Editie nummer 4 - mei 2015
 

Redactioneel


'Lezingen houden ons kritisch' VVA-Antwerpen
Taal en cultuur in de marge van de macht -
Els Ruijsendaal


Willem Elsschot en de kracht van het grootouderschap -
Geert Bourgeois"Verdwaald in al onze talen..." - lezing
Luc Devoldere


Congres en Week van het Nederlands -
oktober 2015Het belang van literatuur

 


Het Afrikaans -
Willy MartinRecente berichten op de facebookpagina van het VVA


 Redactioneel

Beste VVA-vrienden,


De algemene ledendag in Antwerpen van 21 maart bewees het: het VVA is vitaal, ook op het nationale vlak. In dit nummer laten we Regio Antwerpen aan het woord die voor de organisatie van die prachtige dag heeft ingestaan.

Het interview eindigt met een opvallende oproep om het VVA te herbronnen. Volgens het Antwerpse bestuur moet het VVA zich niet alleen inspannen om de Vlaamse eisen te verdedigen, maar ook de vraag stellen welk Vlaanderen wij willen. De thema’s van deze tijd zoals de toekomst van de economie, de vergrijzing, de Europese integratie, de migratie, de mobiliteit, de milieuproblemen moeten een duidelijkere plaats krijgen in de werking van onze vereniging.

Hoe kunnen we zoiets bewerkstelligen? Over de aanpak van die problemen lopen de meningen sterk uiteen in Vlaanderen, dus ook in het VVA. Wat kan onze vereniging dan bijbrengen? Er zijn diverse opties mogelijk. Misschien is een consensus haalbaar over een aantal basisprincipes waarop dan verder kan worden gebouwd. Concentreren we ons beter op een beperkt aantal thema’s in plaats van te verdrinken in de wereldproblemen? Of moet het VVA vooral een forum bieden waar de meest diverse gezindheden aan het woord komen, zodat een constructieve dialoog mogelijk wordt?

Eén ding is zeker: de academische openheid en vrijheid waarop onze vereniging steunt, willen we nooit loslaten. Vrijheid is geen middel om een hoger politiek doel te bereiken. Vrijheid is gewoon het hoogste politieke doel.

Als we erin slagen het VVA te verbinden met de grote thema’s van onze tijd, worden we wellicht aantrekkelijker voor jongeren. Het loont dus de moeite om over de oproep uit Antwerpen na te denken.

Intussen gaat het leven verder en handelt dit nummer over een onderwerp dat het VVA na aan het hart ligt: de bescherming van het Nederlands. Dat is zeker een niche waarin we ons kunnen profileren. De bescherming van het Nederlands gaat verder dan de verdediging van de taal alleen. Zij maakt deel uit van het besef dat de Europese Unie ‘niet bij economie alleen kan bestaan’, zoals de taalkundige Els Ruijsendaal het in dit nummer uitdrukt. 

Veel leesgenot!Bruno ComerOmhoog

Lezingen houden ons kritisch

Op bezoek bij het VVA-Antwerpen

De succesvolle organisatie van de Algemene Ledendag op 21 maart 2015 plaatste de VVA-Afdeling Antwerpen in de kijker. Met 104 leden biedt zij een programma dat vooral uit lezingen bestaat. De opkomst varieert, ‘maar het gebeurt zelden dat we moeten blozen’, zegt voorzitter Julien Bulcke. Op 21 maart heeft de afdeling alvast bewezen dat het haar niet aan vitaliteit ontbreekt.

In het vorig jaar konden de Antwerpenaars veertien lezingen bijwonen, een record onder de VVA- afdelingen. Bij andere regio’s is er meer belangstelling voor uitstappen, reizen of optredens. ‘Hou er rekening mee dat het culturele aanbod in Antwerpen al heel groot is. Het is met ons beperkt budget moeilijk om een muzikaal optreden aan te bieden dat kan concurreren met wat elders in de stad voor het voetlicht komt’, zegt Julien. ‘Enkele van onze leden beschikken over een indrukwekkend netwerk en zo kunnen we nogal wat bekende sprekers uitnodigen. Zo zal Koen Geens binnenkort onze gast zijn. We beschikken ook over een zaal tegen een gunstige kostprijs. Vandaar dat we ons vooral in de niche van de voordrachten profileren. Bezoeken aan het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen en aan de Deurgancksluis horen er ook bij. Reizen doen we niet, we beperken ons tot een jaarlijkse daguitstap en de deelname aan de Algemene Ledendag.’


Geen gesloten vriendenkring

De lezingen zijn van velerlei aard. ‘We zorgen voor een evenwicht tussen de verschillende interessesferen en dat is nodig; voor je het weet ligt de nadruk bijvoorbeeld te veel op politiek, economie en geschiedenis’, zegt oud-voorzitter Paul Becue. Muzikale thema’s komen ook aan bod, zoals een uiteenzetting over Elektra van Johan Strauss.  Afdeling Antwerpen is daarbij niet schuw van alternatieve sprekers zoals Manu Claeys van ‘Straten Generaal’ en Peter Mertens van de Partij van de Arbeid, zolang maar een academisch niveau bereikt wordt. Eenmaal per jaar wordt een optreden gevolgd door een etentje, maar het blijkt dat dit een moeilijke combinatie is.
Driemaal per jaar komen de bestuursleden bijeen in het algemeen bestuur waar er onderwerpen voorgesteld en besproken worden. Er wordt dan een eerste voorstel van programmatie opgemaakt en het dagelijks bestuur zorgt voor de concrete uitwerking ervan. Meer bepaald steekt het een programma ineen dat ongeveer een derde van het jaar in beslag neemt. Er wordt dus met een horizon van een viertal maanden gewerkt, wat een zekere soepelheid oplevert.

Ieder bestuurslid heeft een specifieke functie: een voorzitter en een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een programmacoördinator, een verantwoordelijke voor logistiek en feesten. ‘Een vlotte rotatie in de functies die voor nieuw bloed zorgt, is belangrijk’, benadrukt Julien. ‘Te veel verenigingen steunen op een vriendenkring die dikwijls al decennia de lakens uitdeelt. Als die groep dan wegvalt, is er geen vereniging meer.’


Wat houdt ons bezig?

Het VVA is ontstaan uit het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) en dat laat zich nog steeds voelen in de samenstelling van de afdeling. De meeste leden komen uit de stad, zijn Vlaamsvoelend en groeiden op in de christelijke zuil.
De afdeling heeft last van veroudering, een kwaal die overal opduikt in het verenigingsleven. Toch telt ze nog een aantal dertigers en veertigers. Iedereen is welkom, er heerst in de vereniging een sfeer van academische openheid die zich afzet tegen elke vorm van uitsluiting.

Volgens Paul is er dringend nood aan een nieuwe definitie van de rol die het VVA wil spelen. ‘Uiteraard hebben we respect voor het Vlaams karakter ervan en de strijd die daarrond gestreden is. Julien en ik zijn beiden aan de slag geweest bij grote bedrijven in Brussel en we hebben de situatie zien verbeteren voor de Nederlandstaligen. In het begin verliepen de vergaderingen nog volledig in het Frans, ook als een Vlaming voorzitter was. Nu doen velen hun best om Nederlands te leren. We moeten op zoek gaan naar de thema’s die Vlamingen in de eenentwintigste eeuw echt bezighouden en onze vereniging daarop profileren. Op het communautaire vlak moeten we waakzaam blijven, maar we zijn nu niet meer de oud-strijders rond het ‘Leuven – Vlaams’ van de jaren zestig.’

Julien en Paul zijn het er dus over eens dat het VVA naar nieuwe thema’s moet zoeken die een jong publiek kunnen aantrekken. Vlaming zijn moet als het ware opnieuw gedefinieerd worden. Op dat vlak is er samenwerking gewenst met gelijkaardige verenigingen zoals de Marnixring, de Orde van den Prince of andere academische verenigingen. Meestal kampen die met dezelfde problemen als wij. Op dat vlak is er werk op de plank voor het hoofdbestuur.     

Bruno Comer
Omhoog

Taal en cultuur in de marge van de macht - Els Ruijsendaal
(in Europa en de Wereld, 2014)


 

'In weerwil van de oorspronkelijke boodschap − in vrede en welvaart samenleven in ons continent − is de EU voor de burger inmiddels een economisch en technocratisch geheel in het werelddorp geworden. De vervreemding wordt nog eens versterkt door de migratie naar én binnen Europa, waardoor ook de staten zelf een integratieprobleem hebben. Als we hierbij bedenken dat de taal en cultuur de eenheid en eigenheid van de lidstaten en hun cultuurgemeenschappen hebben gevormd, is het logisch dat het taalculturele belang toeneemt, nu de Unie zó omvangrijk is geworden dat de grote verscheidenheid de eigenheid van diezelfde Unie lijkt te verdringen. Een goed taal- en cultuurbeleid kan Europa dus, zoals Couwenberg (1994, p. 120) het zo kernachtig heeft geformuleerd, “een zeker Europees identiteitsbesef als complement van nationale en regionale identiteit” helpen geven.

Maar vooralsnog verkeren taal en cultuur enigszins in de marge van de Europese ontwikkelingen en lijken zij slechts een kleine rol te spelen in politiek Europa. Dat is gevaarlijker dan men geneigd is te denken. Men zal nu keuzes moeten maken en de consequenties moeten trekken uit het aloude gegeven dat wij als Unie niet bij economie alleen kunnen bestaan.'

Lees de volledige tekst van het essay van prof. Ruijsendaal
uit EUROPA EN DE WERELD - red. Ernst John Kaars Sijpesteijn

Uitgegeven door: Vereniging Democratisch Europa - Europese Beweging Nederland
Amsterdam-Den Haag 2014 pp. 151-162


Els Ruijsendaal is historisch taalkundige, promoveerde op geschiedenis van de grammatica, was studieleider op lerarenopleidingen, universitair docent en is nu als bijzonder hoogleraar verbonden aan het BeNeLux-Universitair Centrum. Ze doet onderzoek op het terrein van terminologie en naamkunde.

 

Omhoog

‘Willem Elsschot en de kracht van het grootouderschap - Goede kaas moet rijpen’

Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS
Willem Elsschot Benefietdiner
Justitiepaleis (Vlinderpaleis), Bolivarplaats 20, Antwerpen - 24 februari 2015

Hoe Geert Bourgeois gestrikt werd voor de lezing en hoe hij zijn keuze voor het onderwerp maakte kunt u lezen in de aanloop van zijn tekst. Ja die keuze, dat formuleert hij zo:

“Finaal inspireerde de kerstperiode mijn keuze.
Met kerst verzeilt politiek en actualiteit naar de achtergrond. Tenminste, dat maak ik mezelf elk jaar wijs. De warmte van gezin, familie en vrienden staat centraal.
Zo kwam ik op een wat onderbelicht thema: Elsschot als grootvader en als auteur van het onvolprezen dubbel-werk “Tsjip-De Leeuwentemmer”.
Zelf de trotse en gelukkige grootvader van vijf kleinkinderen leek mij dit een mooi aanknopingspunt voor een lezing.” (blz. 4)

Wijzelf zijn bijzonder blij dat de minister-president zijn hele tekst ter beschikking stelt voor publicatie in deze editie van Vivat Academia. We veronderstellen dat onze lezers dat ook op prijs stellen en dat ze de hele toespraak met veel genoegen zullen lezen.

Lees de volledige tekst van de Elsschot-Benefietlezing

Geert Bourgeois
(Roeselare, 6 juli1951) is een Belgischpoliticus en voormalig advocaat aan de balie van Kortrijk.
Hij was federaal volksvertegenwoordiger voor de Volksunie (1995-2001) en voor de N-VA (2001-2004). Sinds 2014 is hij minister-president van Vlaanderen in de regering die zijn naam draagt.

Lees meer over hemOmhoog


“Verdwaald in al onze talen. Babel in de Lage Landen” lezing van Luc Devoldere


Op zaterdag 9 november 2013 te 15 u in de Grote Kerk in Breda hield Luc Devoldere, hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder van Ons Erfdeel vzw, de 30ste Pacificatielezing met de bovenstaande titel. Hij sprak die lezing ook uit tijdens de Academische Zitting in Antwerpen op zaterdag 21 maart 2014 tijdens de Algemene Ledendag van het Verbond der Vlaamse Academici. Hij werd toen de laureaat van de VVA-prijs 2015.

Zijn pacificatielezing werd nadien als hoofdstuk gepubliceerd in zijn recente boek ‘Tegen de Kruideniers. Over talen, Europa en geheugen’ (De Bezige Bij Antwerpen). Op  vrijdag 17 oktober 2014 gaf Tineke Beekman de openingslezing van de boekvoorstelling. Twee dagen later publiceerde zij haar tekst op haar blog onder de titel  Bij de Boekvoorstelling van ‘Tegen de Kruideniers’, door Luc Devoldere.

Wij danken Luc Devoldere voor zijn bereidwilligheid de tekst van zijn lezing aan ons over te maken om hem in deze editie van Vivat Academia toegankelijk te stellen voor alle VVA-leden.

De eerste alinea’s wijzen al duidelijk aan dat zijn lezing handelt over taal:

‘Het is met taal zoals met de tijd bij Augustinus: je weet wat het is zolang niemand het je vraagt. Maar als iemand je vraagt uit te leggen wat taal nu eigenlijk is, dan geraak je in grote verlegenheid. We zijn allemaal experten en allemaal even onwetend als het over taal gaat. Dat is omdat we er midden in zitten. Niet alleen de filosoof is gevangen in de netten van de taal, zoals Nietzsche zei: we zitten allemaal verstrikt in dat net.

Taal is alledaags, misschien het meest alledaagse en tegelijk het vreemdste dat ons is overkomen. Niemand van ons bezit de taal, niemand beheerst haar volledig. Als ik sterf, zal de taal, zullen de talen waarin ik heb geleefd, mij overleven. Je zou ons levenslange proberen om de taal de baas te worden kunnen vergelijken met het opslaan van een kamp bij een gletsjer op weg naar een top, die men nooit bereikt.’

Lees de volledige tekst van de lezing van VVA-laureaat 2015 Luc Devoldere


Luc Devoldere (Kortrijk, 1956) studeerde oude talen en wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven. Hij was leraar aan het Sint-Barbaracollege in Gent en is nu hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde en publiceerde o.a.
Wachtend op de barbaren. Essays (Lannoo, Tielt, 2002);
De verloren weg. Van Canterbury naar Rome (Atlas, Amsterdam, 2002);
Mijn Italië (Atlas, Amsterdam, 2006);
Lucifers bij de brand. Notities (Atlas, Amsterdam, 2009).

Meer over Luc Devoldere leest u in de vorige editie van Vivat AcademiaOmhoog

Congres en Week van het Nederlands – oktober 2015 - activiteiten van of ondersteund door de Nederlandse Taalunie


Situering

Van zichzelf zegt de Nederlandse Taalunie:
“De Taalunie is de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal en werkt samen met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Samen investeren deze landen en regio’s in de toekomst van onze taal.
De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten en zo hun kansen te vergroten. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle domeinen wordt gebruikt.”

Bijzonder op het domein van het onderwijs heeft de Taalunie in de voorbije jaren en nu nog bijzondere inspanningen geleverd om het onderwijs Nederlands te ondersteunen zowel binnen als buiten ons taalgebied. Voor het onderwijs Nederlands binnen het taalgebied betekent dat zoals de Taalunie stelt:

“Of het Nederlands een effectief communicatiemiddel blijft, hangt voor een belangrijk deel af van het onderwijs. Nederland, Vlaanderen en Suriname hebben hun eigen onderwijsbeleid. Maar er zijn veel raakvlakken en gemeenschappelijke belangen als het gaat om het Nederlands als onderwijstaal en het Nederlands als schoolvak. Daarom is het goed dat beleidsmakers én leraren, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs en schoolbegeleiders geregeld met elkaar overleggen en samenwerken. De Taalunie bevordert dat.  Zij zorgt er ook voor dat informatie die nuttig is voor het onderwijs van en in het Nederlands wordt verzameld en ontsloten. Veel van die informatie is te vinden op de website van de Taalunie Taalunieversum.”

Op 26 november 2012 werd Geert Joris de nieuwe algemene secretaris van de Nederlandse Taalunie in opvolging van de Nederlandse Linde van den Bosch. Van bij het begin wilde hij de Taalunie een ander imago bezorgen bij de Nederlanders en de Vlamingen. Al te vaak werd de Taalunie bekeken als een weinig efficiënt functionerend administratief georiënteerd lichaam. Dat juist wilde Joris ombuigen. Dat was ook de intentie van het vierkoppig Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. De ministers en Joris wilden dat de Taalunie actiever en dynamischer naar buiten zou komen. Daartoe deed hij heel vlug een beroep op de bestaande organisaties in Nederland, Vlaanderen en Suriname die betrokken zouden kunnen zijn bij de Nederlandse taal.

Hij vond vlug aansluiting bij de actie van de groep Nederlands Vanzelf Sprekend rond em. prof. Stijn Verrept en een aantal vrienden uit de Orde vanden Prince in Antwerpen. Vlug sloot het ANV en het VVA zich bij de actie aan. De groep lanceerde begin 2014 een Oproep en een digitale Petitie rond het Nederlands. Zij wil een versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands – zeker voor anderstaligen die zich bij ons vestigen en zij wil dat alles in het werk wordt gesteld om de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Op verzoek zelf van de Taalunie overhandigde de groep op 23 mei 2014 in het Felix Pakhuis in Antwerpen de Oproep en de Petitie met toen al zowat 5.500 handtekeningen van echt betrokkenen, onder wie vooral de groep van de vele docenten aan buitenlandse hogere onderwijsinstellingen die in hun standplaats Nederlands doceren.

In die periode en later nam de Taalunie contact met heel wat representatieve organisaties die begaan zijn met de status van het Nederlands. Zij maakten hun standpunten in een aantal artikels bekend m.b.t. het taalbeleid. De Nederlandse Taalunie haakte daar gretig op in.


Taalcongres “TAAL SCHEPT KANSEN” – 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Intussen ontstond de idee vooral onder impuls van An De Moor om een nieuw taalcongres rond het Nederlands te organiseren met de ondersteuning van de Nederlandse Taalunie. Dat congres zou worden georganiseerd door de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, dat voor het Comité van Ministers van de Taalunie het belangrijkste adviesorgaan is inzake taalbeleid.

Op 19 januari 2015 organiseerde de IPC, de afkorting voor de Interparlementaire Commissie van de Taalunie, een openbare hoorzitting in het Vlaamse Parlement rond taalgebruik in de media en de politiek. Direct aansluitend daarbij werd een organisatievergadering belegd voor het Congres rond het Nederlands in de lokettenzaal van het Vlaams Parlement. Het congres zou plaats grijpen op zaterdag 10 oktober 2015 bij de formele opening van een daarbij aansluitende Week van het Nederlands.

De organisatiewerkgroep of stuurgroep onder de leiding van An De Moor met vertegenwoordigers uit verschillende middenveldgroepen vergaderde intussen al enkele keren en stilaan groeit de inhoud en het programma van dat congres. Het grijpt plaats onder het thema “Taal schept kansen”. De Week van het Nederlands loopt dan van 10 oktober tot 17 oktober 2015. Die Week kreeg van de Taalunie haar eigen website met de pagina over het Taalcongres.

‘Tijdens het taalcongres wordt aandacht gevraagd voor

1. de talrijke samenwerkingsmogelijkheden die het Nederlands ons biedt, binnen de betrokken samenlevingen,
2. de samenwerking tussen de Nederlandstaligen
3. de samenwerking met buurlanden en EU-regio’s,
4. de samenwerking met landen in de hele wereld.

Aan het einde van het congres wil de IPC gerichte beleidsaanbevelingen formuleren aan het Comité van Ministers (CM).’ Het congres is gratis, maar gebeurt op uitnodiging. Er zijn 240 plaatsen voor deelnemers voorzien en wie zich het eerst aanmeldt, krijgt in volgorde zijn plek toebedeeld.

Het congres loopt van 10.30 u tot 17 uur. Jan Peumans opent het congres, Wilfried Vandaele, voorzitter van het IPC, leidt het in en An De Moor, voorzitter Stuurgroep van het Congres, geeft een uitdagende inleiding over het begrip neerlandofonie en de samenwerkingsmogelijkheden vanuit de taal. De voormiddag wordt besloten met twee parallelle werkgroepsessies van een uur. Na de lunch is er weer een keuze tussen twee parallelle werkgroepsessies van een uur. In de slotzitting wordt teruggekoppeld naar de vier aparte werkgroepsessies en wordt onderling afgestemd over de aanbevelingen namens het IPC naar het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, die de aanbevelingen in beleidsmaatregelen kunnen omzetten. Geert Joris, algemeen secretaris van de NTU neemt de aanbevelingen namens het Comité van Ministers formeel in ontvangst en reageert kort.

De grote betekenis van het Taalcongres lijkt mij te zijn dat het congres ertoe neigt om het belang van het Nederlands in verscheidene aspecten te profileren en dat in volstrekt positieve en constructieve zin zonder zich tegen om het even wat af te zetten. Persoonlijk acht ik deze inleidende activiteit van de Week van het Nederlands prioritair tegenover de andere activiteiten van de Week.


Week van het Nederlands “IEDEREEN AAN HET WOORD” – 10  tot 17 oktober 2015

Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vindt voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wil de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak.

Tijdens de Week van het Nederlands worden in Vlaanderen en Nederland heel wat activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een duidelijke en treffende manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie is 'Iedereen aan het woord'.

Tijdens de Week van het Nederlands worden de krachten gebundeld van een aantal organisaties die vanuit hun eigen doelstellingen een bijdrage leveren aan het Nederlands. Met een diversiteit aan activiteiten wordt zichtbaarheid gegeven aan het belang van het Nederlands. Want het Nederlands biedt mensen en sectoren kansen. Zo kan goede taalbeheersing sociale en professionele kansen vergroten en sectoren economische en maatschappelijke meerwaarde opleveren. De Week van het Nederlands biedt hiervoor een platform.

De activiteiten aangemeld voor 21 april 2015 werden op de website van de Week van het Nederlands gepubliceerd. We sommen ze op zoals ze tot nu toe door de Taalunie werden aangekondigd:

- al op 8 oktober Dag van de Terminologie in het Nederlands Taalgebied – een symposium in Brussel
- op 10 oktober Literair Festival Het betere boek – Willemsfonds in Gent
- op 10 oktober Poëziedokter Coaching Poëzie – vzw Creatief Schrijven in Antwerpen
- op 10 oktober Uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Remco Campert – Taalunie – Brussel
- op 10 oktober Publicatie van de Extra Editie van het digitaal tijdschrift Vivat Academia over het Nederlands - Verbond der Vlaamse Academici (VVA)
- op 10 oktober aanbieding eerste exemplaar van het boek “Op en top Nederlands”, een woordenlijst
overbodig Engels – Stichting Nederlands – Den Haag
- Aanbieding tijdens de Week van het Nederlands tegen verminderde prijs van de App Middelgroot Woordenboek Nederlands – Van Dale
- Idem tegen 50% korting van Ebook Grammatica Nederlands - Van Dale
- op 10 oktober Iedereen Seriewoordenaar – Schrijven op het scherpst van de snede – vzw Creatief Schrijven
- op 12 oktober Van Dale Dictee Nederlands in Nederland en België
- op 12 oktober Aftrap van de Weddenschap – leescampagne afgestemd op leerlingen uit beroepsklassen – Stichting Lezen Nederland
- op 12 oktober De Taalweek van De Standaard – elke dag publiceert DS een artikel over taal
- op 13 oktober Lancering nieuwe Groene Boekje – Van Dale
- op 14 oktober Cultuurdagen voor de lerarenopleiding – meer bepaald een symposium met lezingen, sessies en workshop voor lerarenopleidingen s.o. – Canon Cultuurcel  Antwerpen
- op 15 oktober Wordslam – Van Dale i.s.m. radiozender MNM – creatief taalspel voor jongeren in Vlaanderen
- op 15 oktober VRT-Taaldag in Antwerpen
- op 16 oktober Schrijfvaardigheid in de kijker – Taalunie – symposium over effectief schrijfonderwijs in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen Den Haag
- op 17 oktober Belgisch kampioenschap Poetry Slam Creatief Schrijven vzw i.s.m. Muntpunt – Podium Brussel.

Wij blijven toch even stilstaan bij de eigen inbreng van het VVA in de Week van het Nederlands. Op 10 oktober publiceren we vanuit het VVA een Extra Editie van ons eigen digitale magazine Vivat Academia, dat integraal gewijd zal worden aan onze taal.

De extra editie wordt gestoffeerd met informatieve, persuasieve en diverterende bijdragen. Ze wordt verspreid naar alle leden van het VVA. Door niet-leden kan ze digitaal worden opgevraagd en gelezen.

We stellen daartoe een gelegenheidsredactie samen, die kan instaan voor het kwalitatief gehalte van de teksten. Op dit ogenblik hebben al twee auteurs een substantiële bijdrage in het vooruitzicht gesteld.

Informatie over de Week van het Nederlands op de website:
http://weekvanhetnederlands.org/

Ook het VVA kan personen laten uitnodigen voor het Taalcongres op 10 oktober 2015.
Daartoe wil ik mijn medewerking verlenen.

Ghislain Duchâteau

ghislain.duchateau@telenet.be


Omhoog


Het belang van literatuur
zoals Pieter Roefs dat ervaart


“Ik lees boeken. Ik lees al sinds ik het concept doorhad dat als je allerlei woorden combineert tot zinnen je beschikt over de kracht om werelden te scheppen, verhalen te creëren, boodschappen over te brengen, kennis te delen en mensen te raken en bereiken.

Ik ben opgegroeid met het idee dat lezen belangrijk is, dat literatuur belangrijk is, dat je open moet staan om dingen te willen lezen. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop ik onderwezen werd in taal en Nederlands, en met het respect dat mijn leerkrachten me bij brachten voor het leren van een taal, bijgevolg was Nederlands voor mij een vak waar ik met de nodige ernst aan deel nam.

Er is ook een duidelijk spoor van ‘literatuur-beminning’ te vinden in mijn eigen familie. De honderden boeken uitgestald in de werkkamer van mijn grootvader zijn er altijd geweest. Als ik mijn ogen sluit zie ik de verscheidene titels nog in volgorde op de planken staan.

Gedurende het opgroeien begin je, en dit is een raad voor eenieder die jonge kinderen wilt aanmoedigen om te lezen, de bibliotheek te bezoeken en alles binnen handbereik te lezen. Dat is ook wat ik gedaan heb tot de moment ik de boeken die ik las en lezen zou bij me wou hebben. Zo begon mijn eigen collectie van avonturen en verhalen, reizen naar verre landen en nieuwe werelden.”  

Zo vat Pieter Roefs, eindredacteur van Zenit Magazine, zijn blog aan die hij publiceert op 31 januari 2015. Hij meent dat hij te weinig leest en wijst de sociale media aan als opslorpers van tijd, die afleiden van de leesdrang die spontaan aanwezig is.

Lees zijn volledige blogtekst op de website van De Wereld Morgen.

 

Omhoog


Een bijzonder actueel, boeiend en rijk artikel over het Afrikaans - Willy Martin

In het tijdschrift Ambrozijn jaargang 32 nr. 4 2014-2015 publiceert em. prof. Willy Martin het artikelDe status van het Afrikaans in Zuid-Afrika en in de Nederlandssprekende landen” (pp. 5-41). De auteur heeft er werk van gemaakt om tegemoet te komen aan het verzoek van de redactie van het tijdschrift Ambrozijn. De actuele situatie van het Afrikaans in Zuid-Afrika wordt via een enquête en aanvullende literatuur nauwgezet en uitvoerig toegelicht in een vlot leesbare tekst waarin door een ‘amalgamatie’ de dialoog van de auteur met zijn respondenten in het Nederlands en in het Afrikaans in het artikel wordt weergegeven.Voor een aantal lezers moet het toch duidelijk zijn dat met Afrikaans bedoeld wordt de taal van Afrikaansspekenden in Zuid-Afrika waar met Zuid-Afrikaans het geheel van de talen in het zuidelijk deel van Afrika wordt bedoeld daarbij inbegrepen de zwarte Afrika-talen in Zuid-Afrika zelf. Tot die laatste behoren o.m. Zoeloe, Xhosa en Noord-Sotho of Sepedi.

De enquête omvatte tien deelvragen voor het algemene thema rond de ‘status’ van het Afrikaans. Zij werd in vragenlijsten voorgelegd aan een select gezelschap van ter zake deskundige informanten die zich opvallend hebben ingespannen om de vragenlijst zo adequaat mogelijk te beantwoorden. Dat krijgt dan ook een weerspiegeling in de meestal gecursiveerde citaten in de tekst van het artikel uit de uitspraken van de 22 weerhouden lijsten. Bij de informanten waren er 14 moedertaalsprekers Afrikaans, 5 moedertaalsprekers Nederlands en telkens 1 moedertaalspreker voor het Engels, het Sepedi en het Tsonga. In de bijlage 2 pp.40-41 zit de lijst van de informanten met hun functie.

Bijlage 1 bevat de 10 vragen in het Nederlands en het Engels. In de tekst van het artikel worden ze stuk voor stuk behandeld met de representatieve respons daarop en met de eigen kijk van de auteur op het antwoord op de gestelde vraag. Om een idee te geven van wat dit uitzonderlijk artikel over de status van het Afrikaans te bieden heeft sommen we hier de vragen op.

 • Is het einde van die taal in zicht? En, zo ja, waarom?, zo neen, waarom  niet?
 • Zijn er volgens u belangrijke argumenten om het voortbestaan van die taal te handhaven?
 • Hoe ziet u de verdere evolutie van die taal en van de andere ambtelijke talen in Zuid-Afrika?
 • Speelt de Overheid hierbij een (gepaste/ongepaste) rol?
 • Wordt het Afrikaans nog steeds aangezien voor de taal van de verdrukker (uit het verleden)/apartheid, een ‘besmette’ taal die je niet ‘ongestraft’ kunt spreken?
 • Overstijgt de literatuur uit die taal de politieke gebondenheid ervan? – en kan, los daarvan, het Afrikaans echt genoten worden door élke Zuid-Afrikaan?
 • Wordt die taal nog doorgegeven (thuis), onderwezen (op school), bestudeerd (aan de universiteit)?
 • Is er in het Afrikaans plaats voor variatie, en, met name, plaats voor het Kaaps-Afrikaans, het Griekwa-Afrikaans en het Afrikaans dat in Namakwaland gesproken wordt?
 • Zijn er factoren die de status van het Afrikaans positief/negatief beïnvloeden? Speelt de verwantschap tussen het Nederlands en het Afrikaans een rol hierbij?
 • Hoe percipiëren Nederlandstaligen het Afrikaans, en, omgekeerd, hoe percipiëren Afrikaanstaligen het Nederlands?
 • Andere commentaar.

De vragenbeantwoording in het algemeen geeft een verdiepte en gecorrigeerde kijk op de huidige situatie van het Afrikaans in Zuid-Afrika ook deels in Namibië. Het kan ook de belangstelling en de sympathie die wij veelal hebben voor de taalsituatie in Zuid-Afrika bevestigen en verstevigen.

Prof. Willy Martin is beslist niet aan zijn proefstuk toe. Hij is ook de hoofdredacteur van het unieke tweetalige Prisma Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands (ANNA), dat in 2011 bij Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum bv. Houten-Antwerpen werd uitgegeven en waarvoor hij een eigen amalgamatiemodel heeft ontwikkeld.

Ambrozijn is een driemaandelijks artistiek tijdschrift uitgegeven door de culturele kring Ambrozijn, vzw. Het redactiebureau is gevestigd Sint-Jacobsstraat 75 – B-8900 Ieper. Het websiteadres is www.ambrozijn-vzw.be. Contact is mogelijk op tel. 00 32 (0)57 20 97 71 00 32 (0)57 20 97 71 of info@ambrozijn-vzw.be .

Het tijdschriftnummer met het artikel is ook tegen een bescheiden prij ruim verkrijgbaar bij de auteur zelf w.j.r.martin@vu.nl

Het ‘Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans’ heeft zich bereid verklaard het artikel (lichtjes aangepast) te publiceren. Zo kan het ook een Afrikaanssprekend publiek bereiken.

Warm aanbevolen

Ghislain Duchâteau 

Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 27-3 van het Netwerk Didactiek Nederlands maart-april-mei 2015

Omhoog


De recente berichten op de Facebookbladzijde van het VVA - 1 februari - 20 mei 2015We vestigen de aandacht op de vele interessante artikelen op de Facebookbladzijde van het VVA.
Het oudste bericht staat eerst, het jongste laatst.
Klik op het Facebookicoontje of log in met je FacebookaccountDICHTER DER NEDERLANDEN – VOOR HET EERST
EN HET IS JOKE VAN LEEUWEN 2-2-15

De allereerste Dichter der Nederlanden is Joke van Leeuwen, geboren in Nederland en getogen in België. ‘Ik zal de komende twee jaar met nog meer kracht bruggen slaan.’

DE WOORDENSTUNT VAN DE STANDAARD 2-2-15

Peter Debrabandere die zich heel veel en lang in de Nederlandse woordenschat heeft verdiept vooral in verband met de woorden in de woordenboeken geeft zijn pertinente visie op de publicatie in De Standaard van “Hoe Vlaams mag uw Nederlands zijn? 1.000 BELGISCH-NEDERLANDSE WOORDEN – EEN WOORDENLIJST VAN DE STANDAARD."

HOE JE JE MAILS HET BEST OPSTELT 3-2-15

Het is altijd best om je tijdens het voorbereiden van je e-mail in de plaats van de ontvanger te stellen. Zou jij jouw mail begrijpen met de context die de ontvanger heeft? Hoe zou je mail overkomen op iemand anders? Kan je iets positiever verwoorden? Is je mening duidelijk zonder beschuldigend te zijn?
Richtregels: Benadruk het positieve, Suggesties en negatieve kritiek, Wees duidelijk

GLUDJE WINT 3-2-15

Wie ooit heeft gescrabbled, kent het probleem. Je kunt een woord leggen, dat slechts één pietepeuterig nadeel heeft: het is geen officieel woord. Hoe je ook je best doet om de rest te overtuigen ('iedereen weet toch wat een florf is'), het Groene Boekje is onverbiddelijk.
Voor dat probleem is Blufscrabble een uitkomst. In Arnhem vond zondag het wereldkampioenschap plaats. Het is de tweede keer dat er in competitievorm werd gestreden om de titel in de nieuwe sport...

ALGEMEEN NEDERLANDS 5-2-15

Ik was Jabbekenaar, Blankenbergenaar, oud-leerling van Joost Dambre en oud-student van Willem Pée. Ik was achtendertig jaar leraar Nederlands, ben meer dan tien jaar met pensioen.
Ik had plezant niet nodig, goesting ook niet, ge/gij nauwelijks. Ik gebruikte en gebruik die woorden niet als ik Nederlands spreek of schrijf, omdat ze vreemd voor me waren en zijn. Geestig en goeste en je zijn me veel meer lief. Ik gebruik die als ik dialect spreek. Filip Van O...

CLAUSARCHIEF IN BEWARING IN HET LETTERENHUIS IN ANTWERPEN 4-2-15

Via een akkoord tussen weduwe Veerle De Wit en de twee zonen van Hugo Claus kon de Koning Boudewijnstichting het archief van de auteur aankopen. Ze heeft het in bewaring gegeven aan het Letterenhuis in Antwerpen. Daar wordt het verder geordend. Er wordt binnenkort een tentoonstelling aan gewijd. Het wordt dan ook toegankelijk voor literair-wetenschappelijke vorsers. Al met al is dat een uitstekende gang van zaken.
De S...

AFRIKAANS BEDREIGD AAN UNIVERSITEIT 8-2-15

Vlaamse taalstrijd als inspiratiebron
Een artikel Jaap Steyn in Doorbraak
...

JOKE VAN LEEUWEN REAGEERT OP KRITIEK VAN ILJA PFEIJFFER 8-2-15

Wat vindt u van de kritiek?
'Er is maar één dichter die kritiek heeft en dat is Ilja Pfeijffer. Hij stuurde midden in de nacht een mail naar NRC Handelsblad, waarin hij woorden gebruikt als fascistoïde en mij naïef en nationalistisch noemt. Ik ben zeker niet naïef. Ik ben al heel lang 'Nederbelg', niet hij. Ik heb tot mijn 13de in Nederland gewoond en daarna vooral in Vlaanderen.
...

NASCHRIFT - OVER PUBLICATIEDRUK 8-2-15

‘Zes jaar nadat ik deze lezing hield, verscheen in VU-zine, het elektronische nieuwsmagazine van de VU (jaargang 2014, nr. 15), het bericht “Universiteiten verminderen publicatiedruk’. Hierin wordt melding gemaakt van het feit dat de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) op 3 december 2014 de zogeheten San Francisco Declaration on Research Assesment ondertekende. De Nederlandse universiteiten beloven hierin dat ze in hu...

HET CULTURELE FEESTJAAR VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN GEOPEND 9-2-15

Dat gebeurde op zondag 8 februari 2015 in Rotterdam. Het jaar duurt voort tot 14 februari 2016.
Er wordt heel veel georganiseerd tijdens dat feestjaar. Op de website www.besteburen.eu staat een overzicht van de activiteiten. DutchCulture en deBuren nodigen overheden en culturele instellingen uit, zich aan te sluiten bij de viering…
...

ZEVEN PRESENTATIETIPS … EN IEDEREEN LUISTERT NAAR JE (VIDEO) 9-2-15

De meeste mensen beginnen door zichzelf voor te stellen en te vertellen waar de presentatie over gaat. Op zich is dit niet verkeerd, maar hierdoor wordt het publiek niet echt geprikkeld. Het is de kunst om je publiek snel bij het onderwerp te betrekken en nieuwsgierig te maken naar wat je gaat vertellen.
7 tips...

REMCO CAMPERT WINT DE PRIJS DER NEDERLANDSE LETTEREN 8-2-15

De jury, onder voorzitterschap van Kris Humbeeck, prijst Campert omdat hij lichtheid brengt in de Nederlandstalige literatuur. Hij roemt de schrijver als 'een groot stilist' die in zijn werk steeds 'relativerend en geestig is', waarmee hij verschillende generaties blijft aanspreken. 'Bij Campert zit de diepzinnigheid aan de oppervlakte', besluit de jury.

REUS VAN DE ZUID-AFRIKAANSE LETTERKUNDE ANDRE BRINK OVERLEDEN 6-2-2015
8-2-15

Brink en zijn vrouw, Karina Szczurek, was van Amsterdam onderweg naar hun huis in Kaapstad, nadat Brink eerder die week een eredoctoraatsgraad van de Franssprekende Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve ontvangen had.
Brink van wie de gezondheid de voorbije paar jaren niet goed was, heeft de laatste paar maanden gesukkeld om te lopen en heeft dat eredoctoraat in een rolstoel in ontvangst genomen.
...

UIT HET LEVEN VAN EEN TAALLIEFHEBBER 16-2-15

Marc van Oostendorp, die Taalpost verzorgt op het internet,
maakt levendig reclame voor het tijdschrift Onze taal
...

WIM DANIËLS, TAALKUNDIGE SPEELVOGEL EN DEELNEMER AAN SPIJKERS MET KOPPEN 16-2-15
over zijn boek Komkomma
https://www.youtube.com/watch?v=nAi1jgCpCgs 8’45”

JAARVAKKEN KEREN TERUG AAN VUB EN UGENT 17-2-15

Groot examen in juni moet zorgen voor meer inlooptijd en hogere slaagcijfers
Door de (her)introductie van jaarvakken zou de werklast gespreid kunnen worden en zou de overstap naar de universiteit geleidelijker verlopen. Uiteindelijk moet het vooral zorgen voor hogere slaagcijfers, aangezien op dit moment slechts 30 procent van de studenten het bachelordiploma op tijd haalt.
...

DE OPINIE VAN EEN LERARENOPLEIDER OVER HET GELE BOEKJE 17-2-15

In KlasCement publiceert Jan Uyttendaele zijn visie op de recente publicatie van het Gele Boekje van De Standaard van 7-8 februari 2015.
Hij besluit met een aansporing om specifiek voor het onderwijs uitsluitsel te geven in een gelijkaardig boekje over een aantal termen die op school vaak moeilijkheden opleveren.
...

KANTL-CONFERENTIES 2015 25-2-15

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde nodigt u uit op de KANTL-conferenties 2015 waarin recent werk van leden wordt voorgesteld.
Op woensdag 18 maart stellen de KANTL en uitgeverij Atlas Contact de nieuwe dichtbundel van Geert van Istendael "Het was wat was" voor. De auteur spreekt over de ontstaansgeschiedenis van het werk, en leest enkele fragmenten voor.
...

POUR VIVE HEUREUX, VIVONS CACHéS? FRANSTALIGEN IN VLAANDEREN 2-3-15
Ons Erfdeel FEB 1 2015 - pp. 151-152 Luc Devoldere

Céline Préaux doctoreerde aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) met een proefschrift over de vergelijking tussen de Franstalige Vlamingen en de Engelstaligen in Québec en heeft daarna een studie gewijd aan de Franstaligen in Vlaanderen (La fin de la Flandre belge?, éditions Avant-propos, Brussel, 2011), nu in het Nederlands vertaald.
...

MINNAAR, DICHTER, COMMUNIST 4-3-15
Herman Gorter herdacht

Neem het volgende, uit een vroege brief aan Ada (1904):
‘Soms is het net in een stad of er van boven of van buiten een heerlijkheid, een innigheid binnendringt. Dan lijken de gevels zoo fijn blauw, met zoo’n blauwig waas om zich, het is alsof een val van kleuren er langs valt en op de straat lijkt het of je loopen kan in de zachtste lichten van steenen en boomen. Beneden je als je boven uit het raam kijkt lijken de menschen t...

ANALOGIE. DE KERN VAN ONS DENKEN (boekrecensie) 11-3-15

Analogie. Zo heet het nieuwe boek van Douglas Hofstadter, die u ongetwijfeld kent van Gödel, Escher, Bach (1979). 'Analogie' schreef hij samen met de Franse psycholoog Emmanuel Sander. Of beter, ze schreven elk hun eigen versie van het boek: Hofstadter in het Engels en Sander in het Frans. Nu is er ook een Nederlandse versie, van de hand van vertaler Jan Pieter van der Sterre.
Luk Vanrespaille las de Nederlandse versie.
...

INKTAAP IS VOOR “LA SUPERBA” VAN ILJA LEONARD PFEIJFFER 13-3-15

Ilja Leonard Pfeijffer heeft de Inktaap gewonnen met "La superba", zijn roman over de Italiaanse stad Genua. De Inktaap wordt uitgereikt door de Nederlandstalige scholieren.
“Maar ik ga ervan uit dat je begrijpt dat ik erop vertrouw dat je voor je houdt wat ik je nu ga vertellen.” Vijf fantasieën op rij.
...

JEUGDBOEKENWEEK 2015 14-3-15

‘Van 14 tot 29 maart vieren we in scholen, bibs, boekhandels ... de Jeugdboekenweek met als thema humor.
Want lezen is lachen. Glimlachen en grimlachen. Giechelen en grinniken. Gieren en brullen. Schuddebuiken en schateren.
Want lezen is lol hebben. Om grappen, grollen, dwaze moppen. Om een hilarische tekening of een gekke cartoon....

NEDERLANDSE FILOSOOF RENé GUDE OVERLEDEN 14-3-15

Hij was de uitvinder van het humeur-management.
Naast zijn optredens in het praatprogramma De Wereld Draait Door schreef hij onder meer voor Trouw en publiceerde hij boeken en essays zoals Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.
...

JONGE WETENSCHAPPERS MOETEN MOGEN FALEN EN DWALEN 15-3-15

Toen Marianne Van Remoortel (33) tien jaar geleden pas was bevallen, overwoog ze even haar carrière helemaal om te gooien. Voor de buitenwereld heeft ze intussen een perfect academisch traject afgelegd: een doctoraat in de Engelse letterkunde, een postdoc met een beurs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), een zogenaamde ‘tenure track’ van vijf jaar als voorbereiding op haar uiteindelijke benoeming tot hoofddocent, n...

BESTE JEUGDBOEK ALLER TIJDEN 16-3-15

‘Zaterdag 14 maart is de Jeugdboekenweek officieel van start gegaan. Naar aanleiding van dat jaarlijkse boekenfeest vroegen we u afgelopen week naar uw favoriete jeugdboek. In totaal kregen we meer dan 8.200 stemmen binnen. We zetten uw ultieme jeugdboeken-top 10 op een rijtje. Een grafiek met alle resultaten vindt u onderaan dit artikel.’
Dat schrijft De Morgen. Wist u dat de Harry Potterboeken het meest stemmen haalden? En welke zijn dan de tien...

MODERNE INVULLING VAN HET LERARENBEROEP 16-3-15

Een politica verheft luid haar stem:
'Genoeg gestudeerd, tijd voor actie: Onderwijs heeft dringend nood aan moderne invulling van lerarenberoep' is de titel van een bijna open brief aan Onderwijsminister Hilde Crevits van Irina De Knop, die Vast lid is van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen in het Vlaams Parlement.
...

INTERACTIE ELKTRICITEITSNET EN MASSAAL OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 17-3-15

Stijn Vandael deed onderzoek naar de interactie tussen het elektriciteitsnet en het massaal opladen van elektrische voertuigen. Zijn bevindingen zijn toepasbaar voor miljoenen voertuigen wereldwijd, zo laat EnergyVille, het onderzoeksinstuut waar Vandael aan verbonden is, weten.
Met de resultaten van zijn onderzoek, die in een doctoraatsdissertatie werden vervat, krijgt Vandael aan de KU Leuven de maxim...

DE ZWEEDSE DICHTER EN NOBELPRIJSWINNAAR VOOR LITERATUUR (2011) TOMAS TRANSTRÖMER IS OP 83-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN 8-4-15

In de weekendkrant van 28-29 maart 2015 trof ik een week nadien het berichtje aan van het overlijden van Tomas Tranströmer. Op donderdag 6 oktober 2011 reikte de Zweedse koning in Stockholm aan de dichter de nobelprijs plechtig uit. Hij zat toen al in een rolstoel en kon door zijn beroerte in 1990 niet meer goed spreken.
De motivering voor de toekenning van de ...

HET SLOT VAN KAFKA IS HET VOLMAAKTE LITERAIRE KUNSTWERK 10-4-15

“Al decennia lang lees ik ieder jaar de roman opnieuw en ik ben er nog steeds niet op uitgekeken. Je zou denken dat er een code is, en dat je als je eenmaal de code hebt gekraakt, de roman kunt ontcijferen. Maar zo is het niet. Er is geen code, en als hij er wel was zou de vervreemding ophouden. Maar zolang de vervreemding er is, is de roman geldig, een allegorie voor het leven zelf.”
Zo verwoordt docent Duits Eric Bolle...

ALLES OVER GÜNTER GRASS 15-4-15

De Duitse schrijver overleed op maandag 13 april 2015 in Lübeck.
De actualiteit van zijn overlijden geeft de gelegenheid om van dichterbij kennis te nemen van zijn schrijverschap, zijn ideeën, zijn invloed op de Duitse maatschappij.
...

MARCEL VAN NIEUWENBORGH + –
EEN FLANEUR IN DE KRANT 23-4-15

‘Van Nieuwenborgh waagde zich aan vele genres. Onder de titel Een beetje rood doet wonderen publiceerde hij zelfs een goed ontvangen poëziebundel. Ironie was zijn handelsmerk. Na zijn vertrek op De Standaard in 2006 schreef hij nog verscheidene jaren columns over televisie in Kerk en Leven.’
Zo eindigt het artikel in DS van woensdag 22 april 2015 om postuum de auteur en journalist hulde te brengen. Zijn stukken waren vel...

ENGELSTALIG ONDERWIJS BEZIG AAN FORSE OPMARS 8-5-15

Voor de bedrijven is de directe nabijheid van internationaal onderwijs een must om expats met kinderen hierheen te kunnen halen. ‘Als je internationaal wil meespelen, is de aanwezigheid van Engelstalig onderwijs een absolute troef’, klinkt het bij Mark De Mey, woordvoerder van Volvo Cars Gent. ‘Toen de school in 2012 begon, was er misschien geen concrete nood aan, maar het was een strategische zet om voor Volvo C...

NIEUWE ONVERBLOEMDE AANVAL OP HET NEDERLANDS IN HET HOGER ONDERWIJS
9-5-15
In de zijkolom van de rubriek Binnenland van De Standaard van vrijdag 8 mei 2015 staat een wat groter gedrukte tekst in het blauw met daaronder wat situering en de kop van Rector LUC SOETE van de Universiteit van Maastricht.
Het citaat van Soete:...

ONDERWIJSCOMMISSIE VLAAMS PARLEMENT –
TAALREGELING HOGER ONDERWIJS 12-5-15

De taalregeling in het hoger onderwijs – vragen aan de minister en het antwoord van de minister in de Commissievergadering Onderwijs van 26 maart 2015.
Kwamen vooral aan de orde: de problematiek van de taaltests voor professoren, de beheersingsniveaus daarbij voor de onderwijstaal en de bestuurstaal in het hoger onderwijs, de validiteit van de taaltests, de resultaten. Vijf gelijkaardige vragen werden gesteld ...

DE NEDERLANDSE TAALUNIE ZET HAAR BELEID VOOR HET NEDERLANDS CONSTRUCTIEF VERDER EN VERANTWOORDT HAAR BEZUINIGINGSMAATREGELEN 13-5-15

We hebben enkele dagen gewacht om te reageren om de storm rond de bezuinigingen van de Nederlandse Taalunie wat te laten bedaren. We begrijpen de ontsteltenis van de hoogleraren die tegen de bezuinigingen hebben geprotesteerd met artikelen in de NRC in Nederland en De Standaard in Vlaanderen. Dat er bezuinigd wordt en moet worden is een niet te miskenne...

FILOSOOF SAMUEL IJSSELING IN LEUVEN OVERLEDEN 14-5-15

Hij overleed op 14 mei 2015 op 82-jarige leeftijd.
IJsseling introduceerde in de Nederlandstalige filosofiewereld de postmoderne Franse denkers, in het bijzonder deconstructivist Jacques Derrida.
...

MEESLEPEND ALS GEEN ANDER ‘IK KOM TERUG’ BEZORGT ADRIAAN VAN DIS DE LIBRIS LITERATUURPRIJS 2015 14-5-15

‘Daarmee is Ik kom terug een verhaal geworden over een moeder en een zoon. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar tegelijkertijd brengt de bloedband ze heel dicht bij elkaar. Het verhaal pakt je beet en neemt je mee naar een stuk geschiedenis van Nederland.
Een eeuw trekt aan je voorbij, waarop het persoonlijke verhaal van een bijzondere vrouw drijft. Op deze stroom van het verhaal dob...

JEF GEERAERTS HERDACHT IN ARTIKELS 17-5-15

Op 11 mei 2015 overleed Jef Geeraerts op 85-jarige leeftijd.
Meteen kwam er in de media een golf van reacties los.
Die wilden de persoonlijke en literaire verdiensten van de net overleden schrijver voluit in het daglicht stellen....

CONGRES VAN EEN DUIZENDTAL INNOVATOREN UIT HET DOMEIN VAN DE BIOTECHNOLOGIE EN DE LEVENSWETENCHAPPEN OP DONDERDAG 21 MEI 2015 IN GENT 19-5-15

Hun jaarlijks congres heet dit jaar ‘Knowledge for Growth’, ‘Kennis voor groei’.
Ruim 110 bedrijven stellen op de vakbeurs hun laatste innovaties voor en er komen internationale tenoren spreken, zoals Peter Piot (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Young Sohn (Samsung Electronics) en Kemal Malik (Bayer).
...

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER LASZLO KRASZNHORKAI, DE HONGAARSE AUTEUR DIE DE MAN INTERNATIONAL BOOKER PRIZE 2015 WON 20-5-15

Hij kreeg de prijs voor het geheel van zijn oeuvre.
De tweejaarlijkse toegekende onderscheiding bedraagt 60.000 `£ zowat 81.000 euro. Ook de twee vertalers naar het Engels toe delen de vertalersprijs van 15.000 £.
...

Omhoog
 

Colofon

Redactie van het e-zine 'Vivat academia"

- Bruno Comer, hoofdredactie
- Ghislain Duchâteau, eindredactie
Afmelding

Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar
het VVA-secretariaat