Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind
Bestuur
 
- Vergaderingen
- De leden van het hoofdbestuur
- Hoofdbestuur
- Centrale Raad
- Doelstellingen
- BELEIDSVERKLARING - DE WERKING VAN HET VERBOND DER VLAAMSE ACADEMICI IN HET NIEUWE MILLENNIUM

- De statuten van het VVA vzw

Vergaderingen

VVA Centrale Raad vergaderde op zaterdag 16 februari 2019, op 27 oktober 2018, op zaterdag 24 februari 2018, op zaterdag 14 oktober 2017 telkens te 13.30 u in Antwerpen, zaterdag 18 februari 2017, op zaterdag 22 oktober 2016, op zaterdag 20 februari 2016, op zaterdag 3 oktober 2015, op zaterdag 7 februari 2015, op zaterdag 4 oktober 2014 te 14 uur, 1 februari 2014, op zaterdag 19 oktober 2013, op zaterdag 6 oktober 2012 en op zaterdag 2 februari 2013 telkens om 14, 14.30 of 15 uur in 1700 DILBEEK, OC De Westrand.

Tijdens de vergadering van 14 oktober 2017 kwamen de statutenveranderingen opnieuw aan de orde: de naam van de vereniging, de maatschappelijke zetel, de wijzigingen in het hoofdbestuur. De Centrale Raad van februari 2018 was een algemene statutaire vergadering van toen nog het VVA.
Tijdens de vergadering werd ook de laureaat academicus van het jaar 2018 gekozen. De prijs werd uitgereikt op 21 april 2018 in Gent.

De vergadering van de Centrale Raad in Antwerpen op 18 februari 2017 had een statutair karakter. De naam van het VVA "Verbond der Vlaamse Academici" werd met algemene instemming veranderd in "Vereniging Vlaamse Academici".

Vorige statutaire vergadering van de Centrale Raad in de Westrand in Dilbeek:
- zaterdag 20 februari 2016
te 14 u.

Het hoofdbestuur vergaderde op

- zaterdag 6 oktober 2012 op 13.30 u. in Dilbeek
- zaterdag 24 november 2012 te 14.30 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- zaterdag 2 februari 2013 te 13.30 u in Dilbeek
- zaterdag 9 maart 2013 te 14.30 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- zaterdag 1 juni 2013 te 15 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- zaterdag 19 oktober 2013 te 14 u. in Dilbeek
- zaterdag 1 februari 2014 te 14 u. in Dilbeek
- dinsdag 15 april 2014 te 19 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- dinsdag 30 juni 2014 te 18 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- zaterdag 4 oktober 2014 te 11 u. in Dilbeek
- zaterdag 7 februari 2015 te 11 u. in Dilbeek
- dinsdag 2 juni 2015 te 18 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- dinsdag 3 september 2015 te 18 u. in Berchem VVA-Secretariaat
- zaterdag 3 oktober 2015 te 10.30 u in Dilbeek
- zaterdag 20 februari 2016 te 10.30 u in Dilbeek
- woensdag 2 maart 2016 te 18.30 u in Berchem VVA-Secretariaat
- maandag 5 september 2016 te 18 u. in Antwerpen
- dindsdag 5 september 2017 te 17.30 u in Antwerpen

De leden van het hoofdbestuur
 

Algemene voorzitter:

Lic. Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen en Pol.&Soc. Wetenschappen (meer specifiek Diplomatieke Wetenschappen) Paul Becue,
ANTWERPENAlgemene ondervoorzitters:

Lic. Germaanse Talen Ghislain Duchâteau, Eendrachtlaan 3, 3500 HASSELT


Ir. Marc Van Dongen
, Bredabaan 764, 2170 MERKSEMAlgemene secretaris:

Lic. Thk. Dirk Smeyers, Kan. Eybenstraat 13, 3500 HasseltAlgemene penningmeester:

Arch.Jan De Graeve, ASSEBROEKBestuursleden:Lic. Bruno Comer
, DAMME
Theo De Decker


Hubert De Saedeleer
Ir. Lieven Ponet, Carnegielaan 15, 3500 HASSELT
Administratief secretariaat:

Mia Cuypers
Secretariaat van het VVA
BerchemOns administratief secretariaat en Mia Cuypers zijn bereikbaar
van 10 tot 16 uur - tel.: 03 320 06 34

***

Wie contact wenst op te nemen met de voorzitter of met één van de bestuursleden kan altijd een e-mail sturen.

 Ghislain Duchateau (l.) vicevoorzitter - Reinhart Verschoore (m.) pro-voorzitter en Marc Van Dongen (r) vicevoorzitter
op de receptie van de conferentie
'De Nederlandse taal en cultuur in een integrerend Europa'
UAntwerpen 12 mei 2012

 

***

Christine Coene, VVA-secretaris en Reinhart Verschoore, VVA-voorzitter
op de hoofdbestuursvergadering in Berchem op dinsdag 15 april 2014.
Eind augustus 2016 eindigden hun mandaten en trokken ze zich terug uit het hoofdbestuur.
Het VVA-hoofdbestuur in vergadering in Berchem
op dinsdag 15 april 2014
Hoofdbestuur van 7-2-2015
Arch. Jan De Graeve van Afdeling Brugge
is penningmeester van de VVA
Leden van het hoofdbestuur tussen twee vergaderingen in
7-2-2015

 

Omhoog

Hoofdbestuur

- Er waren nog hoofdbestuursvergaderingen op 2 juni 2015, op 3 september 2015, op 3 oktober 2015, op 20 februari 2016, op 2 maart 2016 en op 5 september 2016.
Tijdens de vergadering van 3 oktober 2015 bereidde het hoofdbestuur de statutaire vergadering van de Centrale Raad voor te 14 uur. Hetzelfde gebeurde voor de vergadering van 20 februari 2016. Tijdens de Centrale Raad van 20 februari 2016 werden de leden van een nieuw hoofdbestuur verkozen. Reinhart Verschoore en Christine Coene trekken zich terug. Negen bestuursleden vormen vanaf 1 september 2016 het hoofdbestuur: Paul Becue, Bruno Comer, Jan De Graeve, Hubert De Saedeleer, Mark De Pot, Ghislain Duchâteau, Lieven Ponet, Dirk Smeyers en Marc Van Dongen.

Tijdens de vergadering van 2 maart 2016 werden de functies binnen het hoofdbestuur afgesproken. Tijdens de Algemene Ledendag in C-mine Genk op zaterdag 16 april 2016 werd de nieuwe voorzitter Paul Becue aan de aanwezige VVA-leden voorgesteld.
Dirk Smeyers vervangt Christine Coene als algemene secretaris van de VVA. Naast Dirk Smeyers zijn nieuw in het hoofdbestuur Hubert De Saedeleer en Mark De Pot. Die is intussen vervangen door Theo De Decker.

Het nieuwe hoofdbestuur trad op 1 september 2016 in functie.

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 7 februari 2015.

De vergadering van de Centrale Raad die dag te 14 u. werd voorbereid.

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 4 oktober 2014

Gegevens uit die vergadering

De Algemene Ledendag 2015 grijpt plaats op zaterdag 21 maart 2015 in de zone van Het Eilandje in Antwerpen. VVA-Antwerpen o.l.v.Paul Becue zorgt voor de organisatie. Paul Becue legt nu de afspraken vast en zorgt voor een eerste versie van het programma. Hij overlegt ook met Voorzitter Verschoore over de werving van de sprekers voor de Academische Zitting. De thematiek is de Vlaamse havens.
De afdelingen stelden een aantal kandidaten voor voor de VVA-prijs Academicus voor het jaar 2015. De voorkeur gaat uit naar een Vlaamse persoonlijkheid uit de culturele sector.
Aan de Centrale Raad wordt voorgesteld een volledige herziening toe te staan van de tekst van de Statuten van het VVA. De maatschappelijke zetel hoort thuis op het administratief secretariaat van het VVA, Passendaelestraat 1 in Berchem.
Ghislain Duchâteau licht de Centrale Raad in over twee thema's: de nieuwe tendens om de taalregeling in het Hoger Onderwijs te verruimen naar meer verengelsing toe en de huidige stand van zaken rond de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend.
Het hoofdbestuur stelt aan de Centrale Raad voor in de toekomst niet enkel de effectieve leden van de Centrale Raad uit te nodigen, maar ook meer openheid na te streven door toe te laten dat de afgevaardigden van de afdelingen ook één of twee leden mogen meebrengen, die evenwel geen stemrecht genieten tijdens de vergaderingen van de Centrale Raad.

- Het hoofdbestuur vergaderde op dinsdag 30 juni 2014

Gegevens uit die vergadering

De Algemene Ledendag in Brussel werd door het hoofdbestuur gunstig geëvalueerd.
Een aanzet voor de organisatie van Algemene Ledendag in Antwerpen in 2015 wordt gegeven. Wellicht grijpt die plaats op 21 maart 2015.
Ook in 2014 ondersteunt het VVA de "Toekomstverkenningen Richard Celis" met o.m. publiciteit en een bijdrage van 250 euro.
Een tweede editie van het elektronisch magazine (e-zine) van het VVA wordt voorbereid en verschijnt in september. Bruno Comer is hoofdredacteur.
Ook wordt een aanzet gegeven voor de herziening van de VVA-statuten.
De nieuwe samenstelling van het VVA-bestuur wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Een mogelijke verjonging van het ledenbestand wordt georiënteerd naar jong-gepensioneerden.
Verslag wordt uitgebracht binnen de werking van de Werkgroep Taal en Onderwijs van het VVA van de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend: de oproep, de digitale petitie, de formele overhandiging van de petitie aan de Algemene Secretaris van de Nederlandse Taalunie Geert Joris op 24 mei 2014 in Antwerpen. Het dossier is gepubliceerd op de website van de VVA:
http://www.vvacademici.org/artikels.html.

- Het hoofdbestuur vergaderde op dinsdag 15 april 2014

Gegevens uit die vergadering

- De nieuw verkozen bestuursleden Jan De Graeve, Bruno Comer, Paul Becue waren aanwezig en ook de later uittredende penningmeester Fernand Smets.
Lieven Ponet verving de verontschuldigde Frank Fleerackers.
- De laatste organisatieafspraken voor de Algemene Ledendag in Brussel op zaterdag 26 april 2014 worden gemaakt.
- De Algemene Ledendag in 2015 wordt in Antwerpen georganiseerd en zal gelocaliseerd worden rond 'Het Eilandje'.
- De Facebookpagina van het VVA functioneert goed, maar voor de VVA-leden moet nog een handleiding voor het gebruik ter beschikking worden gesteld.
- Het e-zine, waarvan de eerste editie een hele tijd geleden verscheen, wordt gereactiveerd met als redactiesecretaris Bruno Comer
- Voor de Werkgroep Taal en Onderwijs bracht Ghislain Duchâteau verslag uit over de evolutie van de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend, over het onderhoud met de vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie en over de intienties om de actiepunten te operationaliseren
- Voor de Werkgroep Politiek bracht Marc Van Dongen verslag uit van de laatste OVV-vergadering. Kernidee was de verdere actie van het OVV na de verkiezingen in functie van het realiseren van communautaire doelstellingen, die nu in de verkiezingen bij de partijen niet aan de orde werden gesteld.

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 19 oktober 2013

Gegevens uit die vergadering

- Fernand Smets heeft een takenomschrijving opgesteld voor de VVA-penningmeester voor als in zijn vervanging wordt voorzien.
- Als sprekers over het thema Brussel op de A.L. van 26 april 2014 worden genoemd Johan Van den Driessche, Herman Matthijs en Jan Van Dooren.
- Als kandidaten voor de VVA-prijs worden de namen naar voor geschoven van Remi Vermeiren en Piet Van Waeyenbergh

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 1 juni 2013

Gegevens uit die vergadering

- Er wordt beraadslaagd over een mogelijke andere vergaderplaats.
- Een statutenwijziging wordt in het vooruitzicht gesteld: officiële adres van het VVA, mogelijke wijziging van het werkjaar naar het samenvallen met het academiejaar...
- Vanaf februari 2014 moet het VVA een nieuwe penningmeester aanwijzen.
- De Algemene Ledendag in 2014 in Brussel greep plaats op zaterdag 26 april 2014.
Het thema was de positie van Brussel ten overstaan van Vlaanderen.
- Het eerste nummer van het e-zine werd verzonden na de beslissing van de Centrale Raad of het e-zine centraal dan wel via de afdelingen naar de leden wordt verzonden.

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 9 maart 2013

Gegevens uit die vergadering

- De Algemene Ledendag van 2014 wordt georganiseerd door de VVA-Afdeling Brussel
- De intentie wordt uitgesproken om voor alle afdelingen samen in de zomer een activiteit te organiseren: ludiek en sociabiliserend. Contact wordt opgenomen met Bruno Comer van de Afdeling Brugge.
- De Nieuwsflits wordt behouden. Er wordt op aangedrongen dat de afdelingen de nieuwsflitsen na publicatie regelmatig zouden overmaken aan de leden.
- Alain Mouton vraagt aan Griet Lories om voor de VVA een Facebookpagina aan te maken. Een handleiding wordt uitgeschreven voor de leden, om de pagina adequaat te gebruiken.
- Er werd beslist een e-zine of een elektronisch magazine voor de VVA te ontwerpen.
Dat zou een communicatie-instrument zijn dat goeddeels het jaarboek kan vervangen. De redactie wordt samengesteld: Alain Mouton wordt hoofdredacteur, Ghislain Duchâteau zal zorgen voor de technische vormgeving. Maken deel uit van de redactie: Alain Mouton, Ghislain Duchâteau, Frank Fleerackers, Bruno Comer, Hans Verboven, John-Alexander Casier en mogelijk Frank Judo.

- Het hoofdbestuur vergaderde op zaterdag 2 februari 2013
Het bereidde de vergadering van de Centrale Raad van 2 februari 2013 voor.

Gegevens uit de hoofdbestuursvergadering van zaterdag 24 november 2012

- De afdelingen werden in een tekst op de hoogte gesteld van de samenstelling en de werking van de Centrale Raad van het VVA: leden per afdeling, stemrecht, aanwezigheid van de afdelingsvoorzitters, volmacht om een effectief lid op de Centrale Raad te vertegenwoordigen.
- We eindigden dit jaar met een positief saldo op de rekening.
- De jongerenafdeling vervolmaken en vervolledigen de tekst van de uitnodiging voor de Algemene Ledendag van 23 maart 2013 in Oudenaarde
- Afdeling Kortrijk heeft opgehouden met zijn werking. Vanuit het hoofdbestuur wordt nog contact opgenomen om de zien hoe het verder kan.
- De afdeling Oostende wordt gevraagd om zijn activiteiten door te geven voor publicatie op de VVA-website.
- Mits toelating van de auteur publiceren we de samenvatting van de nota Verheyen van 31 oktober 2012 "Kritische beschouwingen over het beleid van het hoger onderwijs in Vlaanderen" in een extra editie van de Nieuwsflits.
- Het hoofdbestuur beraadt zich over de publicatie van een eigen digitaal nieuwsmedium voor de VVA-leden.

Centrale Raad

De Centrale Raad is het hoogste beslissingsorgaan van het VVA. Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen en die vormen de leden van de vereniging. Hij komt in februari en in oktober samen.

De Centrale Raad van de VVA in vergadering op zaterdag 16-2-2019
Marc Van der Straten, voorzitter VVA-Antwerpen, neemt voluit deel aan de Centrale Raad van 16-2-2019

***

Voorbereidingsmoment voor de
Centrale Raad van de VVA
Antwerpen 24 februari 2018

***

C.R. 18-2-2017 Hulstkamp Antwerpen
VVA-Voorzitter Paul Becue argumenteert - beluisterd door v.l.n.r. Dirk Smeyers, VVA-secretaris, Mia Cuypers, administratief secr. VVA en
Marc Van Dongen, vicevoorzitter VVA
C.R. 18-2-2017 Hulstkamp Antwerpen
Jaak Peeters en Jan Goris van de VVA-afdeling Campinia
over de situatie van hun afdeling

***

Vergadering van de Centrale Raad in Dilbeek op 22-10-2016
Dirk Smeyers, secretaris VVA en Mia Cuypers, adm. secretaris VVA
22 oktober 2016
Julien Bulcke, vz. VVA-Antwerpen en Reinhart Verschoore, pro-vz. VVA en Afd. Gent
CR 22 oktober 2016
Reinhart Verschoore, Christine Coene en Erik Vandenbroele VVA-Gent
en Lieven Ponet VVA-Brussel - CR 22 oktober 2016
Marie Jeanne Deschepper en Roland Baert, VVA-Brugge
CR 22 oktober 2016

***

Centrale Raad 3 oktober 2015
Vooraan v.l.n.r. zitten de vicevoorzitters Ghislain Duchâteau en Marc Van Dongen, Christine Coene, secretaris VVA, Reinhart Verschoore, voorzitter VVA en Jan De Grave, VVA-penningmeester

 

Centrale Raad van 4 oktober 2014
met hoofdbestuursleden en afdelingsafgevaardigden
van Antwerpen, Jongeren, Oost-Vlaanderen, Campinia, Brugge, Limburg

 

Centrale Raad van 19-10-2013
v.l.n.r. Dirk Smeyers (Lb.), Michel Vanbuul (Lb.), Julien Bulcke (Antw.),
Paul Becue (Antw.), Mark De Pot (O.Vl.), Anthony Vanderhaeghe (O.Vl.)

 

Centrale Raad van 7-2-2015
Hubert De Saedeleer en Eric Vandenbroele
Afdeling Oost-Vlaanderen

Centrale Raad van 7-2-2015
Jeanine Broens, vz. Afd. Limburg, Dirk Smeyers, penningm. Afd. Limburg,
Robrecht Vermeulen, Afd. Brussel, Michel Vanbuul, vicevz. Afd. Limburg

 
 
Michel Vanbuul (Limburg), Eric Loosen (Brussel), Robrecht Vermeulen (OVV-voorzitter),
Steven Van Haelst (Brussel)
Centrale Raad van 5-2-2011

Anthony Vanderhaeghe (Voorzitter afd. Gent) - Paul Becue (Voorzitter afd. Antwerpen)
Bruno Comer (Voorzitter afd. Brugge) - Eric Loosen (Voorzitter afd. Brussel)

***

De Centrale Raad kwam op zaterdag 16 februari 2019 weer in de Hulstkamp in Antwerpen bijeen. De organistatie van de Algemene Ledendag van 30 maart 2019 in Oostende werd afgerond. De Algemene Ledendag van 2020 wordt mede georganiseerd door Afdeling Brussel. De locatie wordt wellicht de Universitaire Stichting in Brussel. Een optie werd genomen om als thema van de academische zitting De Standaardtaal te nemen. De nieuwe vlaggen werden uitgedeeld, nu ook aan de afdelingen Oost-Vlaanderen en Limburg. In zijn Kroniek van Taal en Onderwijs 4 behandelde Ghislain Duchâteau vanuit de Werkgroep Taal en Onderwijs het gesprek in Brussel op 15 januari 2019 met directeur-generaal Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de vermindering met één lesuur Nederlands in het 1ste jaar middelbaar onderwijs, over de nieuwe eindtermen en leerplannen in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019 en over het nieuwe Visierapport van de Nederlandse Taalunie over taalvariatie, taalvariatiebeleid en de implentatietekst voor dat beleid.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdg 27 oktober 2018 in de Hulstkamp in Antwerpen. Er werden afspraken gemaakt voor de betoelaging vanuit VVA-Nationaal naar de organiserende afdeling van de Algemene Ledendag. De Algemene Ledendag grijpt in 2019 in Oostende plaats op 30 maart. De organisatie daarvan wordt besproken samen met de voorzitster van de Afdeling Oostende. Uit een hele reeks door de leden van de CR voorgestelde kandidaten werd uiteindelijk Mia Doornaert verkozen. Frans J. Verdoodt en Boudewijn Boeckaert zijn mogelijke vervangers bij niet-aanvaarding door de uitverkorene. De afdeling Brussel aanvaardt principieel de Algemene ledendag in 2020 te organiseren in Leuven of in Brussel. Vanuit de Werkgroep Taal en Onderwijs stelt coördinator Ghislain Duchateau zijn 'Kroniek van Taal en Onderwijs 3' voor over het urental Nederlands in het katholiek secundair onderwijs, de verengelsing in het hoger onderwijs en de positie en status van het Nederlands in deze periode. Er werd ook beslist om 5 exemplaren van een nieuwe VVA-vlag aan te kopen vanuit de VVA-Nationaal. Die worden gratis ter beschikking gesteld van de afdelingen.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 24 februari 2018 te 13.30 u in Antwerpen.
Het was een statutaire algemene vergadering van de VVA.

De Agenda:

1.      Goedkeuring verslag CR van 4 oktober 2017 (ontwerp in bijlage)
2.      Goedkeuring van statutenwijziging: de verandering van de naam van de vereniging van “Verbond der Vlaamse Academici” naar “Vereniging Vlaamse Academici”.
3.      Goedkeuring van de gecoördineerde statuten, waarin de vroeger besliste wijzigingen en huidige naamsverandering in opgenomen zijn (ontwerp gecoördineerde statuten in bijlage).
4.      Goedkeuring van de jaarrekening van werkingsjaar 2017 en décharge van de bestuurders (jaarrekening 2017 in bijlage)
5.      Goedkeuring van het budget voor het werkingsjaar 2018 (budget 2018 in bijlage)
6.      Verkiezing van leden van de raad van bestuur
7. Algemene ledendag 2018 op zaterdag 21 april 2018
- Organisatie: afdeling VVA-Oost-Vlaanderen - Gent
- Programma en tijdschema (zie bijlage)
8.      VVA-prijs: confirmatie Claire Tillekaerts?
9.      Organisatie AL 2019 door VVA-Oostende (voorzitster Els Taelman)
10.   Werkgroep Taal en Onderwijs: uitleg door Ghislain Duchateau
11.   Contacten en initiatieven met andere verenigingen Vlaamse Beweging (Int. gespreksdag; OVV; taalcongres Vlaanderen-Europa; Doorbraak; …)
12.  Conceptnota met betrekking tot de Vlaamse identiteit (indien er tijd over is)
13.   Afdelingswerking14.         Rondvraag – varia


***

De Centrale Raad vergaderde op 18 februari 2017 in De Hulstkamp in Antwerpen

De belangrijkste gegevens uit die vergadering.
Afdeling Brugge ontvangt 2.400 euro voor de organisatie van de Algemene Ledendag in april 2017.
Dr. Frans Debrabandere wordt in 2017 academicus van het jaar. Hij krijgt het laatste beeldje van de overleden kunstenaar Kobe.
De C.R. kiest voor de eerstvolgende vijf jaar vanaf 2018 het beeldje “Denkende Leeuw” van kunstenaar T. Frantzen.
Voorzitter Paul Becue blijft bij zijn beleidsvisie om het VVA naar een meer eigentijdse vereniging te heroriënteren met het begrip 'Vlaamse identiteit' als speerpunt. De tekst van de beleidsvisie verschijnt in het VVA-E-zine nr. 9 van februari 2017.
Het gedigitaliseerde archief van het VVA is nu bereikbaar op zes nieuwe pagina's van de website van het VVA onder de rubriek VV-Archief.
Statutair beslist de C.R. de naam "Verbond der Vlaamse Academici" te wijzigen in "Vereniging Vlaamse Academici".
In zijn tekst "Taal is altijd politiek" verwijst Ghislain Duchâteau vanuit de Werkgroep Taal en Onderwijs naar een opinie in The Economist over nadelen van de verengelsing van het hoger onderwijs, naar het nieuwe adviesrapport van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad voor verruiming van de taalregeling hoger onderwijs, naar de modernisering van het onderwijs Nederlands in Nederland en in Vlaanderen binnen de geplande hervormingen met als basis de Taalunie-visietekst 'Iedereen taalcompetent!'
De teksten van de verekeringspolissen en van het protocolakkoord VVA-VVB moeten lichtjes worden aangepast.

***

De Centrale Raad vergaderde op 22 oktober 2016 in De Westrand in Dilbeek

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 3 oktober 2015 in De Westrand in Dilbeek.

De belangrijkste gegevens uit die vergadering.
- De Algemene Ledendag 2016 grijpt plaats in C-mine in Genk op zaterdag 16 april 2016 met alle activiteiten op die locatie. Het wordt een dagprogramma met de Academische Zitting in de voormiddag, de lunch in de namiddag en daarna het cultureel programma. Het thema handelt over de huidige en toekomstige ontwikkeling van de provincie Limburg met één spreker over dat thema. Tijdens de Academische Zitting wordt ook de prijs van Vlaams Academicus van het jaar 2016 uitgereikt. De Centrale Raad verkoos de nieuwe laureaat voor 2016.
- De Centrale Raad keurde een nieuwe versie van de VVA-statuten goed.
De belangrijkste wijzigingen zijn deze:
* de maatschappelijke zetel van het VVA wordt overgebracht naar het VVA-secretariaat Passendalestraat 1 A - 2600 Berchem
* bij de toelatingsvoorwaarden van de vereniging werd bepaald dat de afdelingen naast de academische voorwaarde ook leden toelaten mits motivering door het afdelingsbestuur
* voortaan worden de functies in het hoofbestuur toebedeeld binnen de verkozen leden van het hoofdbestuur.
De penningmeester zorgt voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
- De volgende statutaire vergadering van de Centrale Raad wordt vastgelegd op zaterdag 20 februari 2016. Er zijn dan verkiezingen voor het hoofdbestuur. Mandaten kunnen worden verlengd, nieuwe kandidaten kunnen worden verkozen. Het VVA streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van alle afdelingen in het hoofdbestuur. Een nieuwe VVA-voorzitter en een nieuwe VVA-secretaris moeten binnen het dan verkozen hoofdbestuur worden aangeduid.
- Een nota van Paul Becue, Afdeling Antwerpen, over een interne vernieuwing van de VVA wordt besproken. De veroudering van de vereniging brengt ook mee dat er weinig jongere academici toetreden. De nota pleit voor een samenstelling van een werkgroep met vertegenwoordigers uit de afdelingen om de vernieuwingsthematiek uit te diepen en met voorstellen te komen.
- Peter Debrabandere treedt toe tot de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA. Leo Derynck verlaat de Werkgroep. Tot de Werkgroep behoren nu Peter Debrandere, An De Moor, Jozef Devreese, Ghislain Duchâteau, Frank Fleerackers, Eric Ponette, Jan Roukens, Els Ruijsendaal, Matthias Storme, Stijn Verrept.
- De speciale editie nr. 5 van het VVA-e-zine is voor publicatie klaar en kan worden geraadpleegd op de pagina Vivat van de VVA-website. Ze is de VVA-bijdrage tot de Week van het Nederlands van 10 tot 17 oktober 2015 van de Nederlandse Taalunie en bevat 15 documenten die het Nederlands tot thema hebben.
- Leden van de Werkgroep Taal en Onderwijs bereidden vanuit de stuurgroep de organisatie mee voor van het Congres op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement "Samenwerken in het Nederlands schept kansen". An De Moor zit de stuurgroep voor en Peter Debrabandere, Stijn Verrept en Ghislain Duchâteau zetelen in de stuurgroep. De VVA is partner in de organisatie van het Congres.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 7 februari 2015 in De Westrand in Dilbeek.

Nieuws vanuit de Centrale Raad

Het overgrote deel van de enkele honderden leden van de VVA zijn toegetreden leden. Enkele leden evenwel zijn effectieve leden van de vereniging. Elke afdeling vaardigt twee leden af naar de Centrale Raad van de VVA en die vormen met de hoofdbestuursleden de Centrale Raad. In feite is dat de Algemene Vergadering van de VVA, het beslissingsorgaan van de vereniging. Die CR komt twee keren per jaar samen: de eerste zaterdag van oktober en de eerste zaterdag van februari. Net op 7 februari zat de CR weer bijeen in de Westrand in Dilbeek.

Van de beslissingen die toen werden getroffen vermelden we hier de belangrijkste.

Eerst noteert de CR het ontslag van twee hoofdbestuursleden, Alain Mouton en Ann Delacaauw. Lieven Ponet die vanuit de Afdeling Brussel al de hoofdbestuursvergaderingen bijwoonde was eerste opvolger en neemt de plaats in van één van beiden. De CR roept de afdelingen en zeker de afdelingen die nog geen vertegenwoordiger hebben in het hoofdbestuur om een nieuw hoofdbestuurslid voor te stellen.

In financieel opzicht is er wel goed nieuws. De ledenbijdrage van de afdelingen aan het VVA-Nationaal wordt verminderd met een halve euro en bedraagt voortaan € 8 per lid. Elke afdeling die zijn administratieve verplichtingen nakomt krijgt dit jaar een bonus van € 150. Jammer genoeg is er één afdeling die de vereiste formulieren niet heeft ingestuurd en die ontvangt die som dus niet.

Afdeling Antwerpen meldt dat de organisatie voor de Algemene Ledendag in de buurt van het Eilandje in Antwerpen op zaterdag 21 maart 2015 zo goed als rond is. De inschrijvingen vanuit de afdelingen en de leden worden verder ingewacht. Op de website van de VVA-Nationaal staat de uitnodiging met alle informatie en ook het inschrijvingsformulier: http://www.vvacademici.org/algemene_ledendag.html
De afdeling Limburg organiseert in 2016 de Algemene Ledendag.

Een belangrijk agendapunt was de bespreking van de voorgestelde tekst voor wijziging van de statuten van het Verbond der Vlaamse Academici. De tekst werd aangepast  aan het taalgebruik van deze tijd. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar het administratief secretariaat van het VVA Passendalestraat 1A -  2600  Berchem. De CR verkiest op de voorziene tijdstippen de leden van het hoofdbestuur van de VVA. De verschillende bestuursfuncties zelf worden binnen het verkozen bestuur onderling toegewezen. Dat gebeurde vroeger rechtstreeks vanuit de CR. Het mandaat van de VVA-voorzitter wordt beperkt tot 2 bestuurstermijnen van telkens 4 jaar. Tijdens de Algemene Ledendag van zaterdag 21 maart 2015 in Antwerpen is er een buitengewone Algemene Statutaire Vergadering van de VVA met één enkel agendapunt: de goedkeuring door de effectieve leden (CR) van de nieuwe statutentekst.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 19 oktober 2013 in De Westrand in Dilbeek.

***
De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 2 februari 2012 in De Westrand in Dilbeek.

- Het verslag van de vergadering van 6 oktober 2012 werd goedgekeurd.
- Het financieel verslag werd nagezien en in orde bevonden door Commissaris Jan De Graeve en werd goedgekeurd door de Centrale Raad. Een som van 1000 euro wordt voorzien voor intrinsieke activiteiten van de VVA-Nationaal
- De laatste schikkingen voor de Algemene Ledendag in Oudernaarde op 23/3/2013 werden getroffen. De inschrijvingen worden formeel verder opengesteld.
- In de agendering wordt voortaan "Werkgroepen" opgenomen, nl. voor de Werkgroep Taal en Onderwijs en de Werkgroep Politiek.
Robrecht Vermeulen lichtte inhoud en betekenis toe van zijn tekst "BMR - Hoofdstedelijke Gemeenschap of Vlaamse ruit?"
Ghislain Duchâteau lichtte uitvoerig de huidige publieke situatie toe van het Nederlands: de VRT, de impact van "De manke Usurpator" over tussentaal (Verkavelingsvlaams), de perceptie van thuistaal in de scholen, de meertaligheid op school, de methodieken om het taalonderwijs ook voor anderstalige leerlingen te verbeteren, de nieuwe secretaris van de Nederlandse Taalunie Geert Joris, het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van de NTU 2013-2017. De Nota van Ghislain wordt toegevoegd aan het verslag.
- Voorzitter R. Verschoore wordt lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs
- Christine Coene vervangt Rita Wardenier definitief als secretaris van het VVA
- De vroegere voorzitters van de VVA krijgen statutair de titel van erevoorzitter.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 6 oktober 2012 in De Westrand in Dilbeek.

- Na vijf edities van het Jaarboek met inbegrip van het jaarboek 2012 beslist de Centrale Raad de uitgave in de komende jaren stop te zetten.
- De penningmeester legt het financiële verslag voor het werkjaar 2012 voor en dat wordt na bespreking aangenomen. Er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe activiteiten.
- Het programma van de ledendag 2013, die wordt georganiseerd door de afdeling VVA-Jongeren, op zaterdag 23 maart in Oudenaarde wordt overlopen en is klaar. Voor de academische zitting wordt als spreker Annelore Van Hecke gevraagd. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het jaarboek 2012 "Vlaanderen en Europa. Noodzaak en grenzen van solidariteit." Dat is ook het thema van de academische zitting. Binnen dat aspect wordt als tweede spreker de winnaar van de VVA-Prijs 2013 voorzien.
- Nu een erg verruimde taalregeling in het Structuurdecreet op 5 juli is goedgekeurd, willen wij vanuit de Vlaamse verenigingen met participatie van de VVA na de implementatie de toepassing van die taalregeling controleren. De tendens om het hoger onderwijs verder en heel ruim te verengelsen blijft bij de hogere onderwijsinstellingen aanhouden. De wettelijk ingebouwde remmen zouden die tendens van verdringing van het Nederlands door het Engels moeten inperken.
- Voor de VVA-prijs 2013 werd een optie genomen op een hoofdkandidaat en een reservekandidaat. De hoofdkandidaat heeft na contact met het hoofdbestuur de prijs aanvaard en zal ook rond het thema op de academische zitting in Oudenaarde het woord voeren.

***

De Centrale Raad vergaderde op zaterdag 11 februari 2012 in De Westrand in Dilbeek.

- De Algemene Ledendag op zaterdag 24 maart 2012 in Oostende werd verder voorbereid.
- Er werden bestuursverkiezingen gehouden. Voorzitter wordt Reinhart Verschoore (vanaf 1 september 2012).
Stijn Debruyne heeft het bestuur verlaten. Frank Fleerackers blijft in het hoofdbestuur. Wim Vereycken, die overleed in december 2011, wordt vervangen door Ann Delacauw en Christine Coene werd ook in het hoofdbestuur verkozen.
- De ondersteuning van het Nederlands, meer bepaald het Standaardnederlands, blijft een speerpunt van de werking van de VVA. De wetgevende procedure voor het integratiedecreet met daarin de verruiming van de taalregeling naar meer Engelstalig onderwijs blijft een grote zorg van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.
- De laureaat voor de VVA-prijs 2012 werd in een geheime stemming verkozen uit drie kandidaten.


Het VVA heeft als doelstellingen:

- culturele en maatschappelijke vorming
- verspreiding van wetenschap en cultuur
- behartiging van de belangen van academici:
het universitair onderwijs, de permanente vorming, toekomstmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de academicus, het wetenschappelijk onderzoek, de plaats van het Nederlands in onderwijs en wetenschap
- ijveren voor verdere Vlaamse ontvoogding en ontplooiing van de Nederlandse cultuur.

Lidmaatschap staat open voor alle masters, afgestudeerd aan universiteiten en hogescholen die, vanuit welke persoonlijke levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement. Bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de academicus stond het VVA aan de spits in de permanente vorming, de zorg voor het Nederlands in onderwijs en wetenschap, de strijd voor de depolitisering van de benoemingen en de Vlaamse Beweging in het algemeen.

Het VVA biedt u:

- een vriendenkring over alle beroepen, studierichtingen en leeftijden heen
- hoogstaande lezingen, bezoeken, uitstappen in of vanuit uw streek
- Vlaams engagement
- een academische publicatie (Vivat Academia)
- een jaarlijkse algemene ledendag en andere nationale lezingen of trefdagen.

Er zijn VVA-afdelingen in Oostende, Brugge, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Taxandria, Brussel, Limburg en... VVA-Jongeren.


BELEIDSVERKLARING - DE WERKING VAN HET VERBOND DER VLAAMSE ACADEMICI IN HET NIEUWE MILLENNIUM
 

Enkele krachtlijnen

  1. De bedoelingen van de stichters van het VVA, zoals die blijken uit de statutaire doelstellingen van onze vereniging, waren veelvuldig: zij wensten tegelijkertijd een actief-Vlaamsgezinde drukkingsgroep, een cultuurvereniging in de brede zin van het woord en een vereniging van academici op te richten. Hun optie blijft ook de onze: geen keuze te maken tussen deze drie doelstellingen, die ­ in tegenstelling tot wat sommigen zouden kunnen beweren - hoegenaamd niet onderling tegenstrijdig zijn, maar ze alle naast mekaar, op een evenwichtige wijze helpen verwezenlijken.

  2. het VVA haalt zijn aantrekkingskracht niet specifiek uit één van deze doelstellingen (andere verenigingen zijn ter zake ook actief, misschien zelfs met meer succes), maar uit de unieke combinatie van Vlaamse, culturele en academische bekommernissen. Die weg volgt de vereniging op autonome wijze, zonder zich te laten afleiden van de oorspronkelijke doelstellingen door overwegingen van modieuze aard.

  3. De eenheid van de vereniging op het vlak van het streven, wordt aangevuld met een gezonde diversiteit op het vlak van de uitwerking. Niet iedereen is even beslagen in of heeft evenveel belangstelling voor elk van de drie pijlers van het Verbond. Als vereniging echter willen we het academische principe "niets menselijks is ons vreemd" uitdragen, gezien door de kaleidoscoop van onze grondbeginselen. Daarom sluit het VVA principieel geen enkele menselijke bezigheid, van cultuur tot economie, van politiek tot wetenschap, uit zijn blikveld.

  4. Een tweede aanvulling op de eenheid van doelstellingen, wordt aangebracht door het pluralistische karakter van de vereniging. Onze visie op pluralisme is duidelijk een "actief pluralisme". Academici zijn ­ uit de aard zelf ­ mensen met een mening, die er genoegen in vinden die mening uit te dragen, te onderbouwen en te verdedigen in een open debatcultuur.. Daarom kan het VVA leden aantrekken noch weigeren in functie van hun intellectuele, politieke, ideologische, religieuze, filosofische e.d. opvattingen, het enige selectiecriterium is dat kandidaat-leden zich kunnen herkennen in de basisbeginselen van de vereniging. Het samenleven van mensen met opvattingen die nooit helemaal en soms zelfs helemaal niet verzoenbaar zijn, beschouwt het VVA als een verrijking, net zoals het maatschappelijke debat tussen deze stromingen en hun vertegenwoordigers. Dat een dergelijk debat op een correcte en beschaafde manier wordt gevoerd, is daarbij een vanzelfsprekende regel.

  5. het VVA zelf spreekt zich enkel uit over themata die verband houden met de eigen statutaire doelstellingen en heeft zelfs de plicht actief deel te nemen aan de maatschappelijke debatten over deze themata. Dat neemt niet weg dat binnen het VVA mensen mekaar ook op vele andere vlakken ontmoeten, net zoals meningen over velerlei onderwerpen er met mekaar in aanraking komen. Opinies van leden op andere vlakken dan de statutaire doelstellingen van de vereniging kunnen echter nooit een argument zijn om deze leden niet te aanvaarden. Integendeel: van deze meningen wordt graag kennis genomen, zonder dat zij ooit de vereniging kunnen binden.

  6. Dit betekent concreet dat het VVA een vrije vereniging blijft, waarin de individuele leden probleemloos kunnen opteren voor de activiteiten of themata waarbij zij het nauwste aansluiting vinden. Dat dit gebeurt zonder zich negatief, laat staan vijandig, uit te laten over de andere doelstellingen van de vereniging (of over activiteiten die in dat kader worden georganiseerd), is daarbij wel een basisregel van de loyauteit.

  7. Ook de afdelingen beschikken over een grote vrijheid, in overeenstemming met het "federale" karakter van het Verbond. Het spreekt echter voor zich dat van de afdelingen verwacht kan worden dat zij streven naar een evenwichtige aan lokale omstandigheden aangepaste vertolking van de drie pijlers van het VVA. Zij nemen daarenboven deel aan de meningsvorming binnen de vereniging, door suggesties te doen in verband met eventuele het VVA-standpunten bij de centrale raad of het hoofdbestuur.

  8. Van zijn kant heeft het hoofdbestuur bij uitstek de zorg voor de statutaire doelstellingen en hoger vermelde krachtlijnen. Als instrumenten hiertoe heeft het hoofdbestuur onder meer de algemene ledendag en het verenigingstijdschrift "Vivat Academia" ter beschikking. Deze instrumenten dienen de doelstellingen van de vereniging te weerspiegelen door hun brede belangstelling (cultuur in brede zin), hun levendige debatcultuur (academische stijl) en hun consequent Vlaamse opstelling (Vlaamse identiteit van de vereniging).

    Tekst goedgekeurd door de Centrale raad van het VVA op 23 februari 2002

De statuten van het VVA vzw
 

Het Verbond der Vlaamse academici, tot 1960 genaamd Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten­verbond, werd op datum van 14 juni 1986 te Gent omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten werden aangepast aan de nieuwe wet op de vzw's in 2004. Alle aanpassingen tot en met die van februari 2018 werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Tijdens de Centrale Raad van de VVA van 24 februari 2018 werden de gecoördineerde statuten met naamswijziging naar 'Vereniging Vlaamse Academici', met maatschappelijke zetel in de Passendalestraat 1 B - Berchem e.a. goedgekeurd. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsbald op 24 april 2018.

U kunt de versie 2018 van de statuten van de vereniging raadplegen door hier te klikken.
U kunt de officiële publicatie in de bijlagen van het BS hier oproepen en lezen


 
Thuispagina | Omhoog