt veel onregelmatiger;
-de omvang daalt ook sterk.

Op gevaar af enkele personen te vergeten, kunnen we toch in al die jaren de volgende (hoofd)redacteuren als grote trekkers van het tijdschrift onderscheiden:
-J. Heinz
-L. De Kleermaeker
-L. Elaut
-P. Carpentier
-Fr. Judo
-Gh. Duchâteau voor het E-Zine .

Maar anderen waren ook heel erg actief, zoals de meeste voormalige algemene voorzitters, die een goede pen hadden.  
 
 Er zijn dus vroeger tal van ups en downs geweest.

4.De Antwerpse Afdeling

We stipten al aan dat het eerste nummer van het Mededelingsblad AVOHV het blad was voor de Antwerpse gouw. In de beginjaren was de Antwerpse afdeling wel de belangrijkste, maar snel komen andere lokale afdelingen eveneens aan bod.   

De Antwerpse afdeling bleef wel een van de belangrijkste en heeft waarschijnlijk het grootste aantal activiteiten gerealiseerd. Op 20 december 2016 vierde de Antwerpse afdeling trouwens haar 1.500ste activiteit (27 jaar na de 1.000ste activiteit).

Op het ogenblik hebben andere afdelingen, althans qua ledenaantal, de overhand genomen. We denken hierbij vooral aan Limburg en Brugge.

5.Inhoud

Wat de inhoud betreft kunnen we over het algemeen de volgende grote items onderscheiden.

5.1.De gouwen/afdelingen en hun leden.

In eerste instantie waren de tijdschriften een medium om aan de leden kenbaar te maken:
-het programma van de diverse gouwen/afdelingen;
-het verslag van de diverse activiteiten in de diverse gouwen/afdelingen.

Maar dat gebeurde wel heel onregelmatig. Sommige jaren kwam dat uitgebreid aan bod, andere jaren was er nagenoeg niets. Alle activiteiten van de afdelingen kunnen nu op de centrale VVA-website geconsulteerd worden, ten minste als de desbetreffende afdeling de informatie doorstuurt naar de centrale webmaster. De lokale activiteiten staan nu permanent op de pagina Afdelingen van onze algemene VVA-website.

De belangrijke persoonlijke gegevens van de diverse leden komen ook aan bod: huwelijken, geboortes en overlijdens. Maar ook dit gebeurde over al de jaren erg onregelmatig. We raden echter de diverse leden die al lang lid zijn van het VVA aan om in het archief te gaan neuzen: hoogstwaarschijnlijk zullen ze een spoor van zichzelf terugvinden. Van een van de twee huidige algemene ondervoorzitters wordt  de geboorte vermeld in het zesde nummer van het Mededelingsblad AVOHV in 1957, nadat voordien aangegeven was dat zijn ouders in het huwelijk waren getreden.

Opvallend is dat het VVA onder zijn leden steeds veel geneesheren heeft gekend, daarnaast zijn er ook  heel wat advocaten/juristen.

In het eerste nummer van het Mededelingsblad AVOHV kunnen we een volledige lijst zien van al de leden uit de Antwerpse gouw. Dat gebeurt ook nog eenmaal voor West-Vlaanderen (nr. 2 uit de 2e jg.), maar daarna zien we die lijsten niet meer.

Geregeld werd ook de samenstelling van de besturen van de diverse lokale afdelingen bekendgemaakt, evenals die van de volledige Centrale Raad en het centrale Dagelijkse Bestuur (of hoofdbestuur). Nu staan die gegevens  op de VVA-websites. Van de leden van het hoofdbestuur vindt u een fotootje met hun namen op de pagina Bestuur van de algemene VVA-website en voor de afdelingen staan de namen van de afdelingsvoorzitter en de afdelingssecretaris met hun direct bereikbaar e-mailadres op de pagina Afdelingen van de algemene VVA-website.

5.2.De Vlaamse eisen.

Over al die jaren heen zien we toch duidelijk dat de eisen van de Vlaamse Beweging sterk op de voorgrond treden. Dat gebeurde via voornamelijk drie instrumenten: het manifest; de motie en het memorandum. De term resolutie hebben we niet gezien. Vele kwamen tot stand in samenwerking met het OVV, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Al de grote strijdpunten van de Vlaamse Beweging kwamen aan de orde:
- de amnestiekwestie;
- de vastlegging van de taalgrens;
- de strijd rond Leuven Vlaams;
- de problemen rond de Voerstreek en de Brusselse faciliteitengemeenten;
- de tweetaligheid van Brussel en de vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen;
- de taaltoestanden in het Rode Kruis;
- de diverse staatshervormingen;
- de financiële transfers naar het zuiden (Waals staal; Cockerill …);
- de splitsing van de sociale zekerheid;
-  ...
In al die materies liet het VVA zijn stem horen. Maar naarmate vele van die strijdpunten geregeld werden, verminderde de aandacht ervoor met de tijd.

Er worden wel nog manifesten gepubliceerd, maar het ritme is sterk vertraagd. Zo waren er:
- in november 2005 het Manifest voor een zelfstanding Vlaanderen in Europa van de Denkgroep “In de Warande”;
- in 2008-2010 de tien Gravensteenmanifesten;
- op 1 mei 2013 het Manifest van de linkse Vooruitgroep.
Men kan ze consulteren op de pagina Manifesten van de centrale VVA-website.

5.3.In memoriam

Tot de jaren ’90 werd er geregeld een in memoriam geschreven naar aanleiding van een overlijden van een lid. Dat gebeurde vooral voor leden die een belangrijke rol hadden gespeeld in de Vlaamse Beweging.

5.4.Huldeboeken

Het Mededelingsblad van het AVOHV publiceerde geregeld een huldebetoon voor een nog levende persoonlijkheid die verdienstelijk was geweest voor de Vlaamse Beweging, lid was van het VVA en al een hoge gezegende leeftijd had bereikt.

Soms ging de redactie nog een stap verder en werden volledige nummers gewijd aan een huldeboek. Er waren zo de volgende huldeboeken:
-Dr. Jan Grauls (6e jg., nr.3)
-Prof. Dr. C. Heymans (7e jg., nr. 1)
-Prof. Dr. H. J. Van de Wijer (8e jg., nr. 3)

5.5.Academische wereld

Academici stellen natuurlijk veel belang in allerlei academische onderwerpen. Daarbij kwam bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen geregeld aan bod. Voordrachten met betrekking tot die onderwerpen werden soms integraal gepubliceerd.

Ook de evolutie van het studentenaantal in de diverse universiteiten werd vaak medegedeeld. Eveneens kwam de financiering van de universiteiten aan de orde. Het VVA en dan vooral onder impuls van de Antwerpse afdeling was een van de belangrijkste protagonisten die zorgden voor de creatie van de Universiteit Antwerpen (advocaat J. Heinz schreef hierover tal van artikelen).

5.6.Cultuur.

Cultuur komt ook geregeld aan bod. Zo wordt in de jaren ’70 en ’80 jaarlijks aandacht besteed aan het Festival van Vlaanderen. Maar andere culturele manifestaties komen eveneens ter sprake.

5.7.Taal.

Wie over cultuur spreekt, denkt natuurlijk ook aan de taal. Beide staan nauw met elkaar in verband. De zorg en de verdediging van de Nederlandse taal kwam altijd prominent aan de orde. Geregeld werd zo verslag uitgebracht van het Algemeen Nederlands Congres.

De laatste jaren kwam dat in het E-Zine zelfs heel sterk aan bod. Het toenemende gebruik van het Engels als onderwijstaal aan de universiteiten heeft hier zeker toe bijgedragen, terwijl de Vlaamse strijd minder acuut werd.

Ook op de centrale VVA-website komt het thema taal met “Beter Nederlands” uitgebreid aan de orde.

5.8.Algemene Ledendag

Gedurende jaren werd in het tijdschrift een uitgebreid verslag gemaakt over de Algemene Ledendag, geïllustreerd met foto’s. Daarin werd dan enerzijds een verslag gemaakt van deze hoogmis voor de vereniging en anderzijds werd de voordracht van de hoofdspreker gepubliceerd (of ook van de andere sprekers indien dat het geval was). Het is echter jammer dat die traditie de laatste jaren werd verlaten.

Maar de VVA-leden vinden wel een beknopt (foto)verslag op de centrale VVA-website, soms aangevuld met de voordracht van de hoofdspreker of laureaat van de VVA-prijs. Via externe koppelingen kunnen de teksten toegankelijk worden gemaakt. Daartoe is er de pagina Algemene Ledendag op de website, die bereikbaar is via het submenu onder de knop Wie zijn we? Wat doen we?

5.9.Verslagen Centrale Raad

Gedurende een tijdje (vnl. in de jaren ’80) werd ook het verslag gepubliceerd van de beraadslagingen in de Centrale Raad. Maar ook dat gebeurde niet op een systematische wijze.

5.10.Voodrachten VVA-voorzitters

Zowel de toespraken van de algemene voorzitters, als die van sommige in de lokale afdelingen werden weergegeven. Maar er bestond daarrond geen echte systematiek. Dat kon voorkomen naar aanleiding van de opening van het academische werkjaar of van een Nieuwjaarsbijeenkomst.

5.11.Statuten VVA

De statuten werden geregeld integraal gepubliceerd, vooral wanneer men er een paar belangrijke wijzigingen aan had doorgevoerd. Ze zijn nu permanent bereikbaar op de thuispagina van onze algemene website.

5.12.VVA-Prijs

Sinds 9 jaar kent het VVA een prijs toe aan een verdienstelijke Vlaming, die tot Vlaamse academicus van het jaar wordt benoemd.

Maar eerder gebeurde dat ook al een paar keer vanaf 1990, maar in een andere vorm. Toen heette de VVA-prijs de Prof. Walter Opsomerprijs. De kandidaten dienden een verhandeling in en op basis daarvan werd de winnaar gekozen. De winnaar kreeg 100.000 BEF, waarvan de helft gefinancierd werd uit de nalatenschap van Prof. Dr. W. Opsomer (die eertijds algemene voorzitter was).

Zo behaalde de huidige provinciegouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, de prijs met haar verhandeling “ De ruime grondwetgevende bevoegdheid van deelstaten: een rechtsvergelijkende studie” (Vivat Academia nr. 89, p. 9).

6.Personaliteiten

Diverse sterke persoonlijkheden passeerden ‘de revue’.

6.1.Voordrachten.

De lijst van personen die voordrachten voor de diverse lokale afdelingen van het VVA hebben gebracht, is impressionant. We kunnen zeggen dat bijna iedereen die op een of ander vlak een maatschappelijk impact heeft gehad in Vlaanderen aan het woord is geweest. We  raden jullie hiervoor aan te kijken naar de diverse programma’s van de afdelingen in de tijdschriften.

Ook jonge toekomstige politici maakten hun opwachting als spreker binnen het VVA. Zo wordt in de eerste twee edities van de vierde jaargang van het Mededelingsblad OVAHV in 1959 (respectievelijk  p. 11 en 31) een paar keer melding gemaakt van de voorzitter van het VVS (Vereniging Vlaamse Studenten) Wilfried Maertens, die achteraf de langst zittende eerste minister in de Belgische geschiedenis zou worden.

6.2.Politici

Diverse politici kwamen aan het woord, althans als dit principieel zes maand voor de verkiezingen gebeurde. Het VVA stelt zich immers politiek neutraal op en is pluralistisch. Het mag geen kleur bekennen bij verkiezingen door politici van een bepaalde partij juist voor de verkiezingen een spreekforum te bieden.

De eerlijkheid gebiedt ons wel te erkennen dat Vlaamsgezinde politici meer aan het woord kwamen. Maar ook anderen zoals Théo Lefèvre (CVP), die het federalisme niet zag zitten in de jaren ’60, werden als spreker uitgenodigd (Mededelingsblad VVA, 12e jg., nr. 1, p. 1).

De toespraken van de  Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx werden een paar keer gepubliceerd. Hij was socialist en lid van het VVA.

Ook de gouverneurs kwamen geregeld aan het woord en dat vanuit diverse provincies zoals West-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, ... De kersverse Antwerpse gouverneur Kinsbergen hield de ‘keynote speech’ in 1967 naar aanleiding van de 400ste activiteit in Antwerpen (Mededelingsblad AVOHV 12 jg., nr.3 en 4).

Geregeld werden over heikele Vlaamse thema’s brieven verstuurd naar vooraanstaande politici, zoals
de Belgische eerste minister (bv. L. Tindemans: Vivat Academia nr. 16, p. 1; nr. 20, p. 29) of Vlaamse Minister-President (bv. L. Van Den Brande: Vivat Academia nr. 87, p. 23).

6.3.Vlaamse Beweging

Diverse grote persoonlijkheden uit de Vlaamse Beweging waren lid, tot zelfs voorzitter van een lokale afdeling van het VVA. Ze schreven ook geregeld in het tijdschrift. We vermelden hier bijvoorbeeld de grote namen van de Frontbeweging aan de IJzer zoals Adiel De Beuckelaere, Hendrik Borginon en Philip De Pillecyn. Ook Flor Grammens schreef dikwijls wat, net zoals Valeer Portier. Die laatste was van 1952 tot 1987 voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) en ook een paar jaar voorzitter van de Antwerpse Afdeling (1974-1976).

6.4.Algemene voorzitters

De algemene voorzitters van het VVA (zie addendum op het einde) waren ook niet van de minste. De meeste waren dokters en professoren die doceerden aan de universiteit. Een van hen, prof. dr. Corneel Heymans, was Nobelprijswinnaar. Piet De Somer was rector aan de Katholieke Universiteit Leuven.

7.Samenwerking met andere verenigingen

Het VVA had een nauwe samenwerking met diverse verenigingen, die dan ook dikwijls aan het woord kwamen in het tijdschrift. In Vivat Academia verscheen vanaf 1972 tot 1981 een rubriek “Van wapenbroeders … en zusterorganisaties” waarin de activiteiten van die organisaties aan bod kwamen.

7.1. OVV (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen).

Het VVA was een van de oprichters van het OVV in 1964-1966. Samen met het OVV heeft het VVA diverse ‘resoluties’ van het OVV ondersteund en gepubliceerd in het tijdschrift. Dat gebeurde dikwijls in het heetst van de Vlaamse strijd (de jaren ’70 en ’80). Sinds de jaren ’90 is dit echter sterk verminderd. Het OVV bestaat nog en organiseert om de twee maand nog een vergadering van het Algemeen Bestuur, maar onlangs organiseerde het een reflectief zelfonderzoek naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag.

Website: http://www.ovv.vlaanderen/

7.2.VVB (Vlaamse Volksbeweging).

Net zoals het VVA en OVV kwam de VVB geregeld op de voorgrond met harde Vlaamse eisen. Tussen VVA en VVB bestaat er sinds 2000 een protocolakkoord voor een technische samenwerking.

Website: http://www.vvb.org/

7.3.VVO (Verbond Vlaams Overheidspersoneel).

Het VVO werd opgericht in 1957. Dat verbond kwam vooral op voor de belangen van de Vlaamse ambtenaren en werknemers in diverse overheidsorganisaties. Sabena was zo een geliefkoosd doelwit in de jaren ’70, gevolgd door de oude RTT.  Maar ook de beruchte Nolsloketten in het gemeentehuis van Schaarbeek kwamen aan de orde in de jaren ’70 (nvdr.: Nols was de FDF-burgemeester van Schaarbeek in de jaren ’70).

7.4.VVL (Vereniging Vlaamse Leerkrachten)

Ze voerde acties zoals rond de invoering van het Engels als tweede taal in het secundair onderwijs. De VVL komen we enkel tegen in de jaren ’70. De vereniging zet zich nog steeds in voor het onderwijsveld in Vlaanderen.

8.Evoluties

8.1.Benamingen

In de eerste jaren kwamen er namen voor die ons nu wat oubollig lijken. Zo werden de provinciale afdelingen gouwen genoemd, die op hun beurt diverse lokale afdelingen hadden. Maar het VVA stond hier niet alleen: ook de jeugdbeweging  KSA (Katholieke Studenten Actie) was geografisch in gouwen onderverdeeld. Bij de laatste herziening van de statutentekst werd afgezien van de benaming ‘gouw’, maar in het tijdschrift was dit reeds sinds 1978 het geval.

8.2.Aantal lokale Afdelingen

Het hoogtepunt van de lokale afdelingen werd o.i. bereikt eind de jaren ’70. In 1978 werden toen zelfs nog twee nieuwe afdelingen opgericht: het Meetjesland en het Waasland (Vivat Academia nr. 23). Er waren toen ongeveer 20 afdelingen, maar het ging dan wel geleidelijk bergaf. Nu zijn het er nog maar acht, inclusief de jongeren. Een poging om rond 2010 Kortrijk herop te starten hield maar een paar jaar stand. De noodzaak van kleinere lokale afdelingen is minder stringent dan vroeger daar de meesten nu een auto hebben en er veel snellere wegen zijn. ‘s Avonds, wanneer de vergaderingen plaatsgrijpen,  zijn er ook geen verkeersfiles.

We hebben echter geen overzicht kunnen vinden van het totaal aantal leden binnen het VVA over de diverse lokale afdelingen heen.

8.3.De militante flamingante toon werd geleidelijk aan zachter.

Tot begin de jaren ’90 was de toon erg flamingantisch, toen de strijd rond de diverse Vlaamse standpunten gestreden werd. Maar van dan af verzwakte dat geleidelijk. Terwijl nagenoeg ieder nummer in de jaren ’70 een manifest, motie of memorandum bevatte (tot zelfs twee of drie in een nummer), verminderde dat geleidelijk aan in de jaren ‘80. In de laatste jaren kwam het zelfs amper nog aan bod. Maar zoals reeds werd aangegeven, de manifesten van de laatste jaren blijven toegankelijk op de VVA-website op de pagina Manifesten.

De reden van de verminderde aandacht daarvoor is dat de Vlaamse ontvoogding geleidelijk aan gerealiseerd werd tot zelfs 90 % op de dag van vandaag en dat daarom de belangstelling voor de klassieke Vlaamse strijdpunten naar de Franstaligen toe ook taande. Dat komt ook jammer genoeg tot uiting in de daling van het ledenaantal bij het VVA.

Dat staat wel in contrast met wat er op politiek vlak gebeurt: het stemmenpercentage dat de Vlaamsgezinde partijen in Vlaanderen (Volksunie; Vlaams Belang; NVA) in al die jaren behaalde nam gestaag toe. NVA is met meer dan 30 % van de Vlaamse stemmen nu zelfs de belangrijkste regeringspartij geworden. Wie had dat ooit vroeger kunnen denken? Maar hiervoor zullen er ook wel andere redenen zijn, zoals het wantrouwen tegenover de klassieke partijen, de verrechtsing van de samenleving, het charisma van bepaalde NVA-politici, …  

8.4.Meer wetenschappelijk en pluralistisch karakter

Met de verzwakking van het puur Vlaamse karakter, werd geleidelijk aan meer aandacht besteed aan de publicatie van artikelen door academische personaliteiten met diverse politieke overtuigingen over diverse wetenschappelijke onderwerpen. In de laatste nummers van Vivat Academia zien we zo bijdragen van Rudy Aernoudt en Christine Van Broeckhoven, wat volledig in overeenstemming is met het pluralistische karakter van het VVA.

8.5.Taal

We stipten reeds aan dat de laatste jaren veel aandacht werd besteed aan de Nederlandse taal (vooral in het E-Zine), om een antwoord te bieden aan het toenemende gebruik van het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs. Dat laatste houdt natuurlijk ook verband met de globalisering.

Ook op de centrale VVA-website gaat de grootste aandacht nu uit naar diverse aspecten van de Nederlandse taaL

Paul Becue

december 2016


Referenties:

VVB=Vlaamse Volksbeweging

AVOHV: Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond

KVOHV=Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond

Sommigen gaan nog verder, en stellen dat de leiding voor 1914 in handen was van Adelfons Henderickx en de schrijver Ernest Claes (cf. Med. AVOHV 14e jg, nr. 10, p. 3). Al voor ’14 bestonden er immers Vlaamse studentenbonden, waarin ook de oud-studenten een plaats hadden en die deel uitmaakten van gouwbonden, gegroepeerd in een overkoepelende landsbond onder leiding van die twee personen (Cf. Vivat Academia, nr. 70, p. 6)

De centrale VVA-website is: http://www.vvacademici.org/index.html. Daarnaast hebben diverse lokale afdelingen nog een eigen website:
-VVA-Brugge: http://www.vva-brugge.be/
-VVA-Brussel: https://dvhvva.wordpress.com/ (in samenwerking met het doktersgild Van Helmont);
-VVA-Limburg: http://www.vvalimburg.be/
-VVA-Oost-Vlaanderen: http://www.vva-ovl.be/
VVA-Oostende heeft nog een website (http://users.telenet.be/vva-oostende/) online, maar die wordt sinds geruime tijd niet meer geactualiseerd. Antwerpen en Campania hebben er geen.

We vermelden hier niet prof. dr. H. Verboven, omdat hij zich vooral bezig hield met de Jaarboeken waarvan hij de grote bezieler was.

 

Omhoog
 

INDEX TIJDSCHRIFT VIVAT ACADEMIA - ALLE JAARGANGEN (wordt verder ontwikkeld)

Auteur Nummers ts. p. Naam van de artikelen

Beeckman
De Beule

P.F.
R.

Dr. Jur.
Dr. Med.

Vivat Academia nr1 juli 1970

1

Motie staatshervorming: geen culturele autonomie onder controle unitair parlement.

X

 

 

1

2

Ten geleide eerste nummer

X

 

 

1

3

Gouw Antwerpen : 500ste ontmoeting

X

 

 

1

5

In memoriam Mevr. Carpentier-Janssen

X

 

 

1

5

De strijd voor het Vlaams onderwijs te Brussel

X

 

 

1

6

Gouw Oost-Vlaanderen

X

 

 

1

6

Gouw West-Vlaanderen

X

 

 

1

7

Ter Uwer informatie : V.V.-alfabet

X

 

 

1

8

Personalia

Beeckman
Vereenooghe

P.F.
P.

Dr. Jur.
H. Ir.

nr2 nov 1970

1

Motie tegen vrijheid van de familievader

Van Eecke

H.

Dr. Jur.

2

2

Brussel splijtzwam of verbindingsteken

X

 

 

2

3

Ons bestuur voor het akademisch jaar 1870-1971

Redactie

 

 

2

4

De jaarlijkse algemene ledenvergadering te Asse op 18 oktober 1970 (verslag)

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

2

6

Gouw Brabant:  vergadering 6 nov 1970

H.

Fr.

 

2

7

Gouw Limburg: akad. Jaar 70-71

X

 

 

2

7

Gouw Oost-Vl : overzicht werking 69-70

X

 

 

2

8

Gouw West-Vl. 

X

 

 

2

11

Gouw Antwerpen : overzicht derde reeks 69-70

X

 

 

2

13

Personalia

OVV

 

 

nrs3+4 jan/maart 1971

1

Motie OVV Brussel beperkt tot 19 gemeenten

X

 

 

3+4

2

Vlaams onderwijs te Brussel

Grammens

Fl.

 

3+4

2

Een brief om over na te denken i.v.m. vrijheid van het gezinshoofd

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

3+4

3

De V.V.L.-Persconferentie over het schoolpact

X

 

 

3+4

4

Engels als tweede taal in het secundair onderwijs (V.V.L.=Ver. Vl. Leerkrachten)

X

 

 

3+4

4

Aanwezigheid van de Vlamingen in het Hof van Cassatie

X

 

 

3+4

5

Studentenmuseum

X

 

 

3+4

6

Stichting Ons Erfdeel

X

 

 

3+4

7

Neerlandia

X

 

 

3+4

7

Scherven schoonheid

Soenen

J.

 

3+4

8

Is de Vlaamse Beweging overbodig ?

Hendrickx
De Vleeshauwer

Fr.
J.

Ir.
Dr . jur.

3+4

9

Gouw Limburg

X

 

 

3+4

10

Gouw Oost-Vl.

Vereenooghe

P.

 

3+4

11

Gouw West-Vl. (Prof. Dr. Lathouwers over Sovjet-literatuur)

X

 

 

3+4

15

Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 70-71

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

3+4

18

Gouw Brabant (Mr. W. Beernink over Noord-Nederl. benadering Vl. Strijd + Min. H. Fayat over toekomst Nederlands in Brussel)

Redactie

 

 

3+4

20

Meer dan 5000 frank gestolen !!

Personalia

 

 

3+4

21

FDF overwinning visceraal refleks

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

nr5 mei 1971

1

Algemeen Vlaams congres over het thema Brussel op zondag 13 juni 1971 te Brussel in het PSK (OVV).

X

 

 

5

2

Gouw Oost-Vl.

X

 

 

5

2

Gouw West-Vl. (Rector P. De Somer over univ. problemen)

X

 

 

5

3

Gouw West-Vl.

X

 

 

5

3

Gouw Antwerpen : verslag tweede reeks 70-71

X

 

 

5

6

Personalia

X

 

 

5

9

Gouw Brabant (Fr. Pittery over Frans-Vlaanderen)

X

 

 

5

10

Gouw Limburg

X

 

 

nr 6 juli 1971

1

Festival voor Vlaanderen 1971. Vlaamse academici laten Brussel niet los!

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

6

2

Het algemeen Vlaams Congres-thema Brussel (OVV)

X

 

 

6

5

Motie voor de Cultuurrraad voor Vlaanderen : onderwijstaal=huistaal kind

X

 

 

6

6

Personalia

X

 

 

6

7

Gouw Antwerpen : verslag derde reeks 70-71

Van Thillo

M.

Dr.

6

8

In memoriam Dr. R. Gheyselinck

X

 

 

6

9

Gouw Oost-Vl.

x

 

 

nr 7 dec 1971

1

Motie Voerstreek en Brussel

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

7

2

Urgentieprogramma van de Vlaamse Volksbeweging naar aanleiding van de regeringsvorming en in het licht van de verkiezingen van 7 en 21 november

X

 

 

7

3

Algemene ledenvergadering Oostende 30 oktober 1971

X

 

 

7

5

Losse beschouwingen over de zin en de betekenis van de Vlaamse Beweging

X

 

 

7

10

Gouw Antwerpen

Hendrickx

Fr.

Ir.

7

10

Gouw Limburg

Soenen

J.

 

7

12

Gouw Oost-Vl.

X

 

 

7

12

Gouw West-Vl.

X

 

 

7

14

In memoriam Gerad Yserbyt

X

 

 

7

15

Personalia

X

 

 

nr 8 maart 1972

1

Memorandum: de noodzakelijkheid van de uitbouw van een volwaardige universiteit Limburg

Grammens

Fl.

 

8

2

Van wapenbroeders en zusterorganisaties: brief

X

 

 

8

3

Vestiging van de Cultuurraad in Brussel: wijsheid of gemakzucht?

X

 

 

8

5

VVB-hoofdbestuursleden voor politierechtbank te Brussel op 18.2.1972

X

 

 

8

7

Dokter Van De Perre-herdenking

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

8

8

Gouw Brabant

X

 

 

8

9

Gouw Oost-Vl.

X

 

 

8

10

Gouw West-Vl.

X

 

 

8

11

Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 71-72

X

 

 

8

14

In memoriam Jan Libeer

X

 

 

8

14

Personalia

OVV

 

 

nr 9 juli 1972

1

Vlaams manifest inzake Brussel (OVV)

Van Der Elst

Fr.

Voorzitter Volksunie

9

2

Van wapenbroeders … : Prof. Corneel Heymans

X

 

 

9

5

Festival van Vlaanderen 1972

X

 

 

9

6

Hendrik Borgignon

X

 

 

9

7

Frans daels

X

 

 

9

7

Flor Grammens

X

 

 

9

8

…zusterorganisaties : VVL=Ver. Vl. leerkrachten

X

 

 

9

10

Memorandum VVB over de Voerstreek

De Meyere

P.

Drs.

9

13

Jan Palfijn, een omstreden figuur

X

 

 

9

14

Gouw Antwerpen : verslag tweede reeks 71-72+ verslag derde reeks 71-72

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

9

19

Gouw Brabant (Prof. Dr. Walter Thys over het Nederlands in de wereld + ProF. A. Coppe over de E.E.G.)

X

 

 

9

21

Personalia

X

 

 

nrs 10+11 okt/dec 1972

1

Motie OVV m.b.t. Voerstreek en Brussel

X

 

 

10+11

2

Algemene ledenvergadering Gent 7 oktober 72

Carpentier

P.

Dr. Med.

10+11

3

Inaugurale rede van de nieuwe voorzitter Piet Carpentier

X

 

 

10+11

4

Ons nieuw bestuur

X

 

 

10+11

10

Gouw Oost-Vl.: jaarverslag 71-72+ bestuurswisseling

X

 

 

10+11

12

Gouw Antwerpen : verslag ac.jaar 71-72

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

10+11

18

Gouw Brabant

X

 

 

10+11

19

Gouw Limburg

De Meyere

P.

Drs.

10+11

20

Anthoni van Leeuwenhoek

Elaut

L.

Prof. Dr. Senator

10+11

21

Flamingant-geneesheer F.A. Snellaert

X

 

 

10+11

24

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties

X

 

 

10+11

27

Gelezen in (de pers)

X

 

 

10+11

28

Brieven en mededelingen (D. Vandepitte rector univ. Gent + Fr. van der Elst voorzitter Volksunie)

X

 

 

10+11

30

Personalia

X

 

 

nrs 12+13+14 febr/apr/juni 1973

1

Geen Belgische amnestie meer nodig

X

 

 

12+13+14

2

Motie Leburton als 1e minister onaanvaardbaar

X

 

 

12+13+14

5

Festival van Vlaanderen 1973

X

 

 

12+13+14

5

Festival van Vlaanderen 1973

X

 

 

12+13+14

6

Gouw West-Vl.: verslag ac.jaar 72-73

X

 

 

12+13+14

8

Gouw Antwerpen: verslag eerste reeks 72-73+ tweede reeks 72-73

X

 

 

12+13+14

17

Gouw Brabant: verslag voorjaar 73 + ac.jaar 72-73

X

 

 

12+13+14

18

Brieven en telegrammen: 1e minister Lebuton geen Nederlands

X

 

 

12+13+14

20

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties

X

 

 

12+13+14

23

Gelezen in (de pers). Overlijden H. Elias

X

 

 

12+13+14

28

… en zelf gehoord

X

 

 

12+13+14

29

Gratis publiciteit … voor boeken … en voor mensen: C. Heymans ; W. Moens ; Encyclopedie Vlaamse beweging (Lannoo)

X

 

 

12+13+14

32

In memoriam Maria De Stoop + Anna Heretz

X

 

 

12+13+14

33

Personalia

X

 

 

nr15 nov 1973

1

Limburg aan het woord : polemiek Van Ryn

Claes

W.

Minister

15

2

Het tewerkstellingsprobleem in Limburg

Dhoore

L.

Staatssecr.

15

5

Limburg vraagt wissel op de toekomst

Vriendenkring Zwartberg

 

 

15

9

De steenkoolnijverheid

X

 

 

15

11

Persbericht eis splitsing dep. binnenlandse zaken

De Beule

R.

Dr. Med.

15

12

Bestaat er wel geneeskunde voor Vlamingen te Brussel ?

Depraetere

Ph.

Lic.

15

17

Gouw Brabant 

X

 

 

15

18

Gouw Limburg + West-Vl.

X

 

 

15

19

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (VVO+VVB+VVL)

Van Waeg

J.

 

15

21

Gelezen in … : Geen gewestvorming tot elke prijs

X

 

 

15

23

Brieven: Sabena Roger Nols Schaarbeek

X

 

 

15

26

Personalia

Carpentier

P.

 

nr16 juni 1974

1

Brief voorzitter Carpentier aan formateur Leo Tindemans

X

 

 

16

3

Kinderen enkel in Frans ziek op school

X

 

 

16

4

Festival van Vlaanderen 1974

Meussen

E.

Dr. Sc.

16

5

Leefmilieu: een zorg of een psychose

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

16

9

Algemene ledenvergadering Antwerpen 17 november 1973: verslag

X

 

 

16

14

Gouw Antwerpen : verslag eerste reeks 73-74+ verslag tweede reeks 73-74+ derde reeks 73-74

X

 

 

16

31

Gouw West-Vl.

X

 

 

16

32

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV)

X

 

 

16

34

Gratis publiciteit … voor boeken, platen en brochures

X

 

 

16

35

Gelezen in …(Ons leven van KVHV: de repressie in cijfers)

X

 

 

16

39

Personalia

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

nr17 apr 1975

1

Oproep deelname Vl. nation. zangfeest

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

17

2

Algemene ledenvergadering Diepenbeek 16 november 1974: verslag

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

17

5

Motie tegen Halle-Vilvoorde een kiesdistrict

X

 

 

17

5

Wijziging statuten

X

 

 

17

6

Ons nieuw bestuur

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

17

7

Gouw Brabant: ontmoeting Jan De Hartog

Hendrickx

F.

 

17

8

Gouw Limburg : In memoriam Jef Weyns

Wauters

M

 

17

9

Gouw Oost-Vl.

X

 

 

17

9

Gouw west-Vl.

X

 

 

17

11

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV+ VVO + Voerstreek)

X

 

 

17

12

Brieven & mededelingen

Studax

 

 

17

13

Bedenkingen bij een artikel door Manu Ruys: « Naar de kern »

X

 

 

17

14

Personalia

X

 

 

nr18 aug 1975

1

Festival van Vlaanderen 1975

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

18

3

Academische werkloosheid: het gaat ons allen aan!

X

 

 

18

5

100 jaar Vlaamse studentenbeweging (progr.)

X

 

 

18

6

Gouw West-Vl.

X

 

 

18

8

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties (OVV+ VVB : lokettenoorlog Nols Schaarbeek)

X

 

 

18

9

Mededelingen

X

 

 

18

11

Personalia

Fagot

Dis

 

nr19 okt 1975

1

Edele brand! Were di! (Brussel-Brabant)

Beeckman

P.

F.

19

2

Monografie De studentenrevolte van 1924-25 te Leuven

X

 

 

19

3

Steenokkerzeel 1975: Heeft de academicus nog een plaats en een toekomst in deze maatschappij ?

Bonte

A.

Dr.

19

4

Werkloosheid onder jonge academici

X

 

 

19

5

Congres der Brusselse Vlamingen. Besluiten inzake politieke structuren.

Vandezande

R. 

 

19

7

De provincie Vlaams-Brabant

Weckx

H.

 

19

9

Drie jaar werking van de Nederlandse cultuurcommissie te Brussel

Van Elslande

R.

 

19

13

Brussel in Europees perspectief

Vandeputte

R.

 

19

16

De Europese economische samenwerking

De Kleermaeker
Depraetere

L.
Ph.

Lic. Sc. Inf.

19

18

Gouw Brabant: verslag 74-75

X

 

 

19

20

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties: beginselverklaring Karel Bulsfonds + VVO

Schiltz

H.

voorzitter

19

22

Ingekomen stukken : splitsing kiesarr. Brussel

X

 

 

19

24

Personalia

X

 

 

nr20 aug 1976

1

Motie afzonderlijk kiesarr. Halle-Vilvoorde

X

 

 

20

2

Staatshervorming

Van Rompaey

J.

 

20

4

Schets van een algemeen Vlaams standpunt inzake staatshervorming

Meulemans

P.

Ir.

20

7

Een eerste reactie

Soens

E.

Burgem.

20

8

Elf juli

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

20

10

Einde van de Vlaamse randgemeenten rond Brussel ?

Van Hemelryck

F.

Prof.

20

11

Brabant historisch bekeken

Wouters

W.

 

20

12

De randgemeenten zijn dood! Leve de randfusies?

Van Lerberge

A.

Dr. Med.

20

17

Algemene ledendag Steenokkerzeel 8 november 1975: toespraak voorzitter

Bonte

A.

Dr.

20

19

De academische arbeidsmarkt

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

20

27

V.V.A. werkgroep voor de specifieke belangen van de Vlaamse academici

Van Humbeeck

A.H.

 

20

29

Amnestie? Die heren sweghen stille … (brief aan 1e minister Leo tindemans)

X

 

 

20

30

Alle Belgen zijn gelijk voor de wet … (exploitatie openbaar vervoer)

X

 

 

20

31

Festival van Vlaanderen 1976

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

20

32

Gouw Brabant

Verhaegen

L.

 

20

32

Gouw Oost-Vl.

Mollet

F.

Lic.GermFil

20

33

Gouw West-Vl.

Stoppie

P.

Dr. Jur.

20

37

Van wapenbroeders … en zusterorganisaties : ANZ + VVO (Verbond Vlaams Overheidspersoneel) m.b.t. Sabena en Nolsloketten (brief aan 1e min.)

Melis

W.

Dr. Jur.

20

40

In memoriam Gerard Romsee

Melis

W.

Dr. Jur.

20

41

In memoriam Thieu Croonenberghs

X

 

 

20

41

Personalia

B.
D.

F.
L.

 

nr21 apr 1977

1

Algemene ledenvergadering 23 oktober 1976

Derycker

R.

Ir.

21

4

Universitaire problematiek: werkgroep V.V.A.

Janssens

M.

Decaan

21

8

Ter informatie. Van Ons leven tot Veto

X

 

 

21

8

Archief en Museum van het Vlaamse studentenleven

X

 

 

21

10

Persmededeling 40ste Vl. Nation. Zangfeest

De Goeyse
Opsomer
Vansteenland

M.
W.
H.

Prof.Dr.Phil
Prof.Dr.Jur
Dr.Med.

21

11

In memoriam Mon Van Thillo

Opsomer

W.

Prof.Dr.Jur

21

13

In memoriam Frans Van Waeg en J.R. De Smedt

X

 

 

21

15

Personalia


X

 

 

nr 22 aug 1977

1

Motie m.b.t. Inschrijvingsrecht en dotatiestelsel

X

 

 

22

2

V.V.A.- nieuws

Elaut

L.

Dr.

22

3

Monografie : Een epos. Het Gents academisch ziekenhuis

X

 

 

22

4

Festival van Vlaanderen 1977

X

 

 

22

4

Onze statuten- korte toelichting (pag. I t/m IV)

X

 

 

22

5

V.V.A. - bestuur 1977

Meulemans

P.

Ir.

22

9

Een standpunt betreffende het Egmontakkoord

X

 

 

22

10

Een halve eeuw Vlaams idealisme (boek)

X

 

 

22

11

Personalia

X

 

 

nr 23 maart 1978

1

In memoriam Paul F. Beeckman voorzitter VVA 68-72

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

23

2

Algemene ledenvergadering Gent 5 november 1977. Toespraak voorzitter

Vandekerckhove

R.

Minister

23

4

Toespraak over wetenschapsbeleid

X

 

 

23

9

Motie verdeling ziekenhuisbedden

Borginon

H.

 

23

10

Rouwhulde voor Mr. Paul Felix Beeckman

X

 

 

23

12

41ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Borginon

H.

 

23

13

In tempore non suspecto ... Hoe kan de Vlaamse beweging uit het slop worden geholpen

X

 

 

23

19

Nieuwe afdelingen : Meetjesland en Waasland

X

 

 

23

20

Personalia

X

 

 

nr 24 sept 1978

1

Algemene ledendag Antwerpen 18 november 1978

Carpentier

P.

Dr. Med.

24

2

In memoriam L. Elaut

X

 

 

24

3

Een redactieraad voor Vivat Academia. Hoofdredacteur P. Carpentier

X

 

 

24

4

Gouw West-Vl. Verslag ac.jaar 77-78

X

 

 

24

8

Gouw Antwerpen: programma 78-79

X

 

 

24

10

Gouw Brabant : programma

X

 

 

24

10

Gouw Limburg : bestuur

Vandekerckhove

R.

Minister

24

11

Persmededeling : Werk(loos) na de universiteit ?

Carpentier

P.

Dr. Med.

24

13

Open brief aan ‘t Pallieterke (Valeer Portier beledigd)

X

 

 

24

14

Personalia

X

 

 

nr 25 dec 1978

1

Motie (tegen art. 107 quater GW : geen 3 gewesten)

Hermans

H.

Lic.

25

2

Gemeenschapsakkoord en … huwelijksvermogensrecht

X

 

 

25

4

Staten-Generaal. Eerste zitting Brussel 4 november 1978. Beginselen van de Vlaamse beweging in verband met de staatshervorming.

X

 

 

25

5

Wijziging der statuten

X

 

 

25

6

V.V.A.- bestuur 1978-79

Mertens

H.E

Prof. Dr. Kanunnik

25

11

Een Vlaamse Vlaming : Jan Hammenecker (1878-1932)

De Goeyse

M.

 

25

15

Studentenpetten en ruzies erom te Leuven (deel I)

X

 

 

25

23

Programma diverse afdelingen

X

 

 

25

24

Personalia

De Somer

P.

Rector KUL

nr 26 febr 1979

1

Slot van de rede Algemene Ledenvergadering

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

26

2

Algemene ledenvergadering Antwerpen 18 november 1978. Verslag

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

26

3

AL Antwerpen. Toespraak voorzitter

De Somer

P.

Rector KUL

26

5

AL Antwerpen. Academ. Rede : « Universiteit en gemeenschap »

De Meester

P.

Prof. Ir.

26

10

In memoriam O. F. Mariman

X

 

 

26

11

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

26

16

Personalia

Carpentier

P.

Dr. Med.

nr 27 apr 1979

1

In memoriam Adiel Debeuckelaere

Borgignon

H.

 

27

2

Afscheid van Adiel Debeuckelaere

Mertens

H.E

Prof. Dr. Kanunnik

27

4

Armand Preud’homme. Viering te Mechelen. In de stadsfeestzaal op vrijdag 9 maart 1979. Feestrede

De Goeyse

M.

 

27

15

Studentenpetten en ruzies erom te Leuven (deel II)

X

 

 

27

14

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

27

16

Personalia

X

 

 

nr 28 sept 1979

1

Motie ontslag Min. Gramme n.a.v. ontmoeting Kon. Boudewijn met Happart (Voerstreek)

Mertens

H.E

Prof. Dr. Kanunnik

28

2

Over pluralisme

Blondeau

R.A

 

28

5

Een stuk geschiedenis … Bij het overlijden van dokter Luc Carton (1907-1979)

Boel

 

Minister

28

8

Uit de toespraak van  de Heer Boel, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Cultuurrraad

X

 

 

28

9

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

28

14

Overzichtstabel van de V.V.A.-activiteiten in de afdelingen 1978-79

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

28

15

Varia en brieven

X

 

 

28

16

Personalia

X

 

 

28

16

Persmededeling : ANZ-wedstrijd voor nieuw kinderlied

 

 

 

nr 29 dec 1979

1

Twee moties : oprichting Nederlandstalige school in Komen + opsplitsing Belgische kerkprovincie

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

29

2

Algemene ledenvergadering Diepenbeek 13 oktober 1979. Verslag

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

29

3

AL Antwerpen. Toespraak voorzitter

Verhaegen

L.

Prof. Dr. Rektor LUC

29

5

AL Antwerpen. Excerpten uit de rede van Prof. Dr. L. Verhaegen, rector van het Limburgs Universitair Centrum. « Universitair onderwijs vandaag en morgen – Crisis of kans ? »

X

 

 

29

8

Vlaamse strijddag te Brussel op 15 december 1979 (ingericht door het Egmontcomité).

X

 

 

29

9

Van centen en cijfers … Cijfers jaarverslag 1977 Dienst voor Universitaire Statistiek

Mertens

H.E

Prof. Dr. Kanunnik

29

12

Feestrede Willem De Meyer-viering. Te Antwerpen in de Handelsbeurs op zondag 4 november 1979

X

 

 

29

15

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

29

19

Personalia

X

 

 

nr 30 maart 1980

1

Waarschuwing Brusselse tertiaire- en zakensector te boycotten. Protestbetoging 20 april 1980 

Michiels

R.

Prof.

30

2

Confrontatie tussen verschillende theologische stromingen. Naar aanleiding van het geval-Schillebeeckx

Egmontcomité

 

 

30

12

Verklaring van het Egmontcomité

Kuypers

W.

 

30

13

Rik Aelvoet (1913-1970). Een leven in dienst van de taalgrensstrijd.

X

 

 

30

14

Wat vragen de Vlamingen in de Voerstreek

Strobbe-Naessens

F.

 

30

15

Gouw West-Vl.: vergaderingsverslagen

Mertens

H.E

Prof. Dr. Kanunnik

30

18

Cultuurflamingant Alfons De Boeck herdacht

X

 

 

30

21

Historisch museum van de Vlaamse strijd wordt ingehuldigd op 13-14 september 1980. Herdenking van 150 jaar Vlaamse strijd. Heel bewust Vlaanderen verwacht te Aalter.

X

 

 

30

22

Oproep van het Algemeen Nederlands Verbond

X

 

 

30

22

Personalia (met overlijden Dis Fagot)

X

 

 

30

23

53ste IJzerbedevaart + 43ste Vlaams Nationaal Zangfeest

X

 

 

nr 31 sept 1980

1

Motie tegen regeerakkoord staatshervorming

X

 

 

31

2

De betoging van 20 april 1980 (Paul Daels; Adriaan Verhulst; Clem De Ridder; …)

X

 

 

31

4

Troebelwatervissers (tegen voorgestelde staatshervorming)

X

 

 

31

5

Van centen en cijfers ….Financiële middelen Vlaanderen-Wallonië volgens verschillende verhoudingen van dotaties en eigen middelen

X

 

 

31

6

Huidige bevolking van de Franstalige Brusselse scholen

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

31

7

Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (I)

Meulemans

P.

Ir.

31

9

In memoriam Dis Fagot

Janssens

M.

Prof. Dr.

31

11

Gezelle tweemaal anders

Brugmans

 

Prof.
Rect KULAK

31

14

Ouder worden – maar ook wijzer? Conclusies van een cultuurhistoricus

Mollet

F.

 

31

21

Gouw West-Vl. : Tafelrede voorzitter VVA Brugge F. Mollet in bijzijn gouverneur O. Vanneste

X

 

 

31

22

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

31

23

Personalia

Van Lerberghe

A.

Dr. Med.

nr 32 dec 1980

1

Brief aan R. Boel, voorzitter Vlaamse Raad, m.b.t. Taalgebruik zes Vlaamse randgemeenten

De Kleermaeker

L.

Lic.  Sc. Inf.

32

2

1980 : de informatiemaatschappij biedt zich aan, en Vlaanderen slaapt nog

Schiltz

H.

Volksver-tegenw.

32

7

Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (reactie op P. Jongbloet)

Marchau

J.

 

32

9

A. Hans (1882-1939).  Ongetwijfeld de grootste Nederlandstalige volks- en jeugdschrijver

X

 

 

32

13

Korte mededelingen

X

 

 

32

14

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

32

16

Personalia

Covents

J.

 

nr 33 mei 1981

1

Algemene ledenvergadering Leuven 23 mei 1981. Colloquium : « Wat kan de academicus verwachten van de jaren ‘80 »

X

 

 

33

3

Prof. Dr. Piet De Somer (rector KUL), algemeen voorzitter van het V.V.A.

X

 

 

33

4

Centraal bestuur V.V.A.

De Kleermaeker
Opsomer
Meulemans
Jongbloet

L.
W.
P.
P.

Lic.  Sc. Inf.
Prof. Dr.
Ir.
Lic. T.H.

33

5

Werkdocument januari 1981 : Naar een daadwerkelijke verruiming van de V.V.A.-activiteitsvelden

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

33

12

Bedenkingen bij de staatshervorming 1980 (II)

 

 

 

33

14

Partikels (pers : Doorbraak ; De Morgen ; Eigen aard berichten ; A.K.V.S. schriften)

Daels

P.

 

33

17

Paul Daels schrijft een Franse brief – A la télévision Française 1. Paris France (IJzerbedevaarders neo-nazi’s?)

Debrabandere

Fr.

Dr.

33

18

Nog een brief : ondersteuning V.A.N.

X

 

 

33

19

Personalia

X

 

 

nr 34 okt 1981

1

Motie tegen steun Waalse staalindustrie

X

 

 

34

2

Centrale Raad en Dagelijks Bestuur VVA 1981-82

X

 

 

34

3

Algemene Ledenvergadering 1981

X

 

 

34

5

Uit het dagelijks bestuur … (25 juni 1981)

Mertens

H.E

Prof.

34

6

Hoe Vlaams is het V.V.A. ?

X

 

 

34

8

Heel Vlaanderen bouwde aan het Armand Preud’homme – monument! Nieuwe reeks anti-Vlaamse bomaanslagen in de maak ?

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

34

10

Belgium is ART-ificial since 1830

X

 

 

34

13

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

34

15

Felix Timmermans als dichter

X

 

 

34

16

Personalia

Maton

J.

Prof.

nr 35 dec 1981

1

De uitdaging van de derde industriële revolutie

Maton

J.

Prof.

35

2

Wat kan de Vlaamse academicus verwachten van de jaren ’80.

Clara

R.

Prof. Dr.

35

5

Knelpunten in het universitair leven in Vlaanderen

X

 

 

35

7

Uit de Centrale Raad …

X

 

 

35

8

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

35

14

Aanbevolen : Voerkalender + De nagelaten geschriften van Abel Baumgartner

X

 

 

35

15

In memoriam van een wapenbroeder Georges Algoet

R.

H.

 

35

16

Personalia

X

 

 

nr 36 apr 1982

1

Motie van IJzerbedevaartcomité : overdracht vijf nationale sectoren aan gemeenschappen (met fiscale bevoegdheid)

Van Wilderode

A.

 

36

2

In memoriam Wies Moens

De Ghein
Daels

R.
P.

 

36

4

Open brief aan de leden van de Vlaamse Raad voor politieke amnestie

Mertens

J.

Dr. Jur.

36

5

Solidariteit, basis voor een gezond sociaal-zekerheidsbeleid?

X

 

 

36

7

Het Armand Preud’homme-monument wordt hersteld! (na dynamitering)

Boey

M.

 

36

8

Denkend aan Frans Daels

Daels
De Somer

P.
P.

Not.
Rector

36

9

Oproep Centrale raad voor herstellingswerken IIzertoren Diksmuide

X

 

 

36

10

Verslag en programma diverse afdelingen

Lebeer

Gr.

Lic.

36

13

Delfts aardewerk (boek van H.P. Fourest)

Carpentier

P.

Dr. Med.

36

14

Vaarwel Lis de Flandre (overlijden Lis Lefever, echtgenote van M. Hoet, voorzitter VVA-Antw)

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

36

14

In memoriam: Marieke Timmermans-Janssens + Meester Joris Lens

X

 

 

nr 37 juli 1982

1

Gulden Sporen Viering Brussel Grote Markt 10 juli 1982

OVV

 

 

37

2

Beginselverklaring van het socaal-economisch comité van het O.V.V.

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

37

4

Een oud refrein of een nieuw geluid ?

X

 

 

37

5

Uit het Centrale Bestuur … (7 mei 1982)

Hanot

M.

Prof. Dr.

37

7

Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963

VVO

 

 

37

13

Persbericht van het V.V.O.(Verbond Vl.  Overheidspersoneel): Vlaamse dienst voor exportbevordering

Cajot

J.

 

37

14

In memoriam Frans Hendrickx

Jongbloet

P.

Lic. T.H.

37

15

Vaarwel mijn broeder … Wim Jorissen

X

 

 

37

16

Personalia

X

 

 

nr 38 okt 1982

1

Algemene Ledenvergadering Brugge 23 oktober 1982. « De problematiek van de jonge academici »

Bonte

A.

Dr. Psych.

38

3

AL : Het vraagteken van de uitwegen

X

 

 

38

5

Personalia

X

 

 

38

6

Programma diverse afdelingen

Van Eecke

H.

Voorzitter

nr 39 dec 1982

1

Een alarmkreet van de V.V.B. (m.b.t. Voerstreek)

De Kleermaeker
Mollet

L.
F.

Lic.  Sc. Inf.

39

2

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VVA te Brugge op 23 oktober 1982 (verslag)

Hoet

E. 

Apr.

39

5

Openingsrede voor het academisch jaar 82-83 van de afdeling Antwerpen

X

 

 

39

7

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

39

8

Personalia

X

 

 

nr 40 maart 1983

1

Vivat Academia anders dan anders : van «tijdschrift naar berichtenblad»

X

 

 

40

1

VVA-motie na C.R. 5-2-1983 : federalisering unitaire materies

X

 

 

40

2

Programma diverse afdelingen

X

 

 

40

2

VVA-motie 11-2-1983 : benoemingen overheid

X

 

 

40

3

Personalia

X

 

 

40

3

Cultuurkrant (Fr. Debrabandere hoofd dep. Taalonderwijs bij de Taalunie ; J.M. Goris over Belgisch-Zuid Afrikaanse betrekkingen; Dr. Maeyaert eerste bio-protese)

X

 

 

nr 41 mei 1983

1

Benoemingspolitiek bij de overheid

X

 

 

41

2

Programma diverse afdelingen

X

 

 

41

3

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

41

4

Cultuurkrant

X

 

 

41

4

Oud nieuws ? Kan zijn, Maar niet vergeten (Delcredere)

X

 

 

41

4

Personalia

 

 

 

nummer 42

 

 

X

 

 

nr 43 nov 1983

1

Algemene Ledenvergadering Gent 22 oktober 1983. Verslag

Cottenie

 

Prof.
Rect. Gent

43

1

AL. De rol van de Vlaamse universiteiten inzake het wetenschappelijk onderzoek over de spitstechnologieën

X

 

 

43

2

Programma diverse afdelingen

X

 

 

43

4

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

43

4

Personalia

X

 

 

nr 44 jan 1984

1

Even omzien en dan doorgaan: nieuwjaar 1984

X

 

 

44

1

Mededeling m.b.t. Happart (Voeren) en verspilling Cockerill Sambre

X

 

 

44

2

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

44

3

Programma diverse afdelingen

X

 

 

44

4

Personalia

X

 

 

44

4

Oud nieuws ? Niet vergeten (hervorming sociale zekerheid Dehaene)

Debrabandere

Fr.

Dr. Germ.Fil.

nr 45 apr 1984

1

De groei naar taalunie

OVV

 

 

45

3

OVV-verklaring 15-3-84 over communautaire vrede

X

 

 

45

3

Programma diverse afdelingen

X

 

 

45

4

Personalia

OVV

 

 

nr 46 juni 1984

1

OVV : Frustraties vrijzinnige verenigingen Willems- en Vermeylenfonds in OVV

X

 

 

46

1

Nieuw Algemeen Dagelijks Bestuur. Algemeen voorzitter Dr. Juris. Roger Devriendt

X

 

 

46

2

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

46

3

Personalia

X

 

 

46

3

Centrale Raad 1983-1984 (samenstelling)

X

 

 

46

4

Oud nieuws ? Niet vergeten ! Bestelling RTT voor 100 miljard op 10 jaar.

X

 

 

46

4

Reactie senator R. Vandezande op OVV verklaring 15-3-84

X

 

 

46

4

Cultuur

X

 

 

nr 47 sept 1984

1

Algemene Ledenvergadering Antwerpen 20 oktober 1984. «De politieke benoemingen in de administratie».

Lamens

R.

Apr.

47

2

AL. Uitnodiging

Storme
Huysse

M.
L.

Prof. Dr.
Prof. Dr.

47

3

Manifest van het Verbond der Vlaamse Academici ter depolitisering van het openbaar ambt .

Kretzschmar

J.

 

47

7

In memoriam Ir. Firmin Gorlé

X

 

 

47

7

Programma diverse afdelingen

X

 

 

47

7

Personalia

X

 

 

47

7

Oud nieuws? Niet vergeten! Vl. Universiteiten slechts 24,7 % fin. steun EG-Commissie.

M.

F.

 

nr 48 nov 1984

1

Commentariërend overzicht van de Algemene Ledenvergadering 1984 in Antwerpen. De pol. Benoemingen. Debat met : Prof. M. Storme ; Mevr. Herman-Michielsen ; Dhr. V. Anciaux; Dhr. K. Van Miert ; Dhr. P. Tant

X

 

 

48

2

Programma diverse afdelingen

X

 

 

48

3

Oud nieuws? Niet vergeten! Nieuwe staatshervorming + Min. Nothomb inmenging burgemeesters Wezembeek/Linkebeek

X

 

 

48

4

Personalia

Carpentier

P.

Dr. Med.

nr 49 jan 1985

1

In memoriam Hendrik Borginon

X

 

 

49

2

Poging tot terugblik, eenzijdig natuurlijk. Motie VVA m.b.t. Happart/Cockerill Sambre/RTT/Brusselse burgemeesters …

X

 

 

49

3

Programma diverse afdelingen. Mgr. Godfried Danneels in Klein-Brabant

X

 

 

49

4

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

49

4

Personalia

D.

R.

 

nr 50 maart 1985

1

Nog maar eens politieke benoemingen. Briefwisseling met G. Geens (op Prof. M. Storme tijdens AL) en W. Martens

X

 

 

50

4

Programma diverse afdelingen

X

 

 

50

5

Verslag diverse afdelingen

X

 

 

50

7

Personalia

X

 

 

50

7

Oud nieuws ? Niet vergeten! Bedenkelijke « Invest »-politiek (investeren in Waals staal ?)

X

 

 

50

8

VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad). 1 Waal= 1 (Vlaming + 2.000 fr.)

 

 

 

nummer 51

 

 

X

 

 

nr 52 sept 1985

1

Algemene Ledenvergadering Diepenbeek 19 oktober 1985. « Werking VVA »

X

 

 

52

3

Statuten van het Verbod der Vlaamse Academici
(goedgekeeurd door C.R. op 22.06.1985).

Lamens

R .

 

52

7

Sectie ORGANISATIE en LEDENWERVING Lamens

Vanhaverbeke

R.

 

52

7

Sectie profiel en doelstellingen

Devriendt

R.

Dr. Jur.

52

7

Gesprek met de algemeen voorzitter

X

 

 

52

10

Personalia

X

 

 

52

11

Politieke benoemingen: bestaat dat nog ?

X

 

 

52

11

Wieden maar! (taalaanwijzingen)

Carpentier

P.

Dr. Med.

nr 53 nov 1985

1

Lang leve Piet De Somer! (in memoriam)

X

 

 

53

2

Algemene Ledenvergadering Diepenbeek 19 oktober 1985. « Werking VVA ». Verslag

X

 

 

53

3

Programma diverse afdelingen

X

 

 

53

4

Personalia

OVV

 

 

53

4

Uit het urgentieprogramma van het O.V.V. (budgetten; dotaties; overdracht nationale sektoren; Voeren …)

Vandezande

R.

Ere-senator

nr 54 jan 1986

1

Politieke benoemingen …

X

 

 

54

2

Verslag en programma diverse afdelingen

X

 

 

54

4

De afdelingen zijn geen gesloten bolwerkjes

X

 

 

54

4

Personalia

X

 

 

nr 55 maart 1986

1

Enkele verjaardagen…
-naam VVA 25 jaar (daarvoor AVOHV, opvolger van KVOHV dat 50 jaar geleden opgericht was)

X

 

 

55

2

…. en een gedenkdag
-aanslagen op de IJzertoren (1946). Daders ?

X

 

 

55

3

V.V.O-Persvericht (Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel). Topbenoemingen bij de N.M.B.S.

X

 

 

55

3

Algemeen Nederlands Congres: 19 april 1986

X

 

 

55

4

Personalia

Senelle

R.

Prof. Em. R.

nr 56 mei 1986

1

Herfsttij van staatshervorming

Vereniging Vlaamse Professoren Leuven (VVPL)

 

 

56

2

En nog enkele doordenkertjes: nationale en internationale steun voor universitair wetenschappelijk onderzoek in België (VLIR)

X

 

 

56

4

Afdeling Brussel: 4-daagse Europees Parlement

X

 

 

56

4

Personalia

M.

F.

 

nr 57 nov 1986

1

Afwimpeling voorstel decreet Coveliers-Suykerbuyk m.b.t. benoemingen Vlaamse burgemeesters

Laridon

R.

Voorzitter OVV

57

2

Motie OVV m.b.t. Happart en Vlaamse burgemeesters (ook rond Brussel)

X

 

 

nr 58 jan 1987

1

Uit de afdelingen: nieuwe VVA-afdeling HAGELAND

X

 

 

58

1

Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding

X

 

 

58

2

Oud nieuws: België enige land zonder numerus clausus + achterstelling Vlaamse universiteiten (rector R. Dillemans)

X

 

 

58

2

Oud nieuws-niet vergeten! KUL tegen numerus clausus in de geneeskunde

X

 

 

58

2

Persmededeling van het V.V.A, via Belga aan de kranten gestuurd op 5.1.1987 (Vlamingen op alle fronten onderspit gedolven)

X

 

 

58

3

Uit de afdelingen: verslag Klein-Brabant-Rupel-Vaartland

X

 

 

58

3

Programma diverse afdelingen

X

 

 

58

4

Personalia

X

 

 

nrs 59-60 maart 1987

1

Editoriaal. Postacademische Vorming (PAVO) brandend actueel!

X

 

 

59-60

 

Uw daadwerkelijke én massale medewerking (aan de enquête) is onontbeerlijk!

X

 

 

59-60

3

V.V.A.opiniepeiling 1987 “Postacademische Vorming”

X

 

 

nr 61 sept 1987

1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987

Carpentier

P.

 

61

2

Afscheidsgroet Prof. Dr. Walter Opsomer (voorzitter VVA Antwerpen van 52 tot 63; algemeen VVA voorzitter van 63 tot 69).

X

 

 

61

3

Lustrumviering: V.V.A. Klein-Brabant, Rupelstreek, Vaartland 15 JAAR!

Meulemans

P.

Ir.

61

3

Persbericht Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (03.08.87): Tindemans mag taalevenwicht herstellen maar dan niet alleen bij diplomaten

X

 

 

61

4

Personalia

X

 

 

nr 62 okt 1987

1

VVA niet geroepen om zelf postacademische cursussen te organiseren. Wel kritische observator van wat er op dat vlak gebeurt. Analyse (1 okt.  1987)

X

 

 

62

3

Resultaten van de Pavo Enquête (cf. supra: nr. 59-60)

X

 

 

62

8

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987

De Kleermaecker

L.

Lic. Sc.Inf.

nrs 63-64 jan 1988

1

Algemene Ledenvergadering Brugge 7 november 1987. “Postacademische Vorming” (PAVO). Verslag

Van De Perre

J.

 

63-64

3

V.V.A- slot – panel “PAVO”

Meulemans

P.

Ir.

63-64

5

Hulde aan de studentenleider Jef Van Den Eynde

X

 

 

63-64

6

Programma diverse afdelingen

X

 

 

63-64

7

Personalia

M.

F.

 

nr 65 juli 1988

1

Vlaamse Beweging en Regeerakkoord

Van Buynder

E.

Voorzitter OVV

65

1

OVV: Belangrijke stap in de richting van een federale Belgische Unie. Maar communautaire balans negatief door Brussel en de faciliteitengemeenten

X

 

 

65

2

Standpunt van het V.V.A. Redenen om enthousiast te zijn? Of alleen maar gematigd positief? Of wat? (20.06.1988)

X

 

 

65

5

Programma diverse afdelingen

X

 

 

65

6

Personalia

X

 

 

nr 66 sept 1988

1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  Gent 15 oktober 1988. “1992: Betekenis voor economie, maar evenzeer voor taal en cultuur, voor de hele maatschappij”.

X

 

 

66

2

Programma AL Gent

D.

R.

 

66

3

1992: Betekenis voor economie, maar evenzeer voor taal en cultuur, voor de hele maatschappij. Probleemstelling

X

 

 

66

5

Programma diverse afdelingen

X

 

 

66

6

Personalia (overlijden Dr. Jur. Valeer Portier, oud-voorzitter)

D.

R.

 

nr 67 nov 1988

1

Politieke benoemingen

Van Haelst

St.

 

67

1

Het Brusselse luik van het regeerakkoord: Brussel is derde gewest +pariteit in het hoofdstedelijk bestuur+alarmbelprocedure (wordt vervolgd)

X

 

 

67

3

De Algemene Ledenvergadering 1988 zit er dus weer op! Taal en cultuur in de schaduw van 1992.

X

 

 

67

4

Een origineel Nieuwjaarsgeschenk! “O Vrij-Studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen “ (Mon De Goeyse; Universitaire Pers Leuven)

 

 

 

nummer 68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

nummer 69

 

 

 

 

 

69

 

 

Devriendt

R

Dr. Juris

nr 70 dec 1989

1

Bedenkingen bij een derde fase die uitblijft

Carpentier

P.J.

Dr. Med.

70

4

Historisch overzicht van V.V.A.

Reynders

J.

Lic. Germ.

70

14

Toespraak van een voorzitter (VVA-Brugge)

Meulemans

P.

Ir.

70

17

In memoriam Wim Pira

X

 

 

70

18

Uit de afdelingen

Mollet

F.

Lic. Germ.

nr 71 maart 1990

1

Talenkennis en taalbeheersing

Vandenberghe 

R.

Dr. Sci.

71

5

Wat na de universiteit?

X

 

 

71

10

Taal en teken

X

 

 

71

12

Uit de afdelingen

X

 

 

nr 72 juni 1990

1

Nieuws van de Centrale Raad

X

 

 

72

2

Ter informatie

Redactie

 

 

72

3

Een boekje om te hebben

Bodifée

G.

 

72

4

Enkel Engels

Ponette

E.

Prof. Dr.

72

11

Het taalgebruik in het universitair onderwijs

Storme

M.

Prof.

72

15

Nederlands nederwaarts

Ponette

E.

Prof.

nr 73 sept 1990

1

Heeft de Vlaamse Beweging nog zin?

Opsomer

N.

 

73

8

Een voorzitter aan het woord

Ponette

E.

Prof. Dr.

73

10

Oproep van de Algemene Voorzitter

Redactie

 

 

73

11

25 jaar geleden: V.V.A.-standpunten

X

 

 

73

19

Belangrijke mededelingen

X

 

 

73

20

Personalia

Declerck

K.

Prof.

nr 74 nov 1990

1

Hoe men 25 jaar geleden de “Universiteit Antwerpen” zag

Ponette

E.

Prof. Dr.

74

8

Voorwoord bij een brief van Minister H. Schiltz

Schiltz

H.

Minister

74

9

Brief Schiltz aan Vivat Academia

Lamens

R.

Apr.

74

12

Dank bij afscheid

X

 

 

74

14

Erratum en andere berichten

X

 

 

74

15

Motie van de Conferentie van de Burgemeesters van Vlaams-Brabant (6.10.1990)

X

 

 

74

18

Personalia

Redactie

 

 

nr 75 jan 1991

1

Late nieuwjaarsgroet

Vanhove

B.R.

 

75

2

Gedaan met toegeven en zeuren

X

 

 

75

8

Briefwisseling van het Hoofdbestuur E.M. Maertens; G. Verhofstadt; D. Coens; J. Gabriels …)

X

 

 

75

14

De werkgroepen (VVA-prijs; strategie; politiek; programmatie)

Van Dongen

M.

Ir.

75

19

Politieke standpunten van het V.V.A.?

X

 

 

75

23

Algemene Ledenvergadering in Kortrijk

Thurman

Paul

 

75

29

Hoe het in Kortrijk begon 25 jaar geleden

Lamens

R.

Apr.

nr 76 maart 1991

1

Verslag Algemene Ledenvergadering 1991

Bens-Michiels

S.

 

76

4

Ongelijkheid Nederlandstaligen?

Ponette

E.

Prof. dr.

76

7

Schaduwkanten en lichtpunten Vl. Beweging

Suykerbuyk

H.

Sen.

76

15

Vlaanderen en Nederland, twee regio’s in Europa

X

 

 

76

22

V.V.A. Ieper 20 jaar jong. VVA waarschuwt voor verengelsing

X

 

 

76

23

Briefwisseling Festival Vlaanderen

Hendrickx

R.

 

nr 77 mei 1991

1

Brussel. Een benadering

X

 

 

77

7

Festival van Vlaanderen en V.V.A.

Stoops

Y.

Dr. Germ. Fil.

77

8

Wech mette ongeleikhijd!  Sgreif ermaar oplos!

X

 

 

77

12

Ieper-Poperinge-Wervik … een flinke twintiger

X

 

 

77

18

Mededelingen

X

 

 

77

19

Personalia

Ponette

E.

Prof. dr.

nr 78 nov 1991

1

Waarom de Belgische sociale zekerheid splitsen?

Callens

L.

 

78

6

Rond een radiopraatje

X

 

 

78

8

Onderwijs en Cultuur: geen Europese bevoegdheid

Hendrickx

R.

 

78

11

Brussel een benadering

X

 

 

78

16

Wat is de taak van V.V.A. in de cultuurspreiding?

X

 

 

78

19

Personalia

X

 

 

78

21

Toon (Hermans) 75

X

 

 

nr 79 febr 1992

1

Algemene Ledenvergadering

X

 

 

79

3

55ste Vlaams Nationaal Zangfeest

X

 

 

79

6

Sociale zekerheid: een niet-federale bevoegdheid

X

 

 

79

11

Mededelingen. Splitsing soc. zekerheid

X

 

 

79

12

Personalia

Pieters

S.

 

79

13

STOP de verloedering van onze taal!

Hendrickx

R.

 

79

15

Brussel als werkstad voor pendelaars

Lamens

R.

 

nr 80 mei 1992

1

Zolang de leeuw kan klauwen

Van Dongen

M.

 

80

3

Verslag Algemene Ledenvergadering/Alden Biesen 14 maart 1992

Ponette

E.

Prof. Dr.

80

3

Langs welke wegen vloeit er geld van Vlaanderen naar Wallonië

Heremans

D.

Prof. Dr.

80

5

Regionaliseren van de staatsschuld geconfronteerd met de eigen financiële verantwoordelijkheid

Vande Velde

E.

Prof. Dr.

80

7

De onafgewerkte federale staat

Waltmans

H.

Dr.

80

9

Nationale minderheden

X

 

 

80

12

Uit de afdelingen

Ponette
Lamens

E.
L.

Prof. Dr.

nr 81 okt 1992

1

Brief aan de Vlaamse Minister-President

Lamens

R.

Apr.

81

7

Verslag Algemene Ledenvergadering Alden Biesen 14 maart 1992

Mollet

F.

Lic.

81

9

Oud nieuws? Niet vergeten!

X

 

 

81

11

V.V.A.-prijs Prof. Walter Opsomer 1993

Vanhove

Raf

Ac.

81

13

Vrije Tribune. Koning Boudewijn op 20 juli 1992

X

 

 

81

16

Uit de Afdelingen

X

 

 

81

21

Personalia

X

 

 

81

23

Mededelingen. H. Borgignon + Vlaams Lied

Ponette

E.

Prof. Dr.

nr 82 dec 1992

1

Het Plan Dehaene moet verbeterd worden

Luyssaert

Jan

 

82

4

Leden aan het Woord. Kon. Boudewijn 20 juli 92

Vanbelle

G.

 

82

5

Het hoofdbestuur en actuele vraagstukken

X

 

 

82

8

Uit de afdelingen

Lamens

R.

 

82

10

Echo’s der activiteiten

X

 

 

82

12

Aankondigingen.

X

 

 

82

15

Personalia

X

 

 

82

16

Richtlijnen voor auteurs Vivat academia

Steel

G.

 

nr 83 juni 1993

1

Editoriaal

Vandenberghe

R.

Prof.

83

2

Inleiding

Van Den Berghe

H.

Prof.

83

5

Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen

Van Geen

R.

Prof. Dr.

83

9

Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen

De Strooper

B.

Dr.

83

13

Toespraak. Wetenschapsbeleid in Vlaanderen

X

 

 

83

16

V.V.A-prijs Prof. Walter Baron Opsomer: K. Strubbe en G. Sioen

Ponette

E.

Prof. Dr.

83

18

Slotwoord bij de ledenvergadering

Sioen

G.

 

83

20

Dankreacties laboratorium bosbouw

Ponette

E.

Prof. Dr.

nr 84 sept 1993

1

Editoriaal

Vandenberghe

L.

 

84

2

IJzerbedevaart 1993: toespraak voorzitter IJzerbedevaartcomité

OVV

 

 

84

10

Belgische privatisering en Vlaams belang: een wankele verhouding . Ontwerptekst OVV.

X

 

 

84

21

De programma’s van de V.V.A.-afdelingen

Steel

G.

 

nr 85 jan 1994

1

Editoriaal

Ponette

E.

Prof. Dr.

85

2

De Algemene voorzitter aan het woord: identiteit

Lamens

R.

 

85

9

Onze minister-President te gast bij V.V.A.

Van den Brande

L.

Minister-president

85

11

Toespraak

Ponette

E.

Prof. Dr.

85

17

Bij het afscheid van Ferre Mollet van VIVAT

X

 

 

85

18

Het tijdschrift MENS

X

 

 

85

19

Briefwisseling met minister Delcroix

X

 

 

85

21

Dringende oproep aan alle V.V.A.-leden en besturen

X

 

 

85

22

Richtlijnen voor auteurs

X

 

 

85

23

Algemeen Nederlands Zangverbond

Lamens

R.

 

nr 86 apr 1994

1

Verslag Algemene Ledendag 1994 te Leuven

Lamens

R.

 

86

3

Cultuurverspreiding in Vlaanderen

Callens

L

 

86

6

Inleiding

D’hulst

N.

 

86

7

De ontroering toegankelijk

D’hulst

N.

 

86

12

Groeit de cultuurkloof

Ponette

E.

Prof. Dr.

86

18

Slottoespraak

Lamens

R.

 

86

22

Uit de afdelingen

X

 

 

86

23

Briefwisseling met eerste minister

Senelle

R.

Prof.

86

25

Gemeenschappen en gewesten: Het verdriet van Vlaanderen

Vandenberghe

R.

 

86

28

Manifest van het Davidsfonds

Vandenberge

R.

 

86

29

Boekennieuws

Ponette

E.

Prof. Dr.

nr 87 sept 1994

1

Editoriaal

De Dijn

H.

Prof.

87

2

Postmodernisme en Ethiek

Vandezande

R.

 

87

11

Het actief en passief stemrecht van vreemdelingen

Mollet

F.

Lic.

87

14

Hans Memling, een Vlaamse meester-schilder

Callens

L.

 

87

16

Spellingspelletjes

X

 

 

87

23

Briefwisseling met L. Van den Brande, J.L. Dehaene, …

X

 

 

87

29

Boekennieuws

X

 

 

87

30

Mededelingen

Callens

L.

 

nr 88 jan 1995

1

Ter inleiding: vier op een rij

Deleu

J.

 

88

3

Europa: Cultuurparagraaf. Mijn vaderland is de Nederlandse taal

Daelemans

B.

 

88

6

De toekomst van het Nederlands in de Europese Gemeenschap

Weckx

H.

 

88

12

Toespraak 11 juli-viering te Leuven

Suy

E.

 

88

15

Uit de 11 juli-toespraak

de Clercq
de Maesschalck

M.
E.

 

88

17

Nederlandse taal en cultuur tegenover de Europese uitdaging

Callens

L.

 

88

22

Internationaal colloquium: Nederlands in de wereld

X

 

 

88

30

Wie=wie?

X

 

 

88

31

Familieberichten

X

 

 

88

32

Het tijdschrift MENS

Tombal

M.

 

nr 89 apr 1995

1

Verslag Algemene Ledendag

Callens

L.

 

89

3

Toespraak op de algemene Ledenvergadering

Crols

Fr.

 

89

5

Toespraak op de algemene Ledenvergadering

Lemeire

F.

 

89

8

V.V.A. prijs Prof. Walter Baron Opsomer

Berx

C.

Lic. rechten

89

9

V.V.A prijs: De ruime grondwetgevende bevoegdheid van deelstaten: een rechtsvergelijkende studie

Ponette

E.

Prof. Dr.

89

11

Het Nederlands in Europa

OVV

 

 

89

15

OVV standpunt sociale zekerheid

Van Haelst

G.

 

89

18

11-DAAGSE Vlaanderen – Europa en VCK (Celis R.)

X

 

 

89

19

Boekennieuws

Snykers

M.

Dr. Sc.

89

20

Macht en mimesis, de drijfveren van onze samenleving

X

 

 

89

27

ANV…100 jaar jong!

X

 

 

89

30

Nationale ontmoetingsdag

X

 

 

89

32

68ste IJZERBEDEVAART

Ponette

E.

Prof. Dr.

nr 90 jan 1996

1

Editoriaal

Van Dongen

M.

Ir.

90

2

Boottocht met de Prins Filip

Wardenier

R.

 

90

3

Werkloosheid bij jonge academici

Wardenier

R.

 

90

11

De ervaring van werkgevers met jonge universitairen

Vansteenland

H.

 

90

23

Lezers schrijven ons

Vandezande

R.

Ere-senator

90

24

De Vlaamse beweging op het kruispunt van twee wegen

Ponette

E.

Prof. Dr.

90

29

IJzerbedevaart: herstel eendracht dringend noodzakelijk

X

 

 

90

32

Actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid

X

 

 

90

34

Jubileumviering V.V.A.-Brugge 25 jaar

X

 

 

90

36

Familienieuws

Lamens

R.

 

nr 91 apr 1996

1

Editoriaal

Michiels

K.

 

91

4

Algemene ledenvergadering

Oosterlinck

 

Prof. Dr. Rector KUL

91

6

Universiteit en wetenschappelijk onderzoek

Michiels

K.

 

91

21

Onbekend maakt onbemind

Ponette
Lamens

E.
R.

Prof. Dr.

91

23

Statuten V.V.A.

X

 

 

91

30

Dienstenpakket

X

 

 

91

32

Familieberichten van V.V.A.-leden

X

 

 

91

32

Briefwisseling

X

 

 

91

33

IJzerbedevaart 1996

X

 

 

nrs 92-93 juli 1996                     

1

Verslag van de Algemene Ledendag. Ten geleide

Steel

G.

 

92-93 

2

Inleidende toespraak AL

Lenoir

M.

 

92-93 

4

Probleemstelling AL

X

 

 

92-93 

9

Probleemstelling AL binnen de panels

Lamens
Hoornaert

L.
J.

 

92-93 

15

Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en opleiding

Vanhaverbeke

B.

 

92-93 

21

Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en vrije beroepen

Verbruggen
Carpels

E.
K.

 

92-93 

24

Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en bedrijfsleven

Lenoir

M.

 

92-93 

28

Verslagen van de paneldiscussies AL:
Tewerkstelling en overheidsorganisaties

Blanpain

R.

Prof. Dr.

92-93 

29

Toespraak AL. Werken in de 21ste eeuw. Pleidooi voor een culturele revolutie

Ponette

E.

Prof. Dr.

92-93 

48

Afsluitende rede AL

Ponette

E.

Prof. Dr.

92-93 

51

Afscheid voorzitter: afscheidsrede

Steel

G.

 

92-93 

55

Afscheid voorzitter: dank hoofdbestuur

Storme

M.

Prof. Dr.

92-93 

57

Afscheid voorzitter: inleiding nieuwe voorzitter

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 94 maart 1997

1

Woord van de algemeen voorzitter

Goossens

M.

Dr.

94

3

Het Vlaams parlement: Een Vlaamse instelling in Brussel

Stoops

Y.

 

94

14

Taalzorg in Vlaanderen en Zuid-Afrika: parallellen en verschillen

Bauer

R.

 

94

23

Een uitdaging voor Europa

X

 

 

94

35

Activiteit: Een feestlied voor Vlaanderen

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 95 juni 1997

1

Woord van de algemene voorzitter

X

 

 

95

2

Brussel en de Nederlandse Gemeenschap

OVV

 

 

95

7

Beleidsnota Brussel O.V.V.

Tastenhoye

G.

 

95

25

Vlaams-Brabant ingelijfd bij Brussel?

Lesaffer

R.

Assistent rechten KUL

95

26

De revolutie die er niet kwam?

X

 

 

95

41

V.V.A.-v.z.w. Cultuurspreiding

X

 

 

95

43

Werking van het V.V.A. als dienst

Deploige

J.

 

95

44

Nieuws van interessante onderzoeksprojecten. Narrative Sources

X

 

 

95

46

Project Historisch Woordenboek der Nederlandse Rechtstaal

X

 

 

95

47

Oproep van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond

X

 

 

95

48

IJzerbedevaart 1997: “MEER VLAANDEREN, BETER VLAANDEREN”

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 96 dec 1997

1

Woord van de algemene voorzitter

de Ridder

P.

Dr.
Kon. Bibl.

96

3

Taalgebruik bij de Brusselse ambachten 1500-1794

X

 

 

96

16

Publicaties over Brussel

Vermeulen

R.

 

96

18

De invloed van de demografie in Vlaanderen op de Vlaamse aanwezigheid in Brussel

Storme
De Roover

M.
P.

Prof. Dr.
Voorz.VVB

96

24

Gemeentelijk eurokiesrecht: waarborgen voor een Vlaamse gordel

Bockaert

N.

 

96

24

Leon Elaut, een levensverhaal

Baert

Fr.

 

96

33

Denkend aan Leon Elaut

X

 

 

96

42

Academisch Forum

Stroobants

Fr.

 

96

44

Justus Lipsius, 450 jaar geleden geboren te Overijse

X

 

 

96

48

V.V.A. en Internet

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 97 dec 1997

1

Nieuwe hefbomen voor een eigen beleid

Verrept-Heremans

S.

 

97

6

In memoriam dr. Yvette STOOPS

Catteuw
Depaepe
Simon

K.
M.
Fr.

 

97

8

Het educatief geheugen van Vlaanderen

Vander Auwera

J.

 

97

26

Cultuur, economie en management

Reekmans

T.

Prof. Em.

97

29

Wonder zoet voor wie haar geweld doet

X

 

 

97

34

V.V.A. en Internet

X

 

 

97

35

Cultuurspreiding

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 98 maart 1998

1

Woord van de algemene voorzitter

Burms

A.

Prof.

98

2

Rationele kritiek en intellectuele verdwazing

Abicht

L.

Prof.

98

11

Van de internationale naar de Internationale

Van Neste

F.

Prof.

98

17

Op zoek naar het ethische gehalte van ons beroep

Storme

M.

Prof.

98

26

De taak van de intellectueel in de hedendaagse maatschappij

Snyckers

M.

Dr. Sc.

98

41

De rol van de intellectueel-een reactie

X

 

 

98

45

Cultuurspreiding

X

 

 

98

47

V.V.A.-Nationale ledendag 28 maart 1998

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 99 juni 1998

1

Woord van de algemene voorzitter

JONIAU

M.

Prof. Dr.
Rect.KULAK

99

2

Innovatie in het universitair onderwijs: een mode of een must?

Maddens

B.

 

99

13

Omtrent de Vlaamse staatshervorming

Storme

M.

Prof.

99

16

Welke justitiehervorming heeft Vlaanderen nodig

X

 

 

99

25

Mededeling van het Hoofdbestuur

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 100 sept 1998

1

Is dit de laatste VIVAT?

Storme

M.

Prof. Dr.

100

2

Rede op de Guldensporenherdenking te Brugge

Snyckers

M.

Dr. Sc.

 

 

De taak van de intellectueel in de huidige maatschappij: een tweede reactie

X

 

 

100

14

Studium generale: Wetenschap en samenleving

X

 

 

100

16

Feest-Meeting: Vlaanderen Staat in Europa

Judo

Fr.

Drs.

nr 101 okt 1998

1

Woord vooraf, hoofdredacteur VIVAT

Offeciers

M.

Afg. best. VEV

101

3

EMU: Nood aan een doorbraak voor werkgelegenheid

Lambrechts

M.

DC HBK-Spaarbank

101

8

Vlaamse welvaart in Europees perspectief. Verankering van het bedrijfsleven ruimer bekeken.

Seghers

H.

 

101

21

High Tech + Globaal Netwerk= Grootbedrijf

Truyens

E.

 

101

25

De actuele betekenis van Wies Moens

X

 

 

101

31

Algemene ledenvergadering te Antwerpen 20 maart 1999

Judo

Fr.

Drs.

nr 102 maart 1999

1

Alles wel beschouwd

Monteyne

A.

 

102

3

Voor een nieuw Vlaams buitenlands beleid

Wees

W.

 

102

16

De katholieke Vlaamse oud-hoogstudentenbeweging

Mouton

A.

 

102

20

Alastair Mac Intyre en het communautaristische discours

Elst

K.

 

102

26

Lam jalid wa lam joulad

Vermeulen

R.

Dr. Med.

102

31

In memoriam Paul Meulemans

Judo

Fr.

Drs.

nr 103 juni 1999

33

Alles wel beschouwd. Regere aude

Storme

M.

Prof. Dr.

103

35

Vlaanderen onafhankelijk: een democratische noodzaak

Redactie

 

 

103

37

Minidossier: splitsing van de professionele orden

Steeno

O.

Prof. Em.

103

39

De orde van de geneesheren in het licht van de staatshervorming en de taalwetgeving

Stevens

J.

Vlaamse balies

103

41

Evoluties van de beroepsorden in het kader van de hervorming van de Staat

Peeters

J.

 

103

45

Pleidooi voor intolerante naties

Verstraete

P.J.

 

103

52

Peter Lewyllie: een biografische bijdrage

Elst

K.

 

103

55

De convergentie naar het centrum

F.

J.

 

103

59

Voorbij een stel mythologieën

Storme

M.

Prof. Dr.

nr 104 sept 1999

1

Culturele samenhorigheid en zelfvertrouwen

X

 

 

104

7

Aankondigingen

Van Luyck

S.

Lic.

104

11

De informatiesnelweg: fictie of realiteit (samenvatting lic. verhandeling)

Walser

M.

 

104

13

Ik heb vertrouwen. Op ongebaand terrein. Over het gif van de verachting jegens de naaste.

Sluysmans

Jac.

 

104

19

De terugkeer van Uilenspiegel

Duchâteau

Gh.

Lic.

104

25

De Koninklijke bibliotheek Albert I

van Windekens

P.

Lic.

104

28

Een kritische terugblik op tien jaar Vlaamse administratie

Francis

B. 

 

104

37

Het verleden van een illusie. Les voor de toekomst?

Judo

Fr.

Drs.

nr 105 dec 1999

1

Alles wel beschouwd. Globaal denken

Gombert

B.

 

105

2

Werknemersparticipaties. (Eindelijk) op de goede weg

Van den Brande

L.

Min.-Pres.

105

6

Uitkering van de Ankerprijs 1999

Abicht
Boeva
Verdoodt

L.
L.
F.-J.

 

105

11

De natie en Vlaanderen. De natie als moderne vorm van sociaal-territoriale identiteit

Belien

P.

 

105

17

Geopolitieke beschouwingen rond Vlaamse onafhankelijkheid

Judo

Fr.

Drs.

nr 106 maart 2000

1

Alles wel beschouwd. Intentiediplomatie

de Dijn

H.

Prof.

106

3

Vooruitgang en traditie

Mouton

A.

 

106

12

John Laughland of de “Eurosceptische” kijk op het continent

van Goethem

K.

 

106

18

Een leven lang…? Visie op permanente vorming

Peeters

J.

Lic.

106

24

Een andere geschiedenis van de filosofie

Judo

Fr.

Drs.

106

29

Een land dat uit woorden bestaat.

Couwenberg

S.

Em. Hoogleraar Erasmus Rotterdam

nr 107 juni 2000

1

Democratie: hoe is het mogelijk?

Bouckaert

B.

Prof.

107

8

De humus voor de democratische flora

Storme

M.

Prof. Dr.

107

15

Over de randvoorwaarden van een daadwerkelijke democratie

Van Waesberghe

B.

 

107

27

De vrijmaking van de energiemarkt in de Lage Landen

van Windekens

P.

Lic. Hist.

107

34

Mijmeringen over de twintigste eeuw. Achteruitkijken met J. Claes

Judo

Fr.

Drs.

nr 108 sept 2000

1

Alles wel beschouwd. De tijd van toen

Storme

M.

Prof. Dr.

108

3

Ze zijn zo kleurrijk, meneer

Rochtus

D.

Dr.

108

15

Duitse christendemocraten weten van geen hout pijlen te maken

Peeters

J.

 

108

22

Denken over grenzen (Edward William Said)

Landman

Chr.

Dr.

108

35

Zuid-Afrika: samenleven vereist een nieuwe grondwet

Judo

Fr.

Drs.

108

38

werkelijkheidszin als roes

Judo

Fr.

Drs.

nr 109 dec 2000

11

Alles wel beschouwd. Brusselse monolieten

Pieters

Fr.

Hing.

109

43

Economie met een gezicht

Janssens

M.

Prof.Em.Dr.

109

56

Vlaming en Europeaan

van Stichten

J.

 

109

62

De Volksunie in stormtij

Judo

Fr.

Drs.

nr 110 maart 2001

73

Alles wel beschouwd. Brusselse Verrassingen

Peeters

J.

Lic.

110

76

De politiek van de naïviteit

Mouton

A.

Lic.

110

84

Alain Madelin en het “waardenliberalisme”

Pieters

Fr.

Hing.

110

89

Het technologiebeleid als verankeringsinstrument

Cohen Stuart

M.

Dr.

110

102

Het Huis der Nederlanden

VVB

 

 

110

105

Woord houden

Judo

Fr.

Drs.

110

110

Pleidooi voor ruimere perspectieven

Judo

Fr.

Drs.

110

112

Warrig en bedreigd

X

 

 

110

115

Algemene Ledendag Diepenbeek 28 april 2001

X

 

 

110

116

Activiteitenkalender

Schamp

N.

Dr.

nr 111 juni 2001

117

De onafhankelijkheid van de academische onderzoeker (AL Diepenbeek 28 april 2001)

Péters

J.

Prof. Em.

111

124

Ethiek in wetenschap en techniek (AL Diepenbeek 28 april 2001)

De Vlieghere

M.

Dr.

111

132

Wie heeft baat bij een Tobintaks

Jap. d.R.

 

 

111

136

Het vernieuwingstraject van de CVP

Duchâteau

Gh.

Lic.

111

154

In het hoger onderwijs is Nederlands in het gedrang

Judo

Fr.

Drs.

111

166

Boekhouden in plaats van afrekenen

X

 

 

111

168

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 112 sept 2001

169

Alles wel beschouwd. Primordiale creativiteit. 

de Vlieghere

M.

Dr.

112

171

Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving

Janssens

M.

Prof.Em.Dr.

112

177

Een tussentaal gedogen

Abicht

L.

 

112

182

Intelligente emotie

De Best

W.

Lic.

112

194

Havenbeleid nu en straks

Judo

Fr.

Drs.

112

208

“Neunundneunzig Professoren! Vaterland, du bist verloren”

X

 

 

112

211

Activiteitenkalender

X

 

 

112

212

Afdelingen

Hoofdbestuur

 

 

nr 113 okt 2001

213

De werking van het VVA in het nieuwe millennium

Laremans

J.

Lic.

113

216

Eresaluut aan PP

Storme

M.

Prof. Dr.

113

218

(Inter)nationalist zijn vandaag

Vermylen

J.

Prof. Dr.

113

229

Autonomie van de patiënt: waarde of voorwaarde?

Ponette

E.

Prof. Dr.

113

233

Dankbaar achterom zien en hoopvol vooruit kijken

de Vlieghere

M.

Dr.

113

241

Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving

van Windekens

P.

Lic.

113

250

Een meer dan geslaagde voortzetting: Jaarboek Joris Van Severen, deel V

Heirbaut

D.

Dr.

113

254

Rechtsgeschiedenis als verantwoording voor de europeanisering van het recht: gebruik of misbruik van de geschiedenis

X

 

 

113

263

Afdelingen

X

 

 

113

264

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 114 jan 2002

1

Alles wel beschouwd. Keert de uomo universale terug?

Tommissen

P.

 

114

3

De receptie van Carl Schmitt in Vlaanderen

Geudens

G.

 

114

9

Het maatschappelijk tekort

de Vlieghere

M.

Dr.

114

22

Wetenschap en het managementsmodel van de samenleving

Keuleneer

F.

 

114

31

Sociale markteconomie- Definitief het vermeden?

Judo

Fr.

Drs.

114

38

De wil tot cultuur

X

 

 

114

40

Afdelingen

X

 

 

114

42

Activiteitenkalender

X

 

 

114

44

Algemene Ledendag Kortrijk 27 april 2002

Judo

Fr.

Drs.

nr 115 apr 2002

45

Alles wel beschouwd.

de Schepper

H.

Prof.Em.Dr.

115

47

Vervalsingen in onze geschiedenis

De Ridder

P.

Dr.

115

56

Nieuw licht op J.B.C. Verlooy

Storme

M.

Prof. Dr.

115

61

Gebruik en misbruik van geschiedenis

Simissen

H.

Drs.

115

70

“Die Gnâde der späten Geburt”. Over een uitspraak van Dr. Helmut Kohl

Verstraete

P.J.

 

115

81

Bij de honderdste verjaardag van Hendrik Jozef Elias

Vergauwen
Vandemaele

Ph.
S.

Dr.
Dr.

115

86

Accounting in de nieuwe economie-  Op zoek naar een relevantere berichtgeving

X

 

 

115

104

Afdelingen

Judo

Fr.

Drs.

nr 116 juli 2002

105

Alles wel beschouwd. Identiteit, gekoesterd en verguisd

Terlouw

J.

Dr.

116

106

Taal en schaal in het werelddorp

Decroo

H.

Ir.

116

116

Ethiek in het Europees tertiair onderwijs ook een kwestie van taal

X

 

 

116

134

Collectief verzoekschrift: Vlaamse regering moet Vlaamse ziekenhuizen bouwen in Brussel

Drabbe

K.

Lic.

116

134

Empire gone, Britain will go

Elst

K.

Dr.

116

150

De betekenis van Pim Fortuyn

Mouton

A.

Lic.

116

156

Michel Houllebecq, Celine van de 21ste eeuw?

Judo

Fr.

Drs.

116

160

Het wezen van een slag

X

 

 

116

163

Afdelingen

X

 

 

116

164

Vlaanderen 2002 Univ. Antwerpen 9 november 2002

X

 

 

116

168

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 117 okt 2002

167

Alles wel beschouwd. Vloeken in de kerk.

Peeters

J.

Lic.

117

169

Actuele betekenis van Carl Schmitt voor Vlaanderen

Ostyn

J.

Dr.

117

182

Een Monroe-doctrine voor de wereld

Simissen

H.

Drs.

117

197

Mnemosyne en Kleio

Mouton

A.

Lic.

117

214

Anti-Amerikaanse obsessie

Verstraete

P.J.

 

117

218

Het KVHV bestaat honderd jaar: bij een jubileumboek

X

 

 

117

222

Afdelingen

X

 

 

117

222

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 118 jan 2003

1

Alles wel beschouwd. Van déjà vu tot doorzicht.

Vits

D.

Lic.

118

3

Brusselse ziekenhuizen niet genezen van een taalhandicap

Verboven

H.

Dr.

118

15

Duitstalige volksgroepen in België: een bedreigde minderheid?

Dorssemont

F.

Prof.

118

21

Subsidiariteit, horizontaal beschouwd

Van Dongen

M.

Ir.

118

31

Don Giovanni als moderne mens

Dejans

L.

Lic.

118

39

Leids hooliganisme ontleed

X

 

 

118

44

Afdelingen

X

 

 

118

45

Activiteitenkalender

X

 

 

118

46

Algemene Ledendag Brussel 29 maart 2003

Judo

Fr.

Drs.

nr 119 apr/mei/juni 2003

49

Alles wel beschouwd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Demeulemeester

J.

Lic.

119

51

Het rad van de tijd. AL Brussel 29 maart 2003.

Van den Driessche

J.

Lic.

119

60

Brussel-Vlaanderen: het Kapitale Netwerk

Duchâteau

Gh.

Lic.

119

66

De taalregeling hoger onderwijs in het goedgekeurde structuurdecreet

Vandamme

M.

 

119

73

De Westerse nexus op de proef gesteld

Verboven

H.

Dr.

119

81

Martin Walser. Veel besproken, weinig gelezen

Dejans

L.

 

119

99

De herontdekking van de ziel

X

 

 

119

103

Afdelingen

X

 

 

119

104

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 120 juli 2003

105

Alles wel beschouwd. Buitenlandbeleid is meer dan internationale politiek.

Storme

M.

Prof. Dr.

120

107

Uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Hubert van Herreweghen

Journée

J.

 

120

115

Gerard Walschap. Een moedig non-conformist.

Janssens

G.

Dr.

120

123

Tweehonderduizend nieuwe jobs? De jacht is open.

Van Achter

V.

Lic.

120

126

Naar een herschikking van het pedagogische in het Vlaams onderwijs.

X

 

 

120

147

Afdelingen

X

 

 

120

148

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 121 okt 2003

149

Alles wel beschouwd.  Niets is zo onpraktisch als een goede theorie.

Simissen

H.

Drs.

121

151

Kinderen van het vaderland

Peeters

J.

Lic.

121

168

Is de democratie stervende?

Tomissen

P.

Prof. Dr.

121

180

Huizinga versus Schmitt

Mouton

A.

Lic.

121

190

Over neo-reactionairen en zwarte lijsten

Van Calster

G.

Prof. Dr.

121

196

Vlaanderen en de uitbreiding van de Europese Unie

Debruyne

St.

 

121

203

Laat de markt het voordeel van de twijfel

X

 

 

121

210

Afdelingen

X

 

 

121

211

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 122 jan 2004

1

Alles wel beschouwd.  Plaats voor de nieuwe individualisten.

 

 

 

122

3

Een nieuw gezicht aan het hoofd van VVA: kennismaken met Frank Fleerackers

Vandamme

M.

 

122

7

Israël moet afstand doen van Clausewitz

Van Den Berghe

K.

 

122

13

“Recht op recht”

Van Reeth

J.

Drs.

122

24

Turkije, lid van de Europese Unie

Verboven

H.

Dr.

122

32

Over Ernst Junger, René Margritte en Marcel Lecomte

Dejans

L.

Lic.

122

47

Pleidooi voor de stad, focus op Antwerpen

X

 

 

122

50

Afdelingen

X

 

 

122

51

Activiteitenkalender

X

 

 

122

53

Algemene Ledendag Brugge april 2004

Judo

Fr.

Drs.

nr 123 mei 2004

57

Alles wel beschouwd. Van twee dingen één.

De Groof

J

Prof. Dr.

123

59

Het Bolognaproces en zijn grenzen voor een grensverleggend beleid inzake kwaliteitszorg

Verbruggen

M.

Dr.

123

73

Bologna - Motor van de Europese onderwijsruimte

Tomissen

P.

Prof. Dr.

123

89

De wet van Bruck, een historisch enigma

Snyckers

M.

Dr.

123

101

De zoektocht naar onszelf

Debruyne

S.

Lic.

123

110

Europese munt of Franse munt?

X

 

 

123

118

Afdelingen

X

 

 

123

119

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 124 juli 2004

121

Alles wel beschouwd. En verlos ons van de personele vernieuwing

Peeters

J.

Lic.

124

123

Een realistische weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid

Wyckaert

St.

Dr.

124

131

Primaat van de politiek…of politiek van de primaat?

Weyembergh

M.

Prof.Em.Dr.

124

138

Waarom Carl Schmitt lezen?

Soudan
Moonen
Verboven

W.
Chr.
H.

Drs.
Drs.
Dr.

124

153

Het idealisme van Emmanuel de Bom

Van Windekens

P.

lic.

124

158

Van Annemans’ ongeloof over de zaak Dutroux tot de Europese aanpak van de zaak Fourniret

X

 

 

124

168

Afdelingen

X

 

 

124

169

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 125 okt 2004

173

Alles wel beschouwd. Kan het of kan het niet?

Verboven

H.

Dr.

125

175

Metafoor, politiek en manipulatie

Wyckaert

S.

Dr.

125

198

Het rapport van het Meldpunt voor Administratieve Lasten: de krachtlijnen

Vergauwen

Ph.

Dr.

125

209

Quo vadis universitas?

Vandamme

M.

Lic.

125

216

Nemen de Verenigde Staten de handschoen op?

X

 

 

125

225

Lezingencyclus De Verlichting doorgelicht

X

 

 

125

226

Afdelingen

X

 

 

125

226

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 126 jan 2005

1

Alles wel beschouwd. Macht en compromis.

Storme

M.

Prof. Dr.

126

3

De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren

Rochtus

D.

Dr.

126

28

De democratie moet dezelfde afstand bewaren tegenover elke vorm van extremisme

Vergauwen

Ph.

Dr.

126

37

Academische gemeenschap en maatschappelijke turbulentie

Duchâteau

Gh.

Lic.

126

43

Een grondige structuurhervorming van de lerarenopleiding staat op stapel

Besserian

H.

 

126

47

Vluchtmisdrijf over de Dardanellen

X

 

 

126

52

Algemene Ledendag Aalst 23 april 2005

X

 

 

126

55

Activiteitenkalender

X

 

 

126

56

Afdelingen

Judo

Fr.

Drs.

nr 127 apr 2005

57

Alles wel beschouwd. Vlaanderen is een meervoud.

Schramme

A.

Prof. Dr.

127

59

Vlaanderen en Nederland na 175 jaar België (AL Aalst 23 april 2005)

Hennekam

B.

Drs.

127

67

Willen wij Willem weg? (AL Aalst 23 april 2005)

Bourgeois

G.

 

127

74

Want wij wilden Willem weg. Vlamingen en Nederlanders na 175 jaar België  (AL Aalst 23 april 2005)

Vergauwen

Ph.

Dr.

127

81

Universiteiten universeel maken.

Bens

A.

Lic.

127

88

De wortels van het Vlaamse sociaal-economische paradijs.

De Jonghe

H.

 

127

98

Televisie schrijft geschiedenis, elke dag.

X

 

 

127

108

Afdelingen

X

 

 

127

109

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 128 juli 2005

111

Alles wel beschouwd.  Geen democratie zonder conflict.

Tommissen

P.

Prof. Dr.

128

113

Over Beerten en zijn ballade “Vrouw Griese”

Van Cleemput

G.

Dr.

128

122

Professoren over BHV: verkeerd beoordeeld

Couwenberg

S.

Prof. Dr.

128

128

Europese Grondwet afgewezen, een kritische terugblik

Van Windekens

P.

Lic.

128

142

Heeft de leeuw groene nagels.

X

 

 

128

155

Afdelingen

X

 

 

128

156

Activiteitenkalender

Draaisma

D.

Prof.

nr 129 okt 2005

159

Het verdriet van de kosmopoliet

Peeters

J.

Lic.

129

174

Beschouwingen over de nationale strategie van de Vlamingen

Verboven

H.

Dr.

129

189

De economische noodzaak van talenkennis en het ontbreken van een Vlaamse talenpolitiek. Gevalstudie van het Duits

Woldring

H.

Prof. Dr.

129

198

Over vrijheid en haar grenzen

Verboven

H.

Dr.

129

213

Rondom de vloedlijn

X

 

 

129

217

Afdelingen

X

 

 

129

218

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 130 jan 2006

1

Alles wel beschouwd.  De privatisering van het publieke debat.

Duchâteau

Gh.

Lic.

130

3

Onze taal in Vlaanderen

De Jonghe

H.

Lic.

130

11

Spreken Nederlanders en Vlamingen (nog) dezelfde taal?

Laeremans

D.

Hing.

130

21

Economische groei: een kwestie van politiek

Tommissen

P.

Prof. Dr.

130

33

Een medewerker over “De Tafelronde”

Elst

K.

Dr.

130

53

De eeuwige ordening in het Morgenland

Weets

W.

Lic.

130

75

Trouw Dietsch. Het Dietsch Studenten Verbond

Pieters

Fr.

Hing.

130

79

Het Warande-manifest

Fleerackers

Fr.

Prof. Dr.

130

84

Uitsmijter van de voorzitter. Beter Nederlands

X

 

 

130

87

Afdelingen

X

 

 

130

88

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 131 apr 2006

89

Alles wel beschouwd.  Zinvol geweld.

Declercq

M.

Prof. Dr.

131

91

Beter Nederlands: van Het Ivoren Aapje tot de ‘Inktaap’

Durnez

G.

 

131

101

Een kermisbrood vol krenten. Chesterton, de Meester van de Paradox.

Suykerbuyk

H.

 

131

109

Een Grondwet voor Vlaanderen

Van Windekens

P.

Lic.

131

117

Korte historiek van de Guldensporenvieringen

Judo

Fr.

Drs.

131

125

De passie van de gelijkenis

Judo

Fr.

Drs.

131

127

Driemaal Spengler

Fleerackers

Fr.

Prof. Dr.

131

129

Helpt recht tegen racisme? Van individualisme over alterisme tot vorming.

X

 

 

131

134

Afdelingen

X

 

 

131

135

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 132 juli 2006

137

Alles wel beschouwd.  Iedereen is wel de extremist van een ander.

Salverda

R.

Prof. Dr.

132

139

Beter Nederlands – Enige gedachten bij een thema.

Vande Veire

Fr.

Lic.

132

148

Enkele bedenkingen omtrent de ideologie achter de onderwijshervormingen

Peeters

J.

Lic.

132

158

Onwetend kan wel bezondigen

Duchâteau

Gh.

Lic.

132

166

De geactualiseerde spelling vanaf 1 augustus 2006 officieel

Drabbe

K.

Lic.

132

171

Het Blokkerende Blok

Judo

Fr.

Drs.

132

176

Zinloos naoorlogs geweld

X

 

 

132

178

Het OVV-webstek: een onuitputtelijke bron aan (Vlaamse) informatie

X

 

 

132

181

Afdelingen

X

 

 

132

182

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 133 okt 2006

185

Alles wel beschouwd.  De mensen en hun ideeën.

Fleerackers

Fr.

Prof. Dr.

133

187

Mens, wetenschap, communicatie

Spits

J.

Drs.

133

192

Guenter Grass – Het linkse geweten

Mouton

A.

Lic.

133

199

Denkend aan Revel

Verstraete

P.j.

 

133

205

Carlos Van Louwe

Van Calster

G.

Prof. Dr.

133

211

Verbied de verkoop van papieren zakdoeken

Spits

J.

Drs.

133

215

Verdun revisited

X

 

 

133

219

Afdelingen

X

 

 

133

220

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 134 jan 2007

1

Alles wel beschouwd. Wachten op eenheid.

Fleerackers

Fr.

Prof. Dr.

134

3

Mens, wetenschap, communicatie: een vervolg

De Groof

J.

Prof. Dr.

134

9

Welke Benelux voor morgen? Enkele beschouwingen

Van Woudenberg

R.

 

134

26

Religie & Rationaliteit. Over het conflict tussen wetenschap en godsdienst

Eysackers

E.

 

134

43

De Gulden Ontsporing, feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel: een vorm van consumptieflamingantisme

X

 

 

134

50

Afdelingen

X

 

 

134

51

Algemene Ledendag Antwerpen 21 april 2007

X

 

 

134

54

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 135 apr 2007

57

Alles wel beschouwd. Ontnederlandsing en ontfransing.

Aernoudt

R.

Lic.

135

59

Realisme van het “antimanifest”

Maddens

B.

Prof. Dr.

135

81

Vooruitblikken naar een nieuwe staatshervorming

De Groof

J.

Prof. Dr.

135

89

Beleidslijnen voor een beter Vlaanderen middels de Staatshervorming

Judo

Fr.

Drs.

135

95

De negers van Europa

X

 

 

135

98

Activiteitenkalender

Peeters

J.

Lic.

nr 136 juli 2007

103

Waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden

Duchâteau

Gh.

Lic.

136

117

Die eland – De eland van Wilma Stockenström bij een rotstekening

Makken

B.

 

136

123

Haast U langzaam

Judo

Fr.

Drs.

136

127

Glimlachen van Lier tot Londen

Judo

Fr.

Drs.

136

129

Die vervloekte jaren vijftig toch

X

 

 

136

132

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 137 okt 2007

137

Alles wel beschouwd.  Een kwarteeuw nostalgie.

Storme

M.

Prof. Dr.

137

139

“Om niet te delen in haar zonden”. Beschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de vrijheid hunderd constitutien

Vandamme

M.

 

137

166

Het neersabelen van een Potemkin-proces

Verboven

H.

Dr.

137

171

Ernst Jünger: De erfenis. Twee nieuwe biografieën werpen een nieuw licht op leven en werk.

Fleerackers

Fr.

Prof. Dr.

137

179

De wet van het getal: academici via kleinschalige interactie

X

 

 

137

183

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 138 jan 2008

1

Alles wel beschouwd.  Alle duidelijkheid is welkom.

Duchâteau
Fleerackers

Gh.
Fr.

Lic.
Prof. Dr.

138

3

Open brief aan dhr. Frank Vandenbroucke. Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming.

Thevissen

Fr.

Prof. Dr.

138

6

Pleidooi voor een pedagogisch optimisme in Vlaanderen: iedereen gediplomeerd!

Rochtus

D.

Dr.

138

11

“Ik kan de geur van Klein-Azië hier in Midden-Europa ruiken”

Drabbe

K.

Lic.

138

19

Het ziektebeeld van onze beschaving. Theodore Dalrymple over verantwoordelijkheid en goedheid; misantropie en conservatisme

Durnez

G.

 

138

28

Brak en merel

X

 

 

138

32

Activiteitenkalender

Judo

Fr.

Drs.

nr 139 apr 2008

36

Alles wel beschouwd.  Omgaan met een vertrek

Van Broekhoven

Chr.

Prof. Dr.

139

39

Hoe staat een basiswetenschapper in de samenleving?

Geens

K.

Prof. Dr.

139

44

Intellectueel, een knelpuntenroeping?

Dillemans

R.

Prof.Em.Dr.

139

53

Betere Academici

Storme

M.

Prof. Dr.

139

59

De maskers vallen af: het gaat (ook) om ordinaire gebiedsroof

Suykerbuyk

H.

 

139

69

Vlaanderen: welke onafhankelijkheid?

X

 

 

139

81

Afdelingen

 

 

 

 

 

 


TopNr. 139 van april, mei, juni 2008 was het laatste nummer van ons vroegere tijdschrift Vivat

 Een overzicht van de gepubliceerde artikels in de respectieve nummers van het tijdschrift Vivat, gerangschikt op naam van de auteur, vindt u in het volgende document: publicaties in het ts. Vivat Academia

Top