Open brief van VVA als reactie op “Language Matters” van de KVAB

Open brief van VVA als reactie op “Language Matters” van de KVAB

    
   VERENIGING VLAAMSE ACADEMICI

Open brief


aan de heer Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

aan de heer Ben Weyts, Viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

 

Geachte Heren Ministers,

Wij verzoeken u graag om uw aandacht voor het volgende.

VVA-reactie bij de Standpuntvoorstelling “Language Matters” van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)
in Brussel op 15 februari 2023.

VVA vindt de aanbeveling van de KVAB om de taalquota in het hoger onderwijs te verlagen of zelfs volledig af te schaffen onbegrijpelijk en onverantwoord

Op 7 februari 1968 viel de regering Vanden Boeynants over de kwestie "Leuven Vlaams" na een interpellatie in het parlement door Jan Verroken, fractieleider van de christendemocraten. De splitsing was onafwendbaar en de KU Leuven werd volledig Nederlandstalig. Vandaag, bijna exact 55 jaar later, merken we een sterke toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Sterker nog: de KVAB beveelt aan in een 100 bladzijden tellende Standpuntbepaling van verschillende leden van de Orde van den Prince - met als hoofdauteur em. prof. Godelieve Laureys, Presidente van dit genootschap - om de universiteiten meer autonomie te geven en de taalquota  te verlagen of zelfs volledig af te schaffen. De argumentatie daarbij is „want de facto springen de universiteiten zorgzaam om met het inrichten van Engelstalige opleidingen en is er geen sprake van een verregaande verengelsing.” Toch ligt er momenteel een voorstel op tafel om in alle ingenieursopleidingen de masters eentalig in het Engels te organiseren en dus af te wijken van de equivalentieregel. Daarmee zou ook de procentuele limiet van 35% Engelstalige masteropleidingen benaderd worden.

Er mag in geen enkel opzicht getornd worden aan de quota: die kwamen weloverwogen tot stand. Er mag niet geraakt worden aan de equivalentieregel: hij is al sterk beperkt, terwijl hij vroeger gold per instelling. De taalvereiste voor het personeel is heel haalbaar en ook hier geldt een minimumvereiste. Die moet ongewijzigd blijven.

Laat het duidelijk zijn: de Vereniging Vlaamse Academici (VVA) is verontrust over de intentie van de KVAB om wijzigingen aan te brengen aan de decretale regelgeving voor het taalgebruik in het hoger onderwijs. De Vereniging neemt daarom kordaat stelling dat er aan die regeling geen verandering mag worden aangebracht.

Het huidige decreet op het taalgebruik in het onderwijs is goed en moet dus minimaal behouden blijven, in het belang van de toekomstkansen van onze studenten, in het belang van het werkveld, dat nog altijd professioneel Nederlands-taalvaardige afgestudeerden verwacht, én in het belang van het Nederlands als wetenschapstaal.

Met onze oprechte dank voor uw aandacht en voor het gevolg dat u geeft aan dit schrijven en met onze vriendelijke groeten

Ghislain Duchateau,                                                                Paul Becue,
VVA-Werkgroep Taal en Onderwijs                                            Algemeen Voorzitter VVA

14 februari 2023top